จังหวัดปัตตานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปัตตานี2,659.07300.0088.7 %5.0369.29156.7557.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ปัตตานี14,238.058,999.3136.8 %5.078.7327.0065.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี2,967.075,180.58-74.6 %0.0464.37284.1438.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดปัตตานี3,180.862,237.0029.7 %5.0559.470.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปัตตานี23,015.6913,313.2042.2 %5.02,575.16264.1089.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปัตตานี4,455.422,110.0052.6 %5.0211.2057.0073.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสายบุรี3,705.71306.0091.7 %5.0257.44170.0533.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะรัง3,607.74504.0086.0 %5.0169.3418.6489.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกโพธิ์3,743.76610.0083.7 %5.0217.06104.5051.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองจิก3,733.61371.0090.1 %5.0158.2876.0052.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะหริ่ง3,504.79400.0088.6 %5.0149.6885.5042.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะนาเระ3,703.06286.0092.3 %5.0215.1285.5060.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามายอ3,694.26244.0093.4 %5.0190.53126.3533.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งยางแดง3,598.89358.0090.1 %5.0195.99112.1042.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไม้แก่น3,594.80174.0095.2 %5.0233.41179.5523.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ลาน4,050.23263.0093.5 %5.0171.6795.0044.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะพ้อ3,598.16210.0094.2 %5.0250.21149.1540.4 %5.0
ด่านศุลกากรปัตตานี2,995.074,234.60-41.4 %0.0483.39207.1057.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี5,961.981,496.0074.9 %5.0787.66418.9546.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี สาขามายอ3,295.26790.0076.0 %5.0439.50199.5054.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปัตตานี5,485.481,280.0076.7 %5.01,491.251,230.2517.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี3,088.061,083.0064.9 %5.0540.45733.78-35.8 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี3,448.14836.0075.8 %5.0578.47757.15-30.9 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี4,157.251,650.0060.3 %5.0863.71683.7620.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี3,464.612,976.2414.1 %5.0516.06916.75-77.6 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี5,022.114,336.4213.7 %5.01,339.12811.3039.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี3,422.042,263.4833.9 %5.0673.55387.7442.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดปัตตานี16,283.7410,153.0037.6 %5.03,312.77236.8492.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปัตตานี3,780.372,792.4026.1 %5.0863.71168.3280.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปัตตานี2,374.71980.0058.7 %5.043.2042.691.2 %0.5
สำนักงานสถิติจังหวัดปัตตานี3,006.17660.0078.0 %5.0463.8245.6090.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดปัตตานี2,988.13891.0070.2 %5.0502.44206.1559.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปัตตานี5,091.993,572.6329.8 %5.0768.64410.4046.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดปัตตานี7,281.041,069.0085.3 %5.01,890.593,449.50-82.5 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดปัตตานี8,785.754,395.0050.0 %5.01,985.67748.2262.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี4,025.961,140.0071.7 %5.0863.72438.9949.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี10,524.839,544.759.3 %4.51,700.4392.1594.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด ปัตตานี11,156.041,888.0083.1 %5.0578.47506.3212.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปัตตานี3,951.521,260.0068.1 %5.0863.72342.0060.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี9,140.161,080.0088.2 %5.0996.82256.4174.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปัตตานี4,726.031,745.0063.1 %5.0996.84426.7557.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปัตตานี2,874.291,802.0037.3 %5.0445.3797.8778.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานี29,818.2912,152.0159.2 %5.0533.98173.4067.5 %5.0
เรือนจำกลางปัตตานี70,834.4057,850.0018.3 %5.0937.12815.7513.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี3,095.772,183.0029.5 %5.0540.44238.2355.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี4,660.533,500.0024.9 %5.0939.79227.3275.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปัตตานี3,336.601,579.2052.7 %5.0635.52157.7075.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปัตตานี12,948.797,635.6241.0 %5.01,225.03456.0062.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี4,121.541,975.0052.1 %5.0901.7664.0092.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปัตตานี5,223.74785.2085.0 %5.0901.76863.454.2 %2.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนปัตตานี7,518.003,096.3158.8 %5.01,046.33331.7568.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1128,808.9510,893.0991.5 %5.0720.41477.8533.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 230,806.1611,133.5163.9 %5.0849.81674.6920.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 342,098.068,114.0580.7 %5.0714.94141.2080.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานี6,555.4747.3599.3 %5.0599.66569.055.1 %2.5
วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี57,907.2830,616.0147.1 %5.01,029.221,320.50-28.3 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี82,429.6727,286.0066.9 %5.0696.22639.358.2 %4.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี59,086.2729,732.0049.7 %5.0578.66570.951.3 %0.5
วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี78,193.9123,345.8070.1 %5.0634.12293.5553.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี56,279.291.00100.0 %5.0575.961,009.65-75.3 %0.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี95,986.2025,388.7073.5 %5.0630.18294.4453.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี13,451.2014,705.14-9.3 %0.01,435.432,127.63-48.2 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี 3,137.002,224.6029.1 %5.0559.47135.8575.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี2,751.03829.0069.9 %5.0407.32208.5648.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี46,218.9811,500.0075.1 %5.06,935.0011,605.00-67.3 %0.0
รวม 1,072,649 386,357 63.98 % 54,484 39,203 28.05 %