จังหวัดสระบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี2,838.8556.0098.0 %5.0395.33130.8266.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี4,104.413,841.326.4 %3.0700.92247.9564.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี3,293.682,172.0034.1 %5.0604.540.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี22,805.4519,568.6014.2 %5.04,066.80813.4280.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสระบุรี8,934.501,995.2077.7 %5.0412.8544.5089.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งคอย4,275.701,274.0070.2 %5.0362.5424.7093.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแค4,864.191,786.0063.3 %5.0233.6656.5075.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระพุทธบาท4,379.691,311.0070.1 %5.0246.2843.3182.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหมอ4,031.101,414.0064.9 %5.0267.2954.1879.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิหารแดง4,299.70898.0079.1 %5.0186.3671.5561.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามวกเหล็ก4,157.30931.0077.6 %5.0316.8279.1575.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสาไห้4,001.62816.0079.6 %5.0120.3818.0985.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแซง3,985.161,288.0067.7 %5.0158.720.9599.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองโดน3,946.24440.0088.9 %5.0191.7723.6587.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนพุด4,060.4996.0097.6 %5.0194.7436.5981.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังม่วง3,952.82452.0088.6 %5.0294.6672.1175.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ4,113.56879.0078.6 %5.0165.3128.8482.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระบุรี5,720.936,431.66-12.4 %0.01,157.32721.9537.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี5,707.161,137.0080.1 %5.0927.82237.6974.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรี4,490.751.00100.0 %5.0566.51366.2935.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี3,063.241.00100.0 %5.0528.51272.2748.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี3,902.471,052.0073.0 %5.0813.701,097.88-34.9 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี2,569.183,288.48-28.0 %0.0511.25152.6670.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี5,213.162,912.0044.1 %5.01,346.13830.8938.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี (ส.ป.ก.สระบุรี)3,744.202,995.0020.0 %5.0775.65822.13-6.0 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสระบุรี10,089.5118,602.00-84.4 %0.01,365.22384.9471.8 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี)9,626.929,510.481.2 %0.52,746.85340.6187.6 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที 7 (สระบุรี)4,135.864,397.10-6.3 %0.01,383.87249.6182.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี3,883.28139.3296.4 %5.0851.73260.4869.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 29,751.187,978.4418.2 %5.03,775.731,192.2568.4 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 3 สระบุรี6,932.787,763.34-12.0 %0.02,080.91199.5090.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสระบุรี3,470.701,488.0057.1 %5.0445.9631.1193.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสระบุรี6,114.172,060.0066.3 %5.0528.45514.902.6 %1.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระบุรี3,600.4428.0099.2 %5.0737.71233.0368.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดสระบุรี8,493.0112,115.07-42.6 %0.01,207.252.8599.8 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสระบุรี9,884.475,035.2049.1 %5.01,479.25807.5045.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี3,872.74131.0096.6 %5.0590.47179.5569.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี12,178.5911,808.543.0 %1.52,107.00187.8791.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรี10,881.111,899.0082.5 %5.0585.53152.4974.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระบุรี3,897.982,241.0042.5 %5.0813.69587.1027.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี4,507.781.00100.0 %5.0908.77470.0448.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระบุรี4,528.523,556.0021.5 %5.01,041.88399.2061.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระบุรี4,743.293,763.0020.7 %5.0699.5936.7394.8 %5.0
สพ.สระบุรี14,533.209,056.5037.7 %5.0596.09537.759.8 %4.5
เรือนจำจังหวัดสระบุรี65,722.0056,502.0014.0 %5.01,036.70686.8433.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสระบุรี2,781.761.00100.0 %5.0420.40141.8166.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี5,202.904,225.5518.8 %5.0813.69294.5063.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรี3,851.972,558.0033.6 %5.0699.59408.4341.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระบุรี7,503.865,174.4631.0 %5.01,536.33732.4552.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี4,305.051,029.0076.1 %5.01,022.90244.0476.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสระบุรี5,256.073,821.5527.3 %5.0699.590.9599.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 145,828.5314,493.8868.4 %5.0926.58435.8153.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒42,294.2311,234.9373.4 %5.01,520.15965.3136.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระบุรี10,824.325,201.0252.0 %5.0356.51425.55-19.4 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี85,880.66106,162.00-23.6 %0.01,442.641,228.4114.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก31,731.2125,800.0018.7 %5.0760.05854.13-12.4 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์42,873.6355,868.00-30.3 %0.01,067.651,235.91-15.8 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี99,423.2758,651.9941.0 %5.0731.03788.58-7.9 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี31,566.9424,182.0023.4 %5.0716.20904.51-26.3 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี46,290.7120,337.0056.1 %5.0596.77732.36-22.7 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพหนองแค43,653.5522,548.0048.3 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี17,795.8416,217.188.9 %4.01,794.161,674.236.7 %3.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี11,711.7310,464.4010.7 %5.03,532.18304.8491.4 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี21,926.6316,936.9922.8 %5.01,054.21260.3075.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี 6,175.764,302.0030.3 %5.01,003.881,016.11-1.2 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี2,975.051,320.0055.6 %5.0490.43194.4160.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี37,817.1310,100.0073.3 %5.03,439.873,429.660.3 %0.5
รวม 934,974 635,740 32.00 % 65,153 29,976 53.99 %