จังหวัดลพบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี2,846.98781.0072.6 %5.0234.38251.05-7.1 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี3,210.707,732.95-140.8 %0.0624.47223.9564.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดลพบุรี3,377.701,985.0041.2 %5.0719.5530.5595.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลพบุรี11,291.5111,519.00-2.0 %0.03,183.85851.2473.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลพบุรี5,702.952,507.0056.0 %5.0283.9644.2684.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชัยบาดาล5,255.20191.0096.4 %5.0486.3692.5281.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกสำโรง4,071.61703.0082.7 %5.0311.6281.3273.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหมี่4,377.61789.0082.0 %5.0312.85117.5162.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพัฒนานิคม4,535.91718.0084.2 %5.0255.117.2097.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าวุ้ง3,866.48680.0082.4 %5.0137.1952.7061.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าหลวง3,944.44598.0084.8 %5.0400.4046.5388.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองม่วง7,307.56323.0095.6 %5.01,723.9692.4894.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกเจริญ11,041.35496.0095.5 %5.0275.717.9197.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสระโบสถ์4,514.74607.0086.6 %5.0260.806.8597.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำสนธิ4,137.37135.0096.7 %5.0384.978.6997.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี 3,056.962,685.5812.1 %5.0605.45429.0729.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลพบุรี4,264.771,855.0056.5 %5.01,042.82491.5152.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 74,086.323,689.669.7 %4.51,312.73783.6140.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี3,416.112,547.0025.4 %5.0719.57614.2714.6 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 1034,088.7531,149.008.6 %4.012,535.744,056.8567.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดลพบุรี2,968.011,069.0064.0 %5.0646.20661.80-2.4 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี4,136.273,908.005.5 %2.5871.701,421.12-63.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี2,332.592,253.083.4 %1.5522.7099.6080.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี5,672.084,085.0028.0 %5.0795.640.00100.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรี6,168.974,268.8830.8 %5.0729.41130.3982.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดลพบุรี13,737.4310,909.4420.6 %5.0947.74314.9466.8 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 1112,476.9517,826.00-42.9 %0.04,019.885,679.10-41.3 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี3,755.623,177.0015.4 %5.0833.66469.5743.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี2,631.13871.0066.9 %5.0453.3462.0786.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดลพบุรี2,977.451,070.0064.1 %5.0586.43283.1551.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี4,486.125,067.98-13.0 %0.0852.68533.3537.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดลพบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,385.111,611.99-16.4 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี4,633.632,216.0052.2 %5.01,233.00195.0584.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี3,451.713,629.00-5.1 %0.0776.61266.2565.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี15,105.937,942.3047.4 %5.01,822.49145.4392.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี3,987.442,138.0046.4 %5.0985.79714.6627.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรี3,662.592,634.0028.1 %5.0852.68555.0334.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี3,548.201,923.0045.8 %5.0814.65385.6252.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี6,683.696,243.306.6 %3.01,461.201,001.5131.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี5,903.915,767.082.3 %1.0719.572.8599.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลพบุรี11,659.982,618.8577.5 %5.0738.58379.0548.7 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 11 จังหวัดลพบุรี20,880.3217,846.0014.5 %5.01,886.04423.0777.6 %5.0
รจก.ลพบุรี 77,667.5577,472.000.3 %0.51,153.84795.4231.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี3,673.101,893.0048.5 %5.0529.41194.1463.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี3,525.073,349.005.0 %2.5757.60383.0549.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลพบุรี3,211.831,467.0054.3 %5.0681.54421.7738.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลพบุรี5,304.514,274.0019.4 %5.01,328.08680.5248.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี4,230.144,390.80-3.8 %0.01,061.85193.5781.8 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี4,570.157,214.00-57.9 %0.01,501.59768.1048.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลพบุรี6,762.588,377.30-23.9 %0.02,031.68511.5274.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 118,893.4519,873.77-5.2 %0.01,248.351,034.0217.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 228,484.9314,472.0049.2 %5.03,228.63715.0177.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 61,711.828,282.80-383.9 %0.0458.05489.50-6.9 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี47,089.19132,747.00-181.9 %0.0619.132,066.21-233.7 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 211,788.033,257.0072.4 %5.0663.40413.7737.6 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี17,314.708,404.0051.5 %5.0598.22335.6843.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี24,812.6423,403.505.7 %2.5835.601,115.01-33.4 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี10,957.0210,589.003.4 %1.5593.73802.08-35.1 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง36,859.6724,968.0032.3 %5.0737.61923.88-25.3 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล53,635.0422,904.0057.3 %5.0851.26428.4749.7 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง 11,364.002,171.0680.9 %5.04,419.1138.2999.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี8,240.5117,667.00-114.4 %0.02,606.123,194.65-22.6 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี 4,070.153,671.009.8 %4.5907.18362.2360.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี3,221.471,821.9343.4 %5.0681.53254.2262.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี22,863.8130,951.69-35.4 %0.03,637.0910,874.91-199.0 %0.0
รวม 679,506 612,775 9.82 % 80,082 50,622 36.79 %