จังหวัดนราธิวาส
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส2,911.441,008.0065.4 %5.0462.22284.5238.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.นราธิวาส11,910.6220,937.75-75.8 %0.066.1962.835.1 %2.5
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส16,236.566,935.8957.3 %5.098.13215.60-119.7 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส3,245.925,049.51-55.6 %0.0538.30223.2558.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนราธิวาส3,136.582,221.0029.2 %5.0369.4442.2788.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นราธิวาส10,779.5910,176.005.6 %2.52,687.10939.1565.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตากใบ3,782.89661.0082.5 %5.0205.65117.2643.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบาเจาะ3,697.99215.0094.2 %5.0181.48114.0637.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายี่งอ3,750.7213.0099.7 %5.0160.3842.2673.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาระแงะ5,909.17378.0093.6 %5.0201.220.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารือเสาะ3,772.33432.0088.5 %5.0286.04112.6060.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสาคร3,870.37448.0088.4 %5.0313.16111.0864.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแว้ง3,719.19331.0091.1 %5.0343.7424.7592.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุคีริน3,840.2513.0099.7 %5.0433.750.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุไหงโก-ลก4,452.94974.0078.1 %5.0406.6353.3186.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุไหงปาดี3,839.30337.0091.2 %5.0252.0084.3866.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจะแนะ998.4913.0098.7 %5.0222.4963.6571.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเจาะไอร้อง3,701.89263.0092.9 %5.0187.70103.3344.9 %5.0
ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก9,636.6220,346.65-111.1 %0.01,215.25475.0360.9 %5.0
ด่านศุลกากรตากใบ10,142.7511,649.21-14.9 %0.0796.1558.9092.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส3,201.396,408.00-100.2 %0.0747.46529.1529.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาระแงะ2,713.591,277.0052.9 %5.0440.77204.2553.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาสุไหงโก-ลก2,592.53781.0069.9 %5.0500.83320.1536.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาเมืองนราธิวาส2,786.041.00100.0 %5.0352.24168.1552.3 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาส2,877.071,720.8040.2 %5.0519.2283.6283.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนราธิวาสไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส3,358.021,234.0063.3 %5.0728.45447.1538.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส6,923.251,184.8082.9 %5.0705.17546.2522.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส4,152.842,199.0047.0 %5.01,089.751,346.15-23.5 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส2,620.962,857.23-9.0 %0.0587.90548.966.6 %3.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส4,173.382,034.0051.3 %5.01,051.73875.6416.7 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส3,164.571,580.4050.1 %5.0652.38398.6438.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนราธิวาส9,803.7514,860.37-51.6 %0.01,298.93822.3236.7 %5.0
ท่าอากาศยานนราธิวาส89,715.3199,402.11-10.8 %0.0644.29686.60-6.6 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส3,515.272,208.0037.2 %5.0747.46636.5914.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาส11,697.335,042.0056.9 %5.071.9283.30-15.8 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส3,352.42922.0072.5 %5.0728.4542.2694.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนราธิวาส3,021.34759.0074.9 %5.0595.34202.2466.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนราธิวาส22,863.263,189.2086.1 %5.08,563.0474.3699.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดนราธิวาส15,626.0031,485.00-101.5 %0.03,504.783,149.5010.1 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนราธิวาส5,338.044,712.8511.7 %5.01,508.102,535.58-68.1 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส7,386.242,115.0071.4 %5.0728.46278.3561.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนราธิวาส5,017.027,702.00-53.5 %0.01,241.88139.7288.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด นราธิวาส7,992.86953.0088.1 %5.0728.45397.1045.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส3,985.113,949.000.9 %0.5975.66727.7025.4 %5.0
สำนักงานส่งเสิรมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส4,232.112,271.0046.3 %5.0880.58384.8356.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนราธิวาส4,840.021,290.0073.3 %5.01,279.91256.8379.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนราธิวาส2,912.702,659.008.7 %4.0538.2963.4388.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนราธิวาส12,261.407,626.0037.8 %5.0529.19373.9629.3 %5.0
รจจ.นราธิวาส 46,984.7429,824.8836.5 %5.0768.12278.8563.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส3,098.161,843.0040.5 %5.0614.35101.1883.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาส4,475.683,925.0012.3 %5.01,108.77422.6561.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนราธิวาส3,228.872,055.0036.4 %5.0671.40190.0071.7 %5.0
สปส.จ.นราธิวาส6,299.394,820.2223.5 %5.01,336.93651.6451.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส4,705.242,272.0051.7 %5.01,260.9085.2193.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนราธิวาส4,812.166,248.92-29.9 %0.0975.66873.7510.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 39,556.758,959.376.3 %3.0963.36939.552.5 %1.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 15 (จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และยะลา)69,854.416,686.5090.4 %5.02,576.00753.2470.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1110,999.5216,311.8485.3 %5.01,200.49717.2840.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 234,332.5311,718.5865.9 %5.01,854.651,307.2029.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนราธิวาส1,354.763,062.00-126.0 %0.0286.43471.72-64.7 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส28,898.419,990.0065.4 %5.0776.27655.6015.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก102,435.3819,899.0080.6 %5.0858.89955.38-11.2 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส12,603.2515,596.00-23.7 %0.01,907.182,727.12-43.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส 3,316.892,029.8038.8 %5.0671.40273.4759.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส2,681.361,968.0026.6 %5.0405.19276.3531.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส56,362.1216,485.0070.8 %5.06,454.586,226.303.5 %1.5
รวม 871,459 458,520 47.38 % 66,058 37,359 43.44 %