จังหวัดจันทบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี2,628.181.00100.0 %5.0456.89113.2775.2 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 774,772.6728,368.0062.1 %5.0279.22211.9624.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี8,642.966,615.0023.5 %5.057.8872.47-25.2 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0193.543,086.15-1,494.6 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี3,141.362,045.0034.9 %5.0666.07108.6883.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี2,997.182,129.0029.0 %5.0609.020.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่จันทบุรี33,745.0613,168.0061.0 %5.02,814.88984.1265.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองจันทบุรี4,635.561,030.0077.8 %5.0280.6572.7574.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าใหม่4,113.75681.0083.4 %5.0223.730.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขลุง3,985.47533.0086.6 %5.0286.9054.2181.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแหลมสิงห์3,862.76599.0084.5 %5.0189.4654.2471.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามะขาม3,857.93308.0092.0 %5.0176.6554.2669.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโป่งน้ำร้อน3,847.46304.0092.1 %5.0306.6155.5981.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสอยดาว4,448.25436.0090.2 %5.0369.1954.9485.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งหางแมว3,811.47570.0085.0 %5.0399.2755.0286.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานายายอาม3,918.81662.0083.1 %5.0253.2354.4978.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาคิชฌกูฏ3,856.35329.0091.5 %5.0215.6851.0776.3 %5.0
ด่านศุลกากรจันทบุรี7,071.796,173.0012.7 %5.01,190.98493.5258.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี3,826.762,577.5432.6 %5.0932.29518.5244.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี สาขานายายอาม2,675.10924.0065.5 %5.0464.63180.7961.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี สาขาโป่งน้ำร้อน2,818.12468.0083.4 %5.0382.68199.0748.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดจันทบุรี5,480.152,498.0054.4 %5.0989.34275.5072.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี3,265.171,268.0061.2 %5.0723.12230.9568.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี3,101.451,904.0038.6 %5.0647.05511.1921.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี4,251.862,963.0030.3 %5.01,122.451,323.88-17.9 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี3,606.803,008.6016.6 %5.0989.34498.3549.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี5,174.323,275.0036.7 %5.01,419.53275.7780.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี3,686.991,782.0051.7 %5.0875.24269.3169.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดจันทบุรี8,780.2911,286.26-28.5 %0.01,616.87277.7982.8 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี3,579.631,594.0055.5 %5.0837.21840.14-0.4 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี3,211.801,075.0066.5 %5.0818.2035.1195.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดจันทบุรี2,932.16576.0080.4 %5.0590.00314.6046.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี3,899.944,694.00-20.4 %0.0952.58207.6078.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดจันทบุรึ14,708.674,380.6270.2 %5.02,225.381,640.9126.3 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดจันทบุรี4,554.846,319.00-38.7 %0.01,141.4776.2493.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี3,935.031,161.0070.5 %5.0761.15320.6157.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี4,457.028,259.07-85.3 %0.01,160.48180.6784.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี4,033.332,102.0047.9 %5.0628.04420.9133.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี3,727.122,989.0019.8 %5.0894.16433.7851.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี5,340.141,298.0075.7 %5.0723.12662.748.4 %4.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดจันทบุรี4,363.892,855.0034.6 %5.01,141.47358.0768.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี3,157.432,358.0025.3 %5.0647.050.9599.9 %5.0
สพ.จันทบุรี11,051.928,865.0019.8 %5.0399.29344.8513.6 %5.0
รจจ.จันทบุรี 55,707.7573,366.00-31.7 %0.0890.93781.7212.3 %5.0
ทัณฑสถานเปิดทุ่งเบญจา 15,237.0710,923.1728.3 %5.0521.73426.4218.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดจันทบุรี3,018.893,365.00-11.5 %0.0551.9795.9982.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี4,261.093,205.0024.8 %5.01,027.37217.8578.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดจันทบุรี3,148.131,846.0041.4 %5.0666.07342.7548.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี(สปส.จ.จันทบุรี)4,770.882,813.0041.0 %5.0913.28280.7369.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี4,320.272,279.0047.2 %5.01,084.42842.3722.3 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี3,145.113,051.003.0 %1.5628.04324.5048.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17 (จังหวัดจันทบุรี และตราด)8,497.025,964.9629.8 %5.01,954.88524.0273.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 127,554.9315,076.8645.3 %5.01,274.89212.1883.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 220,759.219,588.0053.8 %5.01,516.83581.9661.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี3,998.405,002.79-25.1 %0.0324.40160.2750.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี68,278.4173,815.00-8.1 %0.01,406.341,239.2211.9 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี22,779.8514,560.0036.1 %5.0715.46604.2015.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม28,481.4310,960.0061.5 %5.0683.55272.2860.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว14,989.0810,276.0031.4 %5.0746.73359.0951.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี44,286.5721,392.0051.7 %5.01,708.491,778.09-4.1 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี 3,191.782,431.0023.8 %5.0685.08105.4084.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรี2,577.21603.0076.6 %5.0532.96288.8645.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี126,419.7616,840.1686.7 %5.051,706.552,912.3394.4 %5.0
รวม 758,380 431,789 43.06 % 101,592 28,327 72.12 %