จังหวัดพัทลุง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุง2,620.34955.0063.6 %5.0371.09142.5061.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุง16,998.421,526.6791.0 %5.062.84104.30-66.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พัทลุง3,239.222,239.0030.9 %5.0634.89183.3571.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพัทลุง3,615.101,591.0056.0 %5.0542.2799.4481.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พัทลุง11,999.369,226.0223.1 %5.02,310.74698.7169.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพะยูน3,859.07474.0087.7 %5.0328.4341.3687.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนขนุน 3,855.66455.0088.2 %5.0243.8521.6091.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาชัยสน3,748.06372.0090.1 %5.0228.5542.5681.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะโหมด3,752.80456.0087.8 %5.0241.2868.8671.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีบรรพต3,796.63256.0093.3 %5.0383.9662.6983.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าบอน3,679.36223.0093.9 %5.0282.4684.1970.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางแก้ว3,681.93247.0093.3 %5.0126.8244.8864.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าพะยอม3,574.30307.0091.4 %5.0204.1364.8068.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง5,463.225,834.39-6.8 %0.0905.48486.4046.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง สาขาตะโหมด2,523.56666.0073.6 %5.0400.49370.507.5 %3.5
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพัทลุง5,836.122,591.0055.6 %5.0809.44608.7524.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง3,116.121,565.0049.8 %5.0465.87366.7121.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง6,399.271,232.0080.7 %5.0694.36376.4945.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง3,835.922,319.0039.5 %5.0903.561,126.70-24.7 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง2,298.842,574.00-12.0 %0.0530.47439.2117.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง5,054.462,795.0044.7 %5.01,427.41856.9040.0 %5.0
ส.ป.ก. พัทลุง4,368.912,599.0040.5 %5.0721.81441.1138.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพัทลุง5,143.6010,727.87-108.6 %0.01,207.81433.2264.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง3,456.412,768.7019.9 %5.0713.43352.4050.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพัทลุง2,366.231,053.0055.5 %5.049.8990.99-82.4 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพัทลุง2,690.89500.0081.4 %5.0447.1664.6085.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพัทลุง3,023.901,033.0065.8 %5.0523.23517.781.0 %0.5
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุง3,306.002,765.0116.4 %5.0713.38438.9038.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดพัทลุง15,985.8032,465.62-103.1 %0.01,207.811,626.44-34.7 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพัทลุง5,963.383,117.0047.7 %5.01,436.69281.9380.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง4,428.102,011.0054.6 %5.0580.65383.8633.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุง5,527.777,957.22-43.9 %0.01,207.8074.6893.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพัทลุง3,817.77629.0083.5 %5.0903.56498.7544.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุง3,480.032,878.0017.3 %5.0751.43682.109.2 %4.5
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง3,735.193,342.0010.5 %5.0639.140.9599.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง4,692.011,725.0063.2 %5.0922.57116.1587.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพัทลุง7,111.405,098.5928.3 %5.0656.3320.3096.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพัทลุง11,328.421,931.0083.0 %5.02,862.40258.0391.0 %5.0
เรือนจำกลางพัทลุง 51,694.2430,121.0341.7 %5.0846.21395.5553.3 %5.0
ทสป.บ้านนาวง 11,889.8215,516.05-30.5 %0.0423.44444.35-4.9 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพัทลุง2,561.47887.0065.4 %5.0390.13170.0056.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพัทลุง5,103.534,725.257.4 %3.5960.60135.5685.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง4,633.63581.0087.5 %5.0618.31148.4976.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 220,185.259,932.1550.8 %5.01,170.788,491.86-625.3 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 139,016.4710,753.6172.4 %5.01,071.92394.8063.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพัทลุง27,784.563,494.0087.4 %5.0298.82411.92-37.9 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง89,633.5191,212.00-1.8 %0.01,562.44212.1686.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม27,079.4518,664.0031.1 %5.0689.30425.2238.3 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง197,012.2517,175.8091.3 %5.03,868.76461.0088.1 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง20,952.947,338.8065.0 %5.0602.32163.8072.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน18,426.47241.7898.7 %5.0495.83823.15-66.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว 37,670.6616,856.0055.3 %5.0552.01524.894.9 %2.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง73,035.2619,104.0073.8 %5.01,774.591,386.8521.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง 3,452.412,196.9036.4 %5.0687.3166.1090.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง2,800.941,010.0063.9 %5.0481.7997.6379.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง24,338.2620,153.0017.2 %5.05,292.442,714.8548.7 %5.0
รวม 850,645 390,467 54.10 % 49,430 30,041 39.23 %