จังหวัดบึงกาฬ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบึงกาฬ2,717.71301.0088.9 %5.0380.94289.4724.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบึงกาฬ 6,987.7111,326.08-62.1 %0.044.5253.17-19.4 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ3,198.531.00100.0 %5.0350.270.9599.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดบึงกาฬ3,299.642,146.0035.0 %5.0609.13144.0776.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่บึงกาฬ6,653.175,425.0018.5 %5.01,293.711,118.4413.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองบึงกาฬ4,599.53598.0087.0 %5.0418.9743.2089.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรเจริญ3,980.42337.0091.5 %5.0251.31106.8457.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโซ่พิสัย4,189.48477.0088.6 %5.0393.05142.9463.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเซกา4,352.38641.0085.3 %5.0551.2755.6189.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากคาด4,323.76701.0083.8 %5.0258.0841.6183.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงโขงหลง4,265.96308.0092.8 %5.0338.9247.7185.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีวิไล4,197.29442.0089.5 %5.0220.7654.1975.5 %5.0
ด่านศุลกากรบึงกาฬ8,394.777,122.2215.2 %5.0849.12294.5065.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ4,853.711.00100.0 %5.0875.360.9599.9 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบึงกาฬ2,485.961.00100.0 %5.0380.94385.55-1.2 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ3,335.331,953.0041.4 %5.0875.36268.8069.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ3,004.00968.2267.8 %5.0590.12787.06-33.4 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ2,739.74835.0069.5 %5.0476.02543.41-14.2 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ3,592.621.00100.0 %5.0742.250.9599.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ1,565.571.0099.9 %5.0381.970.9599.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ4,531.183,326.9926.6 %5.01,084.53599.1144.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ (ส.ป.ก.บึงกาฬ)3,517.672,112.0040.0 %5.0685.20153.1977.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬ5,652.056,541.00-15.7 %0.0856.34182.3478.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ4,627.001,254.0072.9 %5.0666.18512.2623.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ3,429.531,351.0060.6 %5.0666.18144.6578.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดบึงกาฬ2,971.83416.0086.0 %5.0514.05238.8453.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ3,436.103,500.00-1.9 %0.0647.17276.1857.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ15,400.00ไม่ครบประเมินไม่ได้0.55,020.85ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดบึงกาฬ8,996.181.00100.0 %5.01,122.570.9599.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬ5,635.725,421.733.8 %1.51,521.90225.1585.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดบึงกาฬ3,551.521.00100.0 %5.0685.200.9599.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบึงกาฬ10,902.24394.7796.4 %5.0514.050.9599.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบึงกาฬ3,420.671.00100.0 %5.0647.171.9599.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ5,106.272,950.0042.2 %5.0837.33483.9142.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบึงกาฬ3,978.271.00100.0 %5.0856.340.9599.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบึงกาฬ2,724.801,347.0050.6 %5.0476.0254.1488.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดบึงกาฬ11,316.203,604.0068.2 %5.0938.63655.6930.1 %5.0
รจจ.บึงกาฬ 43,329.8336,763.8815.2 %5.0799.95679.6515.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดบึงกาฬ3,846.731.00100.0 %5.0437.990.9599.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดบึงกาฬ3,161.252,339.5626.0 %5.0571.10212.8062.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบึงกาฬ5,341.16746.8086.0 %5.01,407.81161.7388.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบึงกาฬ3,368.121.00100.0 %5.0628.150.9599.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬ4,149.131,687.4959.3 %5.0932.41475.9549.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบึงกาฬ3,407.102,606.5223.5 %5.0647.17503.4422.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ151,701.8413,271.5391.3 %5.01,642.671,243.6524.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบึงกาฬ7,503.194,056.0045.9 %5.0296.75318.25-7.2 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเซกา60,530.331.00100.0 %5.0751.080.9599.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ78,920.99ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5612.83ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ10,914.091.00100.0 %5.01,513.091,588.21-5.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ3,672.201,078.0070.6 %5.0628.15357.5643.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบึงกาฬ2,870.781.00100.0 %5.0437.990.9599.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬ16,902.9811,636.0031.2 %5.03,759.063,191.4915.1 %5.0
รวม 487,233 139,999 71.27 % 37,454 16,648 55.55 %