จังหวัดยะลา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา4,273.02340.0092.0 %5.0482.63210.0656.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ยะลา71,110.9212,987.5081.7 %5.01,044.04196.5781.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.เบตง จ. ยะลา23,222.417,738.6166.7 %5.0403.95510.92-26.5 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง11 (ยะลา)59,496.8812,121.4879.6 %5.0983.91680.1330.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยะลา2,896.411,943.0032.9 %5.0501.65242.7051.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดยะลา3,470.211,620.0053.3 %5.0470.3525.9994.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา23,563.1512,759.7045.8 %5.01,510.54242.9783.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารามัน3,712.71502.0086.5 %5.0172.92108.3037.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะหา3,722.02603.0083.8 %5.0201.35114.0043.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาบัง3,492.91232.0093.4 %5.0245.06126.3548.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบันนังสตา3,660.23389.0089.4 %5.0258.15112.1056.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธารโต3,627.34195.0094.6 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเบตง3,948.60565.0085.7 %5.0300.3484.5571.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองยะลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0482.6365.5586.4 %5.0
ด่านศุลกากรเบตง9,324.957,330.9921.4 %5.0998.36316.3068.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยะลา3,165.832,949.846.8 %3.0610.14691.60-13.4 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0319.13136.8057.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดยะลา5,204.652,175.0058.2 %5.01,483.071,500.05-1.1 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยะลา3,208.091,617.0049.6 %5.0614.35233.7861.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดยะลา3,047.011,147.0062.4 %5.0596.73624.03-4.6 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา4,701.642,700.0042.6 %5.01,015.741,700.50-67.4 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา6,901.747,418.00-7.5 %0.01,499.79560.3262.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา4,868.644,807.771.3 %0.51,281.31932.9027.2 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยะลา3,174.962,390.5024.7 %5.0653.78107.1083.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดยะลา13,689.7812,674.007.4 %3.51,376.39417.8569.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา4,039.292,555.0036.7 %5.0996.07147.6385.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยายะลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.046.04125.06-171.6 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา2,576.31581.0077.4 %5.0463.6288.6180.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดยะลา2,208.66647.0070.7 %5.0311.49432.16-38.7 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลา3,677.992,875.0021.8 %5.0843.94412.0051.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดยะลา6,342.668,939.40-40.9 %0.01,414.42478.6066.2 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดยะลา11,504.605,168.8055.1 %5.02,555.38814.8368.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา3,653.153,034.0016.9 %5.0881.97274.7168.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดยะลา10,569.649,147.7013.5 %5.01,193.80135.9588.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลา11,544.581,332.0088.5 %5.0767.87407.4746.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยะลา6,688.043,023.8954.8 %5.0862.95307.8064.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา5,250.342,177.0058.5 %5.0767.9250.1393.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยะลา5,535.262,602.3453.0 %5.0977.05517.7547.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา3,061.593,400.50-11.1 %0.0520.6783.5684.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดยะลา10,252.843,047.0070.3 %5.0681.61597.2812.4 %5.0
รจก.ยะลา 27,092.1653,102.22-96.0 %0.0694.19214.3069.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา4,591.084,612.00-0.5 %0.0653.78250.0061.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดยะลา3,609.982,111.0041.5 %5.0824.92164.3580.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา2,980.181,692.0043.2 %5.0459.23240.3547.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา4,154.094,792.27-15.4 %0.0977.05384.7060.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา4,682.74538.0088.5 %5.01,212.01209.0782.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยะลา5,875.336,208.00-5.7 %0.01,072.132,425.05-126.2 %0.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา11,576.233,751.2567.6 %5.0420.8187.2679.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 186,261.6115,836.8281.6 %5.0993.01424.3257.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 221,592.8010,856.4149.7 %5.01,127.71188.8083.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต321,201.572,533.3288.1 %5.01,651.06555.8466.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 292,789.684,510.6795.1 %5.0426.19551.95-29.5 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคยะลา62,545.3352,533.0016.0 %5.01,255.72482.6061.6 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา27,932.0726,715.004.4 %2.0648.50279.4556.9 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา20,389.8714,852.0027.2 %5.0613.47745.91-21.6 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพรามัน24,044.2117,568.0026.9 %5.0649.55700.15-7.8 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเบตง39,776.8619,182.0051.8 %5.0963.79119.7087.6 %5.0
สำนักงานสาธารสุขจังหวัดยะลา21,170.957,116.0366.4 %5.01,810.071,426.9021.2 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา34,923.0339,245.34-12.4 %0.0949.78283.0870.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 3,712.493,209.0013.6 %5.0786.89514.3834.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา3,226.33202.0093.7 %5.0501.65344.8531.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา85,341.9816,427.0180.8 %5.021,480.7811,971.9144.3 %5.0
รวม 963,860 453,330 52.97 % 70,963 37,380 47.33 %