จังหวัดสตูล
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล1,821.23917.0049.6 %5.0392.65158.6559.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสตูล31,323.6213,246.0057.7 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สตูล3,240.544,376.31-35.0 %0.0506.75245.1051.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสตูล3,188.66999.0068.7 %5.0544.7894.8282.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สตูล8,312.506,501.5321.8 %5.01,818.85421.8076.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสตูล3,964.2068.0098.3 %5.0215.7328.5086.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนโดน3,746.83473.0087.4 %5.0167.7870.3058.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนกาหลง3,807.48478.0087.4 %5.0258.6476.0070.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าแพ4,236.92374.0091.2 %5.0179.7576.0057.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละงู3,839.96527.0086.3 %5.0295.3476.0074.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งหว้า3,717.55628.0083.1 %5.0336.6376.0077.4 %5.0
ด่านศุลกากรสตูล11,919.907,739.4235.1 %5.0802.71117.8085.3 %5.0
ด่านศุลกากรวังประจัน4,471.814,239.005.2 %2.5510.07140.6072.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สตูล3,499.671,349.0061.5 %5.0715.93535.8025.2 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล2,778.151,130.7059.3 %5.0848.99359.1057.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสตูล5,149.002,184.0057.6 %5.01,362.47741.0745.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล3,270.471,382.0057.7 %5.0620.85104.6483.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสตูล3,243.341,214.0062.6 %5.0601.83538.0010.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล2,705.171,706.0036.9 %5.0392.65904.40-130.3 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล4,230.633,921.007.3 %3.5901.08352.4560.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล4,211.131,739.0058.7 %5.0982.15586.1540.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล3,211.391,238.0061.4 %5.0601.83296.4050.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูล4,225.069,674.47-129.0 %0.0865.18621.3028.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล3,498.381,903.0045.6 %5.0696.91460.7533.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสตูล 2,216.83576.0074.0 %5.045.0478.19-73.6 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล2,701.83600.0077.8 %5.0620.84100.0883.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสตูล3,039.681,309.5056.9 %5.0525.77231.3156.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสตูล3,930.443,745.204.7 %2.0734.94503.5031.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดสตูลไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,610.80ประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสตูล4,494.262,064.0054.1 %5.01,058.21279.1573.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล3,260.851,265.0061.2 %5.0620.85216.1165.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสตูล6,847.038,597.50-25.6 %0.01,153.2994.4391.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด สตูล11,272.861,210.0089.3 %5.0601.83369.5538.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล3,746.502,315.0038.2 %5.0811.01741.958.5 %4.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสตูล3,072.261,300.0057.7 %5.0544.78521.064.4 %2.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสตูล3,640.891,228.0066.3 %5.0757.06410.7945.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสตูล3,541.871,616.0054.4 %5.0487.7341.7091.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสตูล9,141.788,431.017.8 %3.5369.00208.2043.6 %5.0
รจจ.สตูล 33,462.6637,560.00-12.2 %0.0604.85506.7516.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสตูล2,641.74394.0085.1 %5.0373.64133.0064.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสตูล3,579.761,595.0055.4 %5.0734.94347.7052.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสตูล3,206.081,478.0053.9 %5.0582.81299.2548.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสตูล5,575.214,866.9312.7 %5.0887.07161.5081.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล4,473.812,848.0036.3 %5.0620.85152.0775.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสตูล5,498.473,018.5045.1 %5.0770.65408.5547.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล24,347.849,848.6159.6 %5.01,266.29370.5070.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูล4,455.274,520.00-1.5 %0.0400.93305.7223.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสตูล54,009.7532,130.0040.5 %5.0964.87593.7538.5 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล24,168.4517,404.7428.0 %5.0638.711,059.00-65.8 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพละงู34,304.4219,671.0042.7 %5.0577.04277.3251.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล10,065.8712,885.27-28.0 %0.01,300.071,206.507.2 %3.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล 3,248.161,658.4048.9 %5.0639.86352.6044.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสตูล2,593.66492.0081.0 %5.0354.62220.4037.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสตูล34,224.4510,444.0769.5 %5.02,486.514,006.62-61.1 %0.0
รวม 438,376 263,079 39.99 % 36,154 21,279 41.14 %