จังหวัดชัยนาท
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาท2,903.21606.0079.1 %5.0183.63183.220.2 %0.5
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ชัยนาท14,366.607,615.1047.0 %5.0123.99132.72-7.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท3,245.432,473.0023.8 %5.0563.42133.6976.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชัยนาท3,528.162,190.0037.9 %5.0582.44159.3272.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยนาท10,240.119,584.006.4 %3.02,503.02690.7072.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัดสิงห์3,916.34461.0088.2 %5.0206.0290.1556.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสรรพยา4,680.32680.0085.5 %5.0190.8451.2173.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามโนรมย์3,954.33545.0086.2 %5.0172.73132.7223.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสรรคบุรี4,725.76686.0085.5 %5.0259.220.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหันคา4,103.37794.0080.7 %5.0318.010.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองมะโมง2,563.07255.0090.1 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท4,102.523,807.007.2 %3.5792.87837.30-5.6 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท สาขาหันคา2,488.22533.0078.6 %5.0335.64156.4353.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชัยนาทไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท3,720.684,357.03-17.1 %0.0768.91162.5378.9 %5.0
สำนักชลประทานที่ 1246,760.6925,512.2145.4 %5.017,542.652,850.0083.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชัยนาท2,854.602,452.0014.1 %5.0506.34471.206.9 %3.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท5,719.133,752.0034.4 %5.01,438.151,596.90-11.0 %0.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ชัยนาท32,181.231,734.4494.6 %5.01,526.88252.3883.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาทไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท1,944.743,374.00-73.5 %0.0429.38123.0871.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท4,414.573,399.0023.0 %5.01,207.35756.2537.4 %5.0
ส.ป.ก.ชัยนาทไม่ครบ2,670.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 74,454.222,530.2443.2 %5.01,575.781,964.72-24.7 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยนาท4,715.611,850.8960.7 %5.0924.72314.7566.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยนาท4,063.91519.0087.2 %5.0886.61534.9539.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชัยนาท3,462.541,277.0063.1 %5.0620.4750.4991.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยนาท77,225.75995.0098.7 %5.04,551.12249.6794.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยนาท3,912.423,930.09-0.5 %0.0772.59349.3254.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดชัยนาท5,646.565,040.0010.7 %5.01,209.96491.6359.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยนาท14,584.763,732.0074.4 %5.01,723.40506.2970.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาทไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท5,244.0810,021.46-91.1 %0.01,133.900.00100.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท11,948.313,798.0068.2 %5.0677.51454.1033.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยนาท4,709.843,543.0024.8 %5.0677.49159.4176.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท4,075.864,328.00-6.2 %0.0829.61567.5231.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยนาทไม่ครบ2,133.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยนาท3,097.172,324.0025.0 %5.0487.3642.6991.2 %5.0
สพ.ชัยนาท11,592.221,139.0090.2 %5.0563.42144.7674.3 %5.0
รจจ.ชัยนาท 43,687.0634,765.0020.4 %5.0604.13472.3321.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยนาท2,682.1916,340.08-509.2 %0.0430.30100.6176.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยนาท3,349.512,775.0017.2 %5.0601.55311.6048.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยนาท3,076.272,631.0014.5 %5.0449.3299.6477.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชัยนาท6,510.825,069.4022.1 %5.0943.74160.2483.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท3,817.82ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5791.61461.3141.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยนาท3,222.304,288.35-33.1 %0.0449.32326.7027.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท303,211.3810,053.8696.7 %5.01,266.32590.7153.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยนาท5,135.094,106.5020.0 %5.0316.51181.1642.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท77,784.1889,061.00-14.5 %0.01,294.55146.7988.7 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท177,123.7725,128.0085.8 %5.03,348.32859.6574.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเนินขามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท10,967.321,258.0088.5 %5.02,071.261,206.8541.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท 3,585.69986.8672.5 %5.0594.38495.8416.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท4,762.651,449.0069.6 %5.0315.51309.451.9 %0.5
ตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท52,396.175,660.7589.2 %5.02,922.153,738.06-27.9 %0.0
รวม 1,018,641 323,410 68.25 % 61,551 24,073 60.89 %