จังหวัดฉะเชิงเทรา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา893.94474.0047.0 %5.0582.74223.2861.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา3,150.543,176.00-0.8 %0.0452.24100.6177.8 %5.0
สำนักงานคลังเขต 23,491.333,519.00-0.8 %0.0696.8418.2797.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา3,181.181,395.0056.1 %5.0620.7818.1397.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ฉะเชิงเทรา20,053.4820,985.30-4.6 %0.04,481.021,739.1761.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราชสาส์น3,684.57522.0085.8 %5.0219.7838.3682.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองเขื่อน461.48230.0050.2 %5.0177.580.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าตะเกียบ554.46301.0045.7 %5.0235.000.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะกง4,673.051,602.0065.7 %5.0335.47109.4567.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางน้ำเปรี้ยว4,123.48798.0080.6 %5.0215.09109.2449.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมสารคาม4,279.20866.0079.8 %5.0330.7155.3883.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสนามชัยเขต4,004.89619.0084.5 %5.0369.1272.8080.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางคล้า4,272.781,329.0068.9 %5.0257.9136.2685.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโพธิ์4,198.671,362.0067.6 %5.0190.6534.4182.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแปลงยาว3,916.361,064.0072.8 %5.0265.6490.6865.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทรา4,537.772,561.0043.6 %5.01,153.22627.8345.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา3,886.102,879.0025.9 %5.01,020.11478.4053.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา3,218.712,838.0011.8 %5.0677.82216.8468.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา3,128.391,129.0063.9 %5.0601.76394.1434.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา3,654.57ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5867.98ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานปศุสัตว์เขต 25,149.403,855.6025.1 %5.01,871.55598.4768.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา2,085.642,811.00-34.8 %0.0502.280.9599.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา4,529.193,553.0021.6 %5.01,153.25738.8435.9 %5.0
ส.ป.ก.ฉะเชิงเทรา4,381.345,712.00-30.4 %0.01,172.77476.6059.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา7,810.7418,491.99-136.8 %0.01,575.52370.5076.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา1,650.842,745.00-66.3 %0.0574.55302.9447.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา3,449.03885.0074.3 %5.0734.8738.4494.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดฉะเชิงเทรา2,949.101,670.0043.4 %5.0525.70444.1315.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา3,870.743,755.003.0 %1.5810.940.9599.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา4,788.08ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,096.18ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดฉะเชิงเทรา6,968.075,205.0025.3 %5.01,077.16504.9853.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา3,508.391,436.0059.1 %5.0753.89188.3575.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา5,856.7115,867.12-170.9 %0.01,552.56101.6993.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา1,502.453,395.00-126.0 %0.0754.41328.2356.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา5,047.712,494.0050.6 %5.0906.02365.5559.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา3,410.261,279.0062.5 %5.0715.86136.7580.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา5,072.373,346.0034.0 %5.01,741.77440.6374.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา3,447.003,698.00-7.3 %0.0677.82101.9485.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดฉะเชิงเทรา11,356.932,673.0076.5 %5.0791.92237.5070.0 %5.0
รจก.ฉะเชิงเทรา 87,852.3964,436.8126.7 %5.01,288.95585.0054.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา4,232.201,406.0066.8 %5.0449.6389.8580.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา6,256.254,713.3124.7 %5.01,053.92448.5757.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา4,113.321,248.0069.7 %5.0753.89316.4458.0 %5.0
สปส.จ.ฉะเชิงเทรา9,804.8720,346.90-107.5 %0.01,799.301,368.8623.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา3,404.991,843.0045.9 %5.0444.07168.7262.0 %5.0
สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา3,601.608,350.31-131.8 %0.0742.42836.00-12.6 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 124,893.6620,558.1317.4 %5.01,007.71561.6844.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 221,233.489,060.2257.3 %5.01,654.30702.5457.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 (ฉะเชิงเทรา และสมุทรปราการ)16,731.065,735.0065.7 %5.01,959.15313.5584.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา3,576.153,503.702.0 %1.0321.94304.005.6 %2.5
วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) 32,096.5421,332.0033.5 %5.0863.58767.1011.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทราไม่ครบ49,223.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,038.88ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา68,262.2942,600.0037.6 %5.0796.521,692.92-112.5 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา20,853.6215,500.5025.7 %5.0673.13278.9458.6 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา17,417.9814,471.6016.9 %5.0658.93527.9219.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง42,954.45ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5655.58ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม25,907.6830,508.99-17.8 %0.0741.90776.55-4.7 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา8,677.9718,361.00-111.6 %0.01,734.59979.3543.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 3,563.463,693.00-3.6 %0.0869.37715.2617.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา2,876.44676.0076.5 %5.0506.68130.6374.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา15,157.6811,616.0023.4 %5.03,297.356,038.20-83.1 %0.0
รวม 542,270 430,481 20.61 % 52,394 27,345 47.81 %