จังหวัดนครนายก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครนายก2,736.66714.0073.9 %5.0347.10247.0028.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครนายก11,251.973,868.8665.6 %5.0632.3481.6187.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครนายก3,349.1964.0098.1 %5.0518.20156.4269.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครนายก13,108.2112,040.008.1 %4.01,666.04481.1671.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนา4,522.90778.0082.8 %5.0237.45104.0956.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาองครักษ์4,525.98753.0083.4 %5.0266.0858.5978.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพลี4,163.57408.0090.2 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครนายกไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0250.4850.5779.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครนายก3,571.712,211.0038.1 %5.0670.28599.7810.5 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก4,889.771,302.0073.4 %5.0279.60179.5535.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครนายก4,444.311,823.0059.0 %5.0841.51487.3842.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก3,270.921,979.0039.5 %5.0556.27254.7254.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก3,037.891,138.0062.5 %5.0461.19385.4216.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก12,110.321,566.0087.1 %5.0955.61883.917.5 %3.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก1,938.001.0099.9 %5.0428.030.9599.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก4,442.413,062.0031.1 %5.0955.61579.9739.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครนายก3,673.692,462.2833.0 %5.0670.37459.1731.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครนายก7,141.4311,308.01-58.3 %0.01,621.1718.0698.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก3,515.061,181.0066.4 %5.0651.35288.9555.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก3,405.94764.0077.6 %5.0613.32107.5982.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครนายก3,092.01589.0081.0 %5.0480.21195.1259.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครนายก3,466.221,903.0045.1 %5.0670.370.9599.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครนายก5,013.4517,419.00-247.4 %0.01,202.822,616.36-117.5 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครนายก5,411.225,634.00-4.1 %0.01,354.95390.9571.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก4,414.411,606.0063.6 %5.01,050.69441.1158.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครนายก9,006.0114,793.06-64.3 %0.01,811.33129.3092.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครนายก3,116.641,230.0060.5 %5.0499.23529.81-6.1 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายก3,570.612,133.0040.3 %5.0670.33251.5562.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครนายก3,569.501,719.0051.8 %5.0670.37366.0745.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก6,723.671,926.0071.4 %5.0841.51406.2451.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครนายก4,343.903,124.0028.1 %5.0356.4394.5373.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครนายก3,324.651,387.0058.3 %5.0575.29278.1551.7 %5.0
เรือนจำจังหวัดนครนายก710,437.1318,758.0097.4 %5.06,418.991,433.1677.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครนายก2,790.661,385.0050.4 %5.0366.11115.3068.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครนายก3,207.041,372.0057.2 %5.0556.27306.7044.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครนายก3,930.661,261.0067.9 %5.0423.16187.6055.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครนายก4,756.863,925.0617.5 %5.0784.42418.6546.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก5,354.751,205.0077.5 %5.0879.55663.0824.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครนายก3,210.952,577.7019.7 %5.0499.2317.9996.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก28,105.3512,672.7454.9 %5.01,184.72402.6366.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก409.684,217.50-929.5 %0.0273.09254.636.8 %3.0
วิทยาลัยเทคนิคนครนายก64,569.261.00100.0 %5.01,146.781,287.83-12.3 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพนครนายก49,469.0417,597.0064.4 %5.0469.070.9599.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก9,697.5015,894.96-63.9 %0.01,250.661,302.31-4.1 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก 3,290.871,906.0042.1 %5.0594.31497.0716.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก2,788.40789.0071.7 %5.0366.11302.3017.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครนายก36,316.151.00100.0 %5.02,351.889,199.52-291.2 %0.0
รวม 1,082,487 184,449 82.96 % 40,370 27,515 31.84 %