จังหวัดตรัง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตรังไม่ครบ564.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ92.34ประเมินไม่ได้0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์ แห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง8,787.375,166.4041.2 %5.0125.16155.62-24.3 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ตรัง19,993.857,691.0461.5 %5.071.29146.02-104.8 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตรัง3,032.731,406.0053.6 %5.0627.49211.8566.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดตรัง3,046.17ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5627.49ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตรัง11,871.266,735.2643.3 %5.02,433.99777.1068.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองตรัง5,853.541,155.0080.3 %5.0303.0759.2380.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันตัง3,897.291,026.0073.7 %5.0275.50106.2861.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยยอด3,947.04696.0082.4 %5.0334.43100.1070.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาย่านตาขาว4,757.20521.0089.0 %5.0255.07100.8060.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิเกา3,729.49340.0090.9 %5.0253.01100.4560.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะเหลียน3,744.77324.0091.3 %5.0314.74100.6768.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัษฎา3,699.29212.0094.3 %5.0263.8383.5268.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังวิเศษ3,688.36412.0088.8 %5.0317.3688.8972.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาโยง3,655.24286.0092.2 %5.0139.788.0894.2 %5.0
ด่านศุลกากรกันตัง11,235.024,868.9056.7 %5.0732.73333.4554.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตรัง4,395.514,585.52-4.3 %0.01,159.93819.8829.3 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง2,720.412,125.0021.9 %5.0532.41269.6849.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตรัง4,017.411,801.0055.2 %5.01,026.81934.719.0 %4.5
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง5,027.89858.0082.9 %5.0666.21331.5550.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดตรัง2,936.44801.0072.7 %5.0589.45387.0034.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง4,215.661,567.0062.8 %5.01,178.951,453.99-23.3 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง1,910.102,409.00-26.1 %0.0475.57383.8019.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง5,718.013,382.5240.8 %5.01,312.05983.4925.0 %5.0
ส.ป.ก.ตรังไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ194.75ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดตรัง7,364.1712,792.48-73.7 %0.01,616.32323.3480.0 %5.0
ท่าอากาศยานตรัง156,836.53158,140.00-0.8 %0.0487.57777.75-59.5 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง3,373.052,352.0030.3 %5.0760.60495.8634.8 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 6 ตรัง5,826.053,552.7639.0 %5.04,760.26ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สถานีอุตุนิยมวิทยาตรัง 4,213.373,784.0010.2 %5.069.3794.06-35.6 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดตรัง2,985.83694.0076.8 %5.0722.5541.7294.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดตรัง2,938.681,116.0062.0 %5.0589.4487.6285.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง3,498.573,214.008.1 %4.0800.18315.1560.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดตรัง5,503.3718,900.00-243.4 %0.01,635.331,760.00-7.6 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดตรัง4,535.184,272.005.8 %2.51,350.09307.3777.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรังไม่ครบ1,346.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ764.92ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดตรัง10,035.0912,763.87-27.2 %0.01,502.90149.1590.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง4,209.271,229.0070.8 %5.01,064.84973.758.6 %4.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง3,992.834,255.00-6.6 %0.0950.76835.0012.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรัง3,445.68986.0071.4 %5.0798.62285.2164.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตรัง4,029.012,223.0044.8 %5.01,007.81507.3049.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตรัง3,079.454,526.00-47.0 %0.0608.47117.7380.7 %5.0
สพ.ตรัง12,025.7411,005.008.5 %4.0945.37222.3076.5 %5.0
รจจ.ตรัง 156,546.6960,014.0061.7 %5.01,071.76882.5017.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดตรัง2,641.54656.0075.2 %5.0456.3478.8582.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง3,814.432,656.0030.4 %5.0912.73391.4057.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตรัง2,846.05925.0067.5 %5.0551.42157.7071.4 %5.0
สปส.จ.ตรัง5,217.394,824.007.5 %3.5969.76217.5577.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรัง3,162.401,494.0052.8 %5.0686.10266.9561.1 %5.0
สำนักงานกศน.จังหวัดตรัง4,602.735,178.00-12.5 %0.0760.58323.9557.4 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง35,241.142,443.9293.1 %5.0709.95308.7556.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 121,777.1712,289.3843.6 %5.01,231.72786.0036.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 228,531.2711,370.9760.1 %5.01,351.20714.4047.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 (จังหวัดตรัง และกระบี่)13,470.229,519.4529.3 %5.02,419.191,132.6453.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 46,788.894,581.4832.5 %5.0324.71925.30-185.0 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง24,064.5620,296.0015.7 %5.0708.01433.2038.8 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง18,642.4619,114.80-2.5 %0.0652.13568.6512.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพกันตัง16,070.3914,696.168.6 %4.0573.87137.2076.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพตรัง53,200.2515,746.0070.4 %5.0668.10349.5047.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน15,591.475,168.0166.9 %5.0618.91370.5040.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด54,490.8133,168.0039.1 %5.0758.60200.9373.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคตรัง76,383.4230,740.0059.8 %5.01,317.61290.0078.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง10,081.2614,991.00-48.7 %0.01,779.22575.6167.6 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1ตรัง37,646.5222,190.0041.1 %5.0730.83327.5255.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง 4,075.172,403.0041.0 %5.0893.70777.1613.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรัง2,655.27962.0063.8 %5.0475.36207.1356.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดตรัง35,365.9511,155.0168.5 %5.03,880.625,800.64-49.5 %0.0
รวม 993,633 600,756 39.54 % 52,801 31,454 40.43 %