จังหวัดตราด
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด3,464.20526.0084.8 %5.0351.75108.8769.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตราด19,378.328,648.3055.4 %5.047.6643.588.6 %4.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดตราด4,608.907,319.50-58.8 %0.069.3291.18-31.5 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตราด2,865.542,337.0018.4 %5.0539.2176.6585.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดตราด4,353.061,054.0075.8 %5.0475.520.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตราด15,305.6012,580.0017.8 %5.01,699.18782.1354.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองตราด4,287.641.00100.0 %5.0219.6822.0989.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองใหญ่4,097.51491.0088.0 %5.0311.9349.9284.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาสมิง3,761.53410.0089.1 %5.0222.7143.8780.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแหลมงอบ3,686.85277.0092.5 %5.0150.7262.7358.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อไร3,757.78240.0093.6 %5.0331.2555.1083.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะช้าง3,711.14329.0091.1 %5.0204.5899.5951.3 %5.0
ด่านศุลกากรคลองใหญ่10,175.9012,542.10-23.3 %0.01,582.96380.1876.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด4,159.432,888.6530.6 %5.01,017.15863.5515.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด สาขาเขาสมิง2,661.95578.0078.3 %5.0358.880.9599.7 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด3,702.511,372.0062.9 %5.0558.22272.3651.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตราด5,146.221,536.0070.2 %5.0786.41498.7336.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราด3,055.31719.0076.5 %5.0577.24335.4841.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดตราด4,888.381,030.0078.9 %5.0710.35542.5123.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด5,001.15986.0080.3 %5.0995.59860.5413.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด1,720.452,435.00-41.5 %0.0413.84711.64-72.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด3,791.311,077.0071.6 %5.0976.57801.1818.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตราด3,098.742,367.6023.6 %5.0544.3677.0185.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดตราด14,207.6312,433.4812.5 %5.01,014.61190.2981.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตราด1,675.12960.6342.7 %5.0805.43684.9915.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดตราด3,189.26768.0075.9 %5.0634.2915.5297.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดตราด3,117.70622.0080.0 %5.0444.13338.5823.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราด3,391.453,142.277.3 %3.5710.35494.3030.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดตราด4,527.3825,338.00-459.7 %0.01,033.621,855.19-79.5 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดตราด1,651.325,515.00-234.0 %0.0629.76684.00-8.6 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด3,203.311,816.0043.3 %5.0634.29488.2423.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดตราด4,358.484,108.485.7 %2.5698.37134.1080.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราด2,987.28978.0067.3 %5.0501.17552.21-10.2 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตราด3,385.913,063.409.5 %4.5704.05390.2844.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตราด3,113.861,568.0049.6 %5.0342.29551.76-61.2 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด3,064.421,522.0050.3 %5.0526.25270.0048.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตราด413.762,782.80-572.6 %0.0222.400.9599.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตราด3,111.841,710.0045.0 %5.0713.85346.4251.5 %5.0
เรือนจำจังหวัดตราด 519,270.6936,313.2893.0 %5.0519.881,038.64-99.8 %0.0
สกข.จังหวัดตราด 3,565.693,405.004.5 %2.0171.46147.2514.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดตราด2,605.47828.0068.2 %5.0387.08164.2657.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด5,125.442,819.0045.0 %5.01,109.69452.2059.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตราด3,144.501,415.0055.0 %5.0615.27128.8279.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตราด3,492.402,706.0022.5 %5.0783.78426.3745.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด3,523.341,209.0065.7 %5.0767.40209.4372.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตราด4,084.262,747.9832.7 %5.0380.73176.0753.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด11,716.60105.6099.1 %5.01,332.20758.1443.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคตราด123,013.2825,485.5779.3 %5.01,008.791,686.25-67.2 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างตราด19,842.7216,809.5815.3 %5.0587.15700.96-19.4 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่20,203.107,895.0060.9 %5.0553.50498.699.9 %4.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด7,611.478,720.43-14.6 %0.01,342.21512.4461.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด 3,219.151,926.2040.2 %5.0491.25755.20-53.7 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด2,610.11626.3976.0 %5.0225.40369.23-63.8 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดตราด 18,684.9911,800.0036.8 %5.03,550.442,968.8216.4 %5.0
รวม 927,791 252,884 72.74 % 36,586 24,770 32.30 %