จังหวัดนครราชสีมา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา2,630.01783.0070.2 %5.0715.33226.3268.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมา23,855.5924,404.00-2.3 %0.0141.28225.93-59.9 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา8,609.03537.6093.8 %5.0109.4953.6051.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา4,714.365,433.00-15.2 %0.01,494.99260.7582.6 %5.0
สำนักงานคลังเขต 33,272.363,291.00-0.6 %0.01,556.41218.3486.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา6,614.133,042.0054.0 %5.0417.520.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 914,877.028,791.9040.9 %5.03,324.92611.8081.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 213,327.5210,959.9017.8 %5.02,887.791,102.7261.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 122,514.5951,708.00-129.7 %0.04,796.52777.4583.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครราชสีมา 16,418.104,774.4025.6 %5.0496.7895.0080.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครราชสีมา 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0345.3025.6592.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ3,874.32190.0095.1 %5.0219.2546.3678.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปักธงชัย4,218.201,027.0075.7 %5.0357.7372.5979.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโชคชัย4,772.48785.0083.6 %5.0243.5947.2680.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนไทย4,079.23495.0087.9 %5.0241.8134.6285.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมพวง3,901.54502.0087.1 %5.0449.5631.4693.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสูง3,877.23449.0088.4 %5.0259.4353.7979.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาครบุรี3,870.72728.0081.2 %5.0374.3267.3682.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจักราช3,887.65492.0087.3 %5.0249.7876.1969.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยแถลง3,906.87676.0082.7 %5.0278.7243.9984.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขามทะเลสอ3,881.79464.0088.0 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขามสะแกแสง3,630.60316.0091.3 %5.0234.6416.3693.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสิงสาง3,999.87373.0090.7 %5.0420.300.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบุญมาก4,299.82663.0084.6 %5.0281.0380.6371.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระทองคำ3,866.20279.0092.8 %5.0267.4715.5394.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้ำเขียว3,825.28364.0090.5 %5.0278.1559.8578.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสีคิ้ว3,956.22687.0082.6 %5.0351.7736.5989.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากช่อง4,620.921,393.0069.9 %5.0560.87100.2982.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสูงเนิน4,130.16700.0083.1 %5.0318.3274.2776.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านขุนทด4,085.091.00100.0 %5.0519.2655.1189.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบัวใหญ่3,997.761,065.0073.4 %5.0450.0991.7379.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิมาย4,341.30524.0087.9 %5.0388.36106.7572.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประทาย4,064.29828.0079.6 %5.0403.2087.7778.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคง3,758.10511.0086.4 %5.0344.4416.4995.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านเหลื่อม3,741.64104.0097.2 %5.0314.0714.5895.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก้งสนามนาง3,793.13164.0095.7 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 38,874.401.00100.0 %5.02,585.691.8599.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา7,864.481.00100.0 %5.02,731.03698.0074.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา สาขาบัวใหญ่2,779.921.00100.0 %5.0976.280.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา สาขาพิมาย2,704.87907.0066.5 %5.0507.80408.5019.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาสีคิ้ว2,941.622,275.2022.7 %5.0667.00380.0043.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาเมืองนครราชสีมา3,342.13459.9086.2 %5.01,000.57259.3574.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาโนนสูง2,795.27754.0073.0 %5.0390.00351.509.9 %4.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาโชคชัย2,831.63815.0071.2 %5.0616.21332.5046.0 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา3,193.022,780.0012.9 %5.0886.48290.2167.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา4,580.994,477.002.3 %1.01,494.991,009.8532.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 43,332.501,298.9461.0 %5.01,495.72442.1270.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา3,211.541,100.0065.7 %5.01,000.57507.9349.2 %5.0
สำนักชลประทานที่ 864,648.5272,946.00-12.8 %0.025,771.607,970.7569.1 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 33,658.841,404.0061.6 %5.0896.57336.1962.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา3,051.08671.0078.0 %5.0886.48641.2527.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา13,962.096,433.1353.9 %5.04,765.748,022.17-68.3 %0.0
สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์95,226.05620,272.19-551.4 %0.03,814.665,347.95-40.2 %0.0
สำนักงานปศุุสัตว์เขต 35,813.435,601.003.7 %1.52,583.311,171.2554.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 313,041.6711,657.0010.6 %5.01,735.742,952.60-70.1 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา2,546.535,342.45-109.8 %0.0731.07929.32-27.1 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา7,183.915,130.6028.6 %5.02,540.87705.1972.2 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา (ส.ป.ก. นครราชสีมา)8,569.898,110.655.4 %2.52,369.72912.0061.5 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 54,086.422,691.2934.1 %5.01,441.621,370.245.0 %2.5
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา19,571.601.00100.0 %5.03,244.460.95100.0 %5.0
