จังหวัดสงขลา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้3,151.882,884.908.5 %4.01,488.45346.0176.8 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 680,053.215,988.0092.5 %5.0331.13138.7058.1 %5.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา3,917.55713.1081.8 %5.0537.43294.7545.2 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา61,789.6531,935.0048.3 %5.0200.72467.85-133.1 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สงขลา18,800.497,342.0060.9 %5.087.84153.77-75.1 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา11,031.4612,864.00-16.6 %0.01,574.36408.5074.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสงขลา3,188.642,647.3117.0 %5.0775.670.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 1228,433.4453,451.42-88.0 %0.08,366.86699.2091.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 116,049.1426,104.72-62.7 %0.03,591.41812.8477.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.05,522.86595.6589.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสงขลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0289.1357.3880.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะเดา4,367.06759.0082.6 %5.0525.2684.9183.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาระโนด4,118.38620.0084.9 %5.0451.5146.8989.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทพา3,848.32367.0090.5 %5.0407.7666.6983.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจะนะ4,207.61300.0092.9 %5.0299.3264.6078.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสทิงพระ3,929.77358.0090.9 %5.0246.3861.7574.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาทวี3,883.47522.0086.6 %5.0338.370.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะบ้าย้อย3,669.53441.0088.0 %5.0460.0183.5781.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิงหนคร3,921.16626.0084.0 %5.0302.0361.4779.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหาดใหญ่ 15,551.451,732.0068.8 %5.0424.5892.1578.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหาดใหญ่ 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0449.5355.1087.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหม่อม3,815.52597.0084.4 %5.0201.5770.3065.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตภูมิ3,834.61528.0086.2 %5.0332.61104.5068.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกล่ำ3,810.58346.0090.9 %5.0242.39104.5056.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนเนียง4,069.71235.0094.2 %5.0298.8089.3070.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหอยโข่ง3,927.36300.0092.4 %5.0194.4932.3083.4 %5.0
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4ไม่ครบ198,000.94ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ654.65ประเมินไม่ได้0.0
ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์17,258.9924,762.50-43.5 %0.02,019.04110.2094.5 %5.0
ด่านศุลกากรสะเดา7,807.1649,309.99-531.6 %0.02,058.45421.8779.5 %5.0
ด่านศุลกากรสงขลา8,338.3117,724.72-112.6 %0.01,153.64237.5079.4 %5.0
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่1,599.327,572.48-373.5 %0.0768.52267.6565.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 98,309.4910,571.24-27.2 %0.02,031.622,476.55-21.9 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สงขลา7,214.2713,045.00-80.8 %0.02,026.681,619.5720.1 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา4,777.491,850.9961.3 %5.0889.79253.3671.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา8,157.594,433.7845.6 %5.01,802.531,134.5837.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 116,032.254,791.7420.6 %5.01,545.11457.4570.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา4,758.804,027.6415.4 %5.0889.76446.8049.8 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 1628,041.0954,450.00-94.2 %0.08,796.484,407.0549.9 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 93,673.431,190.0067.6 %5.01,291.5244.0496.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา4,002.032,773.0030.7 %5.01,003.861,228.35-22.4 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 94,984.753,045.0038.9 %5.01,678.212,182.29-30.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 125,337.043,206.0039.9 %5.01,919.042,853.69-48.7 %0.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 สงขลา15,624.6211,651.8525.4 %5.01,665.80315.8081.0 %5.0
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จ.สงขลา4,437.265,032.62-13.4 %0.01,963.86795.2559.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา2,493.434,145.00-66.2 %0.0550.97552.01-0.2 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา5,692.183,992.7829.9 %5.01,707.471,717.93-0.6 %0.0
ส.ป.ก. สงขลา4,008.913,199.8520.2 %5.01,042.47216.4579.2 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 976,908.141,740.8097.7 %5.04,613.652,539.3345.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา18,187.3124,479.32-34.6 %0.02,664.50616.2676.9 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 18 12,601.8813,419.09-6.5 %0.04,634.122,973.1535.8 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 12 (สงขลา)6,085.7311,439.00-88.0 %0.02,125.11612.7571.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา3,648.082,533.0030.6 %5.01,098.94402.6663.4 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 (จ.สงขลา)3,543.755,740.50-62.0 %0.01,101.891,773.35-60.9 %0.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 12,964.4912,637.292.5 %1.04,649.99ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 812,659.1011,287.0010.8 %5.03,931.314,371.85-11.2 %0.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก39,551.6330,095.5523.9 %5.0492.19290.0441.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสงขลา(คอหงส์)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.065.2081.34-24.8 %0.0
