จังหวัดชลบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี3,857.50736.0080.9 %5.0401.75199.8250.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี13,052.105,582.3057.2 %5.068.78146.09-112.4 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี6,311.847,256.28-15.0 %0.0839.12148.9782.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี2,882.181,734.0039.8 %5.0388.4596.5875.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 545,428.9435,637.7021.6 %5.09,801.22818.0591.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.05,173.35596.6688.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 220,849.4410,114.6351.5 %5.03,586.24711.8280.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 325,486.5832,433.60-27.3 %0.04,267.151,088.9574.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะจันทร์7,079.30758.0089.3 %5.0222.9549.4877.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางละมุง 14,780.371,593.0066.7 %5.0392.5850.9487.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางละมุง 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0423.6557.0086.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสัตหีบ4,378.821,355.0069.1 %5.01,121.9247.5095.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีราชา 16,504.742,079.0068.0 %5.0366.880.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีราชา 26,399.941,279.0080.0 %5.0377.030.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะสีชัง2,631.55140.0094.7 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชลบุรี 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0289.700.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชลบุรี 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0266.3653.0080.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านบึง5,713.121,329.0076.7 %5.0291.1041.2785.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองใหญ่9,499.52611.0093.6 %5.0352.290.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อทอง4,109.60160.0096.1 %5.0313.04108.5165.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพานทอง5,024.991,581.0068.5 %5.0389.64108.0372.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนัสนิคม4,340.831,271.0070.7 %5.0315.6139.5187.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 25,885.987,803.12-32.6 %0.02,025.741,098.1145.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 14,376.992,844.0035.0 %5.01,008.86618.4538.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 27,669.667,863.30-2.5 %0.02,132.04669.9768.6 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี6,058.083,908.0035.5 %5.01,314.52226.3182.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชลบุรี6,015.942,097.0065.1 %5.0746.39672.709.9 %4.5
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ25,013.553,625.1927.7 %5.01,005.56482.5552.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี3,010.621,234.0059.0 %5.0610.930.9599.8 %5.0
สำนักชลประทานที่ 917,698.8555,653.00-214.4 %0.05,562.4715,117.90-171.8 %0.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 23,825.661,921.0049.8 %5.01,419.27581.4059.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี3,133.281,730.0044.8 %5.0460.88450.102.3 %1.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี4,609.922,547.0044.7 %5.01,143.37561.1950.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 28,436.966,025.5928.6 %5.01,784.90ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี1,974.144,064.00-105.9 %0.0448.8530.4393.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี4,656.833,190.0031.5 %5.01,143.37950.2716.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี3,497.602,905.0016.9 %5.0461.0281.2182.4 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 66,522.623,722.0042.9 %5.03,581.261,630.4254.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี20,880.6728,617.01-37.1 %0.01,885.00108.7494.2 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 14 20,581.7315,381.0025.3 %5.03,465.325,831.10-68.3 %0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 3 (ชลบุรี)6,189.666,669.00-7.7 %0.01,602.661,502.906.2 %3.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี3,653.572,745.0524.9 %5.0763.02538.7529.4 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)4,451.468,030.77-80.4 %0.01,287.581,129.5312.3 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)8,074.8512,255.51-51.8 %0.02,827.442,613.607.6 %3.5
สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี4,282.242,527.0041.0 %5.0801.09162.5979.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชลบุรี3,532.351.00100.0 %5.0558.060.9599.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรี6,789.069,709.00-43.0 %0.01,293.56162.3587.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดชลบุรี5,548.9626,005.00-368.6 %0.01,312.24365.2572.2 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี4,712.104,818.00-2.2 %0.0926.29596.8635.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี3,778.241,127.0070.2 %5.0603.08197.5567.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี8,974.7523,442.86-161.2 %0.01,973.1236.3898.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี4,333.894,932.00-13.8 %0.01,029.28672.3134.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี4,947.796,741.18-36.2 %0.01,318.70268.8579.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี 8,203.879,398.28-14.6 %0.01,999.09440.5178.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี3,872.586,896.00-78.1 %0.0839.12102.7387.8 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง 86,526.4915,025.0082.6 %5.0760.85641.5715.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรี17,567.779,755.0044.5 %5.0813.10384.7552.7 %5.0
รจก.ชลบุรี 244,301.86233,035.004.6 %2.02,265.692,446.96-8.0 %0.0
เรือนจำพิเศษพัทยา11,437.8789,509.50-682.6 %0.0748.501,923.50-157.0 %0.0
ทสญ.ชลบุรี 44,013.601.00100.0 %5.0699.121.0099.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 214,949.6313,080.0012.5 %5.02,071.242,118.50-2.3 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชลบุรี2,903.331.00100.0 %5.0477.810.9599.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี6,595.468,667.96-31.4 %0.01,645.32797.1251.6 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 3 ชลบุรี23,319.6242,441.00-82.0 %0.01,571.23576.2963.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี4,415.233,614.0018.1 %5.01,097.85371.4566.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรี10,481.769,470.709.6 %4.51,846.97497.2573.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี3,462.942,427.0029.9 %5.0529.351,453.50-174.6 %0.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี6,917.606,856.770.9 %0.5729.22338.4053.6 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ8,661.317,095.1218.1 %5.0879.34339.0061.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 184,917.6017,569.2379.3 %5.0929.17597.2435.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 251,041.2811,032.0078.4 %5.01,160.24764.9334.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 352,682.7011,158.8078.8 %5.0620.97821.35-32.3 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 (จังหวัดชลบุรี และระยอง)13,911.3211,221.0219.3 %5.0933.83254.4272.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี2,748.006,163.00-124.3 %0.0283.96495.90-74.6 %0.0
โสตศึกษาจังหวัดชลบุรี30,655.2917,200.6443.9 %5.0343.24614.65-79.1 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี67,483.6376,876.00-13.9 %0.01,382.602,069.10-49.7 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ68,861.3494,922.20-37.8 %0.0900.202,212.08-145.7 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี103,965.5572,575.0130.2 %5.0735.051,115.95-51.8 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี23,963.9133,732.74-40.8 %0.0834.161,160.97-39.2 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคบางแสน89,962.8234,546.0061.6 %5.0484.020.9599.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา46,204.731,422.0096.9 %5.0796.2695.0088.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม27,849.892,322.6091.7 %5.0624.3495.0084.8 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(ชลบุรี)25,000.68ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5570.76ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี27,017.8236,642.00-35.6 %0.01,902.082,671.30-40.4 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี8,821.864,011.6054.5 %5.03,337.462,503.9525.0 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี20,247.4534,956.53-72.6 %0.0542.330.9599.8 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 64,072.671,659.0059.3 %5.01,274.89376.2070.5 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี24,340.7417,224.0029.2 %5.0843.62196.5776.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี 6,408.267,040.39-9.9 %0.0991.25836.4815.6 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 (จ.ชลบุรี)7,403.6222,569.00-204.8 %0.01,571.42283.6382.0 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 35,785.924,186.0727.7 %5.01,430.49381.9073.3 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 (ชลบุรี)5,181.804,959.004.3 %2.01,435.1866.1095.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี3,203.901,904.0040.6 %5.0466.40299.7635.7 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 240,012.48410,550.00-926.1 %0.010,259.366,699.7534.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี56,348.2620,451.8963.7 %5.07,261.425,161.4028.9 %5.0
รวม 1,752,173 1,783,952 -1.81 % 134,678 83,935 37.68 %