จังหวัดระยอง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง2,600.681,037.0060.1 %5.0139.1799.8028.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดระยอง8,055.804,076.3049.4 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
ศูนย์บำรุงรักษาและพัฒนาคุณภาพการให้บริการเขต7 สาขาระยอง6,780.8811,079.30-63.4 %0.0150.2348.0468.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระยอง3,253.1581.0097.5 %5.0655.50105.5983.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดระยอง4,085.133,124.0023.5 %5.0651.69239.4763.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ระยอง36,357.9531,070.0014.5 %5.03,284.952,041.8937.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระยอง 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0263.401.0099.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระยอง 14,731.96981.0079.3 %5.0225.321.9599.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านฉาง4,819.411,346.0072.1 %5.0214.9239.9981.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแกลง4,087.121,598.0060.9 %5.0347.73103.5570.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังจันทร์3,741.76420.0088.8 %5.0137.8850.1463.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นสาขาบ้านค่าย4,389.86750.0082.9 %5.0242.1267.2372.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลวกแดง4,261.651,243.4970.8 %5.0408.15108.9573.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาชะเมา413.86381.007.9 %3.5311.911.0099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานิคมพัฒนา3,867.60920.0076.2 %5.0158.8317.9688.7 %5.0
ด่านศุลกากรมาบตาพุด10,070.947,466.4025.9 %5.01,734.14171.9590.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 14,918.982,288.0053.5 %5.02,082.03453.1578.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 22,714.972,406.0011.4 %5.0708.14208.0570.6 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง3,894.362,325.0040.3 %5.0442.74507.51-14.6 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดระยอง4,077.852,730.0033.1 %5.0925.18147.1584.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง4,387.581,260.0071.3 %5.0603.62281.9453.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดระยอง3,619.161,541.0057.4 %5.0641.72428.4533.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง6,630.454,329.9034.7 %5.01,266.892,883.11-127.6 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง4,146.653,520.0015.1 %5.01,487.27291.5280.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง5,289.9825.5099.5 %5.01,724.89184.2889.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง28,026.881,764.0093.7 %5.010,625.12587.9094.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง3,944.931,677.0057.5 %5.0468.161.0099.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดระยอง101,463.0015,007.8985.2 %5.039,260.35516.0298.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง4,409.133,236.0026.6 %5.0907.95701.9122.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดระยอง5,687.221,648.0071.0 %5.0755.8220.0697.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดระยอง2,991.581,017.0066.0 %5.0546.64750.23-37.2 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยองไม่ครบ2,802.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดระยอง57,215.2343,334.3924.3 %5.024,838.011,896.7092.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดระยอง11,090.596,102.0045.0 %5.01,227.76690.1043.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง3,623.452,018.0044.3 %5.0497.1199.1180.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง6,072.1513,993.21-130.4 %0.01,477.53171.6688.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง29,445.123,918.0086.7 %5.011,233.64394.3096.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง5,013.182,402.0052.1 %5.0907.95318.1665.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง6,269.174,621.0026.3 %5.01,136.14466.0959.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง4,879.413,676.1024.7 %5.0868.1373.0791.6 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 1 จ.ระยอง79,197.7022,912.6771.1 %5.0968.42612.2036.8 %5.0
สพ.ระยอง111,586.2713,747.6087.7 %5.0389.19193.8150.2 %5.0
รจก.ระยอง ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ทสป.ห้วยโป่ง ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง3,051.961,769.0042.0 %5.0413.50209.9549.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง5,780.343,826.4533.8 %5.01,098.11714.3634.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง3,907.612,860.0026.8 %5.0755.82356.8652.8 %5.0
สปส.จ.ระยอง9,033.3114,332.00-58.7 %0.01,554.49826.3846.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง4,311.221,652.0061.7 %5.0584.68107.3981.6 %5.0
สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง3,389.014,323.90-27.6 %0.0522.28272.0147.9 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาอัธยาศัยภาคตะวันออก3,637.53ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5816.791.0099.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 117,121.5014,065.4117.8 %5.01,526.931,424.476.7 %3.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 247,963.8911,504.0076.0 %5.01,113.101,262.66-13.4 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระยองไม่ครบ4,011.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1.00ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคระยอง253,443.20140,921.0044.4 %5.01,217.322,048.84-68.3 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด59,798.4741,342.0030.9 %5.0563.46342.9439.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย36,162.5643,696.00-20.8 %0.0833.76111.2086.7 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง28,852.6243,020.00-49.1 %0.0643.93324.0049.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพแกลง31,538.3616,048.0049.1 %5.0582.76428.8926.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง6,442.76ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,549.17ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 5,161.164,023.0022.1 %5.01,079.09291.9872.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง480.34848.10-76.6 %0.0356.48110.0369.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดระยองไม่ครบ1,526.40ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ8,917.19ประเมินไม่ได้0.0
รวม 1,112,108 571,305 48.63 % 128,579 24,809 80.71 %