สอต.สงขลา(สะเดา)1,921.691,245.4035.2 %5.072.6383.24-14.6 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา3,967.831,526.0061.5 %5.0927.8243.2295.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสงขลา3,278.291,285.0060.8 %5.0756.67562.4025.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา3,846.463,486.009.4 %4.5984.98275.2572.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา8,784.461.00100.0 %5.02,296.97945.4858.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลาไม่ครบ1,808.40ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ242.14ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา10,811.8212,360.46-14.3 %0.03,228.75101.3596.9 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 ลงขลา25,216.4817,364.0031.1 %5.03,200.891,113.2065.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด สงขลา3,762.252,175.2042.2 %5.0965.83509.1147.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา4,153.842,477.7040.4 %5.01,117.95316.3571.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลา5,195.042,939.0043.4 %5.01,213.06241.4080.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา4,501.132,490.0044.7 %5.01,213.03395.2067.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา5,129.4915,420.00-200.6 %0.0946.81302.1268.1 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9 จังหวัดสงขลา59,350.1122,657.7261.8 %5.0723.11595.5517.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา49,344.1722,573.0054.3 %5.0811.83435.5346.4 %5.0
เรือนจำกลางสงขลา88,163.5734,129.0061.3 %5.01,415.49975.3931.1 %5.0
เรือนจำจังหวัดสงขลา 51,657.2250,014.003.2 %1.51,000.94592.4140.8 %5.0
ทสญ.สงขลา 40,221.0727,444.8731.8 %5.0881.30469.0546.8 %5.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา76,282.2578,544.00-3.0 %0.01,392.91676.2651.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 915,055.1614,229.005.5 %2.51,938.651,645.5515.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา2,591.741,211.0053.3 %5.0604.55267.8055.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา3,692.081,441.5861.0 %5.0927.79454.7951.0 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา34,253.3425,436.9925.7 %5.02,279.83529.1576.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา3,956.831,304.0067.0 %5.011,789.10496.2095.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา5,687.436,511.96-14.5 %0.01,517.22784.3248.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา5,146.283,750.5427.1 %5.01,089.05277.6474.5 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 11 สงขลา6,336.255,113.4219.3 %5.01,887.39945.1549.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสงขลาไม่ครบ7,518.52ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,287.00ประเมินไม่ได้0.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคใต้4,548.287,105.00-56.2 %0.01,308.14139.5089.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 118,606.299,315.0549.9 %5.01,001.10164.3583.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 226,355.2510,411.3460.5 %5.01,221.70304.0075.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 381,702.2412,186.2885.1 %5.01,690.73808.0852.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 (จังหวัดสงขลา และสตูล)28,147.999,558.2366.0 %5.064,790.47649.8099.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา1,502.3211,352.00-655.6 %0.0461.17461.56-0.1 %0.0
โสตศึกษาจังหวัดสงขลา46,923.6211,143.7776.3 %5.0439.01299.8731.7 %5.0
โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา17,530.2316,131.808.0 %4.0380.66269.8929.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ32,270.6526,256.0018.6 %5.0877.72940.29-7.1 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา143,191.1343,125.0069.9 %5.0918.79539.1041.3 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลาไม่ครบ29,509.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ431.08ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร86,177.7246,224.0046.4 %5.0994.37833.5016.2 %5.0
วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา28,469.9338,087.01-33.8 %0.0928.59122.5586.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนาทวีไม่ครบ26,724.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ125.24ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ30,606.2817,958.0041.3 %5.0770.24300.1461.0 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคใต้2,870.771,551.5546.0 %5.01,375.77215.4084.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา16,583.9634,369.10-107.2 %0.02,368.493,633.30-53.4 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา7,314.4311,746.00-60.6 %0.02,679.672,301.0314.1 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา47,225.0929,124.4538.3 %5.01,012.22653.6335.4 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 123,983.511,022.0074.3 %5.01,191.7589.7992.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา 3,910.393,479.4011.0 %5.0721.19735.93-2.0 %0.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11(จ.สงขลา)5,475.424,910.0010.3 %5.01,793.70232.7587.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 1 สงขลา3,954.985,163.62-30.6 %0.01,420.26455.0568.0 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 (สงขลา)2,770.872,105.0024.0 %5.0425.3372.0483.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลา3,015.55752.0075.1 %5.0661.59359.4045.7 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 945,305.9816,839.0062.8 %5.018,266.548,431.5053.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 1,832,818 1,222,856 33.28 % 238,356 77,439 67.51 %