จังหวัดชุมพร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพร2,588.45702.0072.9 %5.0467.39192.9558.7 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ชุมพรไม่ครบ9,805.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ137.83ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดชุมพร2,961.121,466.0050.5 %5.0619.52110.8682.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพรไม่ครบ8,588.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ502.37ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าแซะ4,054.76309.0092.4 %5.0297.5020.8693.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะทิว3,889.48291.0092.5 %5.0257.7521.3891.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหลังสวน9,574.33848.0091.1 %5.0492.7870.9385.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละแม3,822.04332.0091.3 %5.0387.4523.0494.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพะโต๊ะไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวี3,793.91474.0087.5 %5.0305.4181.2773.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งตะโกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ด่านศุลกากรชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร11,742.43ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,151.97768.3733.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร3,173.67606.0080.9 %5.0657.55383.5141.7 %5.0
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 14ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประมงจังหวัดชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร4,062.772,756.0032.2 %5.0796.04380.0052.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพร5,232.037,612.42-45.5 %0.01,266.06903.9728.6 %5.0
ท่าอากาศยานชุมพร62,166.8252,964.0014.8 %5.0583.60210.7563.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชุมพร4,562.195,583.00-22.4 %0.069.130.00100.0 %5.0
สอต.ชุมพร(สวี)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.063.7066.48-4.4 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชุมพร3,426.761,176.0065.7 %5.0809.68ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพลังงานจังหวัดชุมพร2,907.69231.0092.1 %5.0600.53581.783.1 %1.5
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพร3,235.903,393.00-4.9 %0.0828.70221.6073.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดชุมพร27,445.2457,020.98-107.8 %0.02,597.211,821.4529.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชุมพรไม่ครบ2,007.30ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,130.61ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร4,063.231,858.0054.3 %5.0866.73151.8582.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพร1,389.391,955.00-40.7 %0.0733.621,060.42-44.5 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชุมพร3,379.651,789.0047.1 %5.0790.66210.2773.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรไม่ครบ1,862.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ390.71ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สพ.ชุมพร11,470.612,955.0074.2 %5.0771.65438.1043.2 %5.0
รจจ.ชุมพร ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สปส.จ.ชุมพรไม่ครบ5,717.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ437.95ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพรไม่ครบ1,414.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ132.00ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนชุมพรไม่ครบ2,543.20ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 142,014.139,792.0076.7 %5.01,354.75256.1781.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 212,522.6011,463.008.5 %4.01,378.54191.9086.1 %5.0
ชุมพรปัญญานุกูลไม่ครบ12,306.56ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ742.43ประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคชุมพร49,386.26ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,044.09ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพรไม่ครบ17,290.16ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ387.33ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพหลังสวนไม่ครบ24,888.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ374.83ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร17,495.2521,941.00-25.4 %0.02,623.31553.0078.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร 3,526.642,194.0037.8 %5.0706.33550.7122.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร25,256.869,840.0061.0 %5.04,154.153,844.657.5 %3.5
รวม 268,016 199,551 0.00 % 24,753 13,116 0.00 %