จังหวัดสิงห์บุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสิงห์บุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สิงห์บุรี3,692.954,609.41-24.8 %0.0420.86152.0063.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสิงห์บุรี3,195.701,456.0054.4 %5.0458.9397.8578.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สิงห์บุรี7,657.506,067.4620.8 %5.01,694.97584.4865.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสิงห์บุรี4,941.70994.0079.9 %5.0214.2649.4076.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอินทร์บุรี4,005.401,093.0072.7 %5.0197.9161.7568.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรหมบุรี3,945.77535.0086.4 %5.0172.5930.4082.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางระจัน3,889.89591.0084.8 %5.0176.6334.9880.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาค่ายบางระจัน3,854.68614.0084.1 %5.0154.9666.5057.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าช้าง3,918.51423.0089.2 %5.0145.6438.0073.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สิงห์บุรี3,395.741,903.0044.0 %5.0558.18625.35-12.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสิงห์บุรี4,186.912,277.0045.6 %5.0839.21652.3022.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี3,123.911,466.0053.1 %5.0439.91428.272.6 %1.0
สำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี3,046.931,048.0065.6 %5.0325.81378.39-16.1 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี4,343.982,252.1648.2 %5.0915.31815.8610.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี1,758.873,887.69-121.0 %0.0350.00242.6030.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี4,368.823,095.0029.2 %5.0877.24750.5014.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุรี11,897.378,364.5229.7 %5.01,257.56109.4191.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสิงห์บุรี3,520.422,084.0040.8 %5.0554.01475.0014.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี2,973.371,220.0059.0 %5.0496.9663.3687.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสิงห์บุรี2,870.67256.0091.1 %5.0344.83205.6940.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรี3,445.253,548.00-3.0 %0.0511.5580.7584.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดสิงห์บุรี5,186.986,490.56-25.1 %0.01,010.362,369.34-134.5 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสิงห์บุรี6,590.055,177.0021.4 %5.01,485.79397.8973.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี3,979.912,393.0039.9 %5.0380.3224.8393.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี7,323.038,187.62-11.8 %0.01,190.45133.2088.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสิงห์บุรี11,457.061,307.0088.6 %5.0386.84353.918.5 %4.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสิงห์บุรีไม่ครบ3,654.27ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ712.74ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี1,561.342,102.00-34.6 %0.0601.61364.8039.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสิงห์บุรี1,463.151,870.58-27.8 %0.0611.05184.3969.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสิงห์บุรี4,170.524,733.82-13.5 %0.0401.8448.1488.0 %5.0
สพ.สิงห์บุรี3,327.261,893.0043.1 %5.0515.97109.2578.8 %5.0
เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี 52,904.5645,054.4114.8 %5.0686.50724.75-5.6 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี3,265.961,131.0065.4 %5.0287.7848.7383.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี3,360.761,800.0046.4 %5.0477.94211.7655.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี2,908.251,356.0053.4 %5.0278.00281.26-1.2 %0.0
สปส.จ.สิงห์บุรี3,973.543,627.938.7 %4.0668.10142.5078.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี4,842.922,352.0051.4 %5.0611.05125.8979.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสิงห์บุรี7,971.173,990.0049.9 %5.02,246.43740.1667.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี13,530.458,177.9539.6 %5.0765.30470.3838.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 (สิงห์บุรี ลพบุรี ชัยนาท และอ่างทอง)38,831.716,662.1482.8 %5.0841.03347.9858.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี2,825.692,902.00-2.7 %0.0218.38495.06-126.7 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี51,766.2443,506.1216.0 %5.0861.79741.0614.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 234,159.6314,248.0058.3 %5.0478.30203.6657.4 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี19,386.7821,776.00-12.3 %0.0394.431,675.78-324.9 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรีไม่ครบ16,918.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,147.19ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี10,313.6712,772.00-23.8 %0.01,030.921,011.021.9 %0.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี 3,199.902,021.0036.8 %5.0463.07459.770.7 %0.5
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสิงห์บุรี4,886.67838.0082.9 %5.0344.83276.4619.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี38,938.357,337.8881.2 %5.02,500.965,487.30-119.4 %0.0
รวม 430,160 261,491 39.21 % 30,846 23,372 24.23 %