ท่าอากาศยานนครราชสีมา 52,256.0518,322.5464.9 %5.0424.07890.72-110.0 %0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)18,601.3333,298.84-79.0 %0.06,945.275,093.9026.7 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา)7,639.648,580.00-12.3 %0.02,669.56611.8077.1 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา4,397.572,457.0044.1 %5.01,464.21368.1074.9 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 (จ.นครราชสีมา)4,070.361.00100.0 %5.01,304.831.8599.9 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา)7,904.4713,991.73-77.0 %0.02,769.060.95100.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 511,653.9210,498.009.9 %4.53,456.152,613.7024.4 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 5 นครราชสีมา8,786.191.00100.0 %5.03,530.100.95100.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา3,250.56569.0082.5 %5.0105.600.9599.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา(กลุ่มงานอากาศเกษตรปากช่อง)1,727.79385.0077.7 %5.051.120.9598.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา(กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกโชคชัย)1,591.39720.0054.8 %5.030.561.8593.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา5,084.401,251.0075.4 %5.01,209.7528.9097.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา3,489.831,793.0048.6 %5.01,057.62590.2344.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา4,134.013,539.0014.4 %5.01,228.78576.1653.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา7,761.1915,341.00-97.7 %0.01,894.324,385.99-131.5 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา5,915.701.00100.0 %5.02,046.450.95100.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา4,902.312,239.0054.3 %5.01,247.78315.1074.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา9,713.011.00100.0 %5.02,769.060.95100.0 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 นครราชสีมา8,678.7310,074.00-16.1 %0.03,140.781,314.8058.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา11,559.105,491.0052.5 %5.01,285.81525.3559.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา3,906.863,628.007.1 %3.51,228.76300.1875.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา5,403.494,262.0021.1 %5.01,799.24794.4255.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา5,146.005,676.89-10.3 %0.01,723.18720.6358.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา5,468.497,442.00-36.1 %0.01,323.8472.5194.5 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 3 จังหวัดนครราชสีมา90,758.7025,515.0071.9 %5.0886.53983.01-10.9 %0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา56,536.233,697.1793.5 %5.0986.11582.1841.0 %5.0
เรือนจำกลางนครราชสีมา 66,576.7770,139.00-5.4 %0.01,705.361,019.9540.2 %5.0
เรือนจำกลางคลองไผ่ 88,475.161.00100.0 %5.02,073.112.8599.9 %5.0
ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก 61,435.8092,334.26-50.3 %0.01,688.151,223.2527.5 %5.0
ทสญ.นครราชสีมา68,039.1749,481.9927.3 %5.01,811.151,057.1541.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 311,130.3317,352.00-55.9 %0.02,795.030.95100.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา2,822.641.00100.0 %5.0791.400.9599.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา6,051.987,684.00-27.0 %0.01,554.19995.6035.9 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 5 นครราชสีมา417,473.7514,156.0096.6 %5.020,196.05954.8095.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา3,800.011,408.0062.9 %5.01,133.680.9599.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา7,226.109,817.03-35.9 %0.02,407.77870.6763.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา4,240.553,604.1715.0 %5.01,342.86216.4483.9 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา6,758.525,616.0016.9 %5.02,485.511,093.5456.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครราชสีมา13,395.6910,263.0023.4 %5.01,437.94760.0047.1 %5.0
สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร5,016.082,725.6145.7 %5.0846.59183.8278.3 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา14,782.665,965.0059.6 %5.02,285.26274.5588.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 (จังหวัดนครราชสีมา)44,116.5011,070.5774.9 %5.01,045.16459.2856.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 161,885.5215,470.0075.0 %5.01,004.21438.5356.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 252,707.5415,087.8471.4 %5.0625.22591.385.4 %2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 39,119.4210,215.90-12.0 %0.01,981.87516.8073.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 462,562.2516,728.0073.3 %5.01,682.871,030.6138.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 517,834.1112,719.0028.7 %5.01,595.39781.9251.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 651,440.3513,000.3274.7 %5.01,305.73589.2154.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 722,059.141.00100.0 %5.01,581.510.9599.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา8,630.108,213.004.8 %2.0575.97629.30-9.3 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่86,194.7937,537.6656.5 %5.01,355.851,219.1410.1 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา62,966.551.00100.0 %5.01,274.110.9599.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง95,382.5428,836.0069.8 %5.01,285.380.9599.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา109,976.78122,315.00-11.2 %0.02,326.401,928.5017.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย27,457.201.00100.0 %5.01,195.631.8599.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี46,270.521.00100.0 %5.01,423.091.9599.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณปริสุทโธ36,038.5030,800.0014.5 %5.01,481.661.9599.9 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา167,490.38130,075.0022.3 %5.01,440.581,492.69-3.6 %0.0
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา48,145.9118,540.0061.5 %5.01,020.25423.4858.5 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา45,677.8744,144.003.4 %1.51,417.08277.7480.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง68,737.4817,919.0073.9 %5.01,261.091,199.854.9 %2.0
วิทยาลัยเทคนิคพิมาย42,584.611.00100.0 %5.01,454.500.9599.9 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ2,985.771,419.0052.5 %5.01,937.1572.9896.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา34,766.1045,480.00-30.8 %0.03,071.202,943.904.1 %2.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา14,670.0311,755.2919.9 %5.05,812.022,328.1659.9 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา41,107.5531,970.0022.2 %5.01,383.77793.1742.7 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,286.691.0099.9 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา48,066.6634,683.3827.8 %5.03,779.701,996.9347.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา 4,039.831.00100.0 %5.01,285.810.9599.9 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 (จ.นครราชสีมา) ปัจจุบัน6,976.955,196.0025.5 %5.02,176.731,292.5740.6 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 (นครราชสีมา)3,052.541,285.0057.9 %5.01,461.35102.2493.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา3,695.331,688.0054.3 %5.01,188.23451.7762.0 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 349,422.6639,160.0020.8 %5.018,710.247,068.1362.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา13,815.0331,100.00-125.1 %0.05,319.065,472.60-2.9 %0.0
รวม 3,014,465 2,088,372 30.72 % 256,105 103,417 59.62 %