จังหวัดสระแก้ว
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว2,624.74484.0081.6 %5.0478.09171.0064.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสระแก้ว8,915.545,474.0038.6 %5.062.920.9598.5 %5.0
ศูนย์บำรุงรักษาและพัฒนาคุณภาพการให้บริการ เขต ๗ สาขา จังหวัดสระแก้ว 3,792.11278.1092.7 %5.021.5375.90-252.6 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว3,204.131,596.0050.2 %5.0706.2991.0987.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสระแก้ว2,974.431,545.0048.1 %5.0611.2044.8492.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระแก้ว12,704.983,777.8070.3 %5.01,790.19735.2158.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสระแก้ว4,687.01939.0080.0 %5.0307.1934.1788.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหาด3,932.85332.0091.6 %5.0305.2662.1379.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตาพระยา3,889.17432.0088.9 %5.0444.9388.2280.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้ำเย็น4,034.74716.0082.3 %5.0276.3954.7080.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัฒนานคร3,932.47511.0087.0 %5.0333.2672.9878.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอรัญประเทศ4,715.751,419.0069.9 %5.0405.93139.6565.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาฉกรรจ์3,850.32296.0092.3 %5.0239.1162.7473.8 %5.0
ด่านศุลกากรอรัญประเทศไม่ครบ18,000.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,967.50ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว4,933.341,881.0061.9 %5.01,181.681,203.49-1.8 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้วสาขาเมืองสระแก้ว2,977.46594.0080.1 %5.0478.09217.1654.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว สาขาอรัญประเทศ6,534.851,921.6070.6 %5.0699.8287.6587.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสระแก้ว4,011.031,700.0057.6 %5.0991.52762.1023.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว3,032.76994.0067.2 %5.0687.27386.9043.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว2,469.991,500.0039.3 %5.0419.52477.28-13.8 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว4,226.652,000.0052.7 %5.01,105.622,258.37-104.3 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว2,060.14351.0083.0 %5.0522.55649.87-24.4 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว3,958.771,246.0068.5 %5.0953.49730.9323.3 %5.0
ส.ป.ก. สระแก้ว4,226.734,619.99-9.3 %0.01,105.62676.4638.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสระแก้ว7,588.7711,563.86-52.4 %0.01,371.84205.6985.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว3,464.06998.0071.2 %5.0801.36281.9464.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสระแก้ว3,210.62640.0080.1 %5.0763.3379.6889.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสระแก้ว2,811.17369.0086.9 %5.0554.15334.0139.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระแก้ว3,742.382,934.6521.6 %5.0915.46209.3277.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดสระแก้วไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสระแก้วไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว5,497.011,991.0063.8 %5.0763.33299.9060.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสระแก้ว4,501.148,795.54-95.4 %0.01,143.65144.8887.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว10,446.13774.0092.6 %5.0649.23409.0537.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระแก้ว3,546.622,762.8022.1 %5.0782.34394.2049.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว1,606.951,653.00-2.9 %0.0915.46800.5512.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระแก้ว3,679.861,737.0052.8 %5.0972.50762.1321.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระแก้ว3,739.282,485.5033.5 %5.0649.2367.8089.6 %5.0
สพ. สระแก้ว10,850.062,446.0077.5 %5.0763.33692.219.3 %4.5
เรือนจำจังหวัดสระแก้ว 45,802.7032,579.0028.9 %5.0883.791,118.69-26.6 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว2,721.65981.0064.0 %5.0516.7125.2395.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระแก้ว3,672.761,703.0053.6 %5.0801.36523.8634.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระแก้ว2,865.891,245.0056.6 %5.0573.17172.5169.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระแก้ว7,373.106,031.5118.2 %5.01,048.57354.7666.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว3,094.201,460.0052.8 %5.0668.25270.7559.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสระแก้ว11,151.2941,496.13-272.1 %0.03,672.78837.7377.2 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว13,205.138,558.7735.2 %5.0860.84358.4958.4 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว14,864.725,107.2065.6 %5.0988.470.9599.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 117,555.7924,694.87-40.7 %0.01,499.25863.8742.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 230,499.7117,857.4341.5 %5.01,602.241,009.1837.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว30,734.884,841.0084.2 %5.0321.6710.1796.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว52,724.4253,312.00-1.1 %0.01,250.811,307.75-4.6 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว21,860.8643,102.00-97.2 %0.0874.371,130.00-29.2 %0.0
วิทยาลัยเทคนิควังนำเย็น94,974.0715,820.7483.3 %5.0867.14244.1571.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว5,862.5314,562.00-148.4 %0.01,774.941,544.4713.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว 3,608.062,105.0041.7 %5.0858.41410.7152.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว2,543.36808.0068.2 %5.0535.14199.0362.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว75,933.269,644.0087.3 %5.035,588.387,346.3579.4 %5.0
รวม 607,422 359,667 40.79 % 80,359 31,494 60.81 %