จังหวัดสมุทรปราการ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ2,855.11627.0078.0 %5.0242.97168.3230.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ5,131.514,348.0015.3 %5.0756.40142.4181.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ3,430.321,873.0045.4 %5.0452.1452.3488.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 322,480.8120,447.109.0 %4.53,320.50937.7371.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุมทรปราการ 137,486.6632,812.8012.5 %5.05,358.271,024.1080.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุมทรปราการ 226,986.9023,883.8011.5 %5.03,757.19737.6880.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระประแดง 16,400.742,486.0061.2 %5.0425.5992.1678.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระสมุทรเจดีย์5,028.482,321.0053.8 %5.0391.1889.8277.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระประแดง 25,010.911.00100.0 %5.0300.020.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางพลี4,881.8997,430.20-1,895.7 %0.0433.1396.3177.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางเสาธง5,618.061,752.0068.8 %5.0281.0076.6872.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบ่อ4,407.801,448.0067.1 %5.0396.5743.6189.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรปราการ 17,494.733,785.0049.5 %5.0452.140.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรปราการ 24,963.152,957.0040.4 %5.0376.07138.7063.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 16,867.727,300.00-6.3 %0.01,212.78589.6251.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 25,062.846,583.00-30.0 %0.0837.63629.8124.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรปราการ4,373.993,828.0012.5 %5.0813.45399.9550.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ2,557.981,754.0031.4 %5.0204.94257.35-25.6 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ3,222.612,202.0031.7 %5.0414.11322.9622.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ5,426.091.00100.0 %5.0634.760.9599.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ1,777.522,614.00-47.1 %0.0344.501.8599.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ4,776.264,583.004.0 %2.01,079.67663.1038.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ10,042.3220,407.00-103.2 %0.01,555.07268.1482.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ3,913.561,472.0062.4 %5.0699.35239.4065.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ4,156.212,835.0031.8 %5.0794.430.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรปราการ3,992.431,217.0069.5 %5.0357.06190.0046.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ5,015.264,609.008.1 %4.0794.43153.9080.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ8,575.7427,464.00-220.3 %0.01,992.441,096.4945.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ6,193.204,912.0020.7 %5.01,022.62550.0546.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ8,970.051.00100.0 %5.01,003.540.9599.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ6,859.0415,379.00-124.2 %0.01,269.83114.4891.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ10,981.541.00100.0 %5.0471.160.9599.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ4,547.303,862.0015.1 %5.0642.30213.2166.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ2,257.941.00100.0 %5.0894.220.9599.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ13,593.936,677.0050.9 %5.01,364.91347.3574.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ5,265.1015,634.00-196.9 %0.01,212.78113.8190.6 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา29,716.2025,672.0013.6 %5.01,082.861,438.01-32.8 %0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ47,690.1614,331.0069.9 %5.0833.73555.6633.4 %5.0
รจก.สมุทรปราการ 142,735.56156,000.00-9.3 %0.02,042.380.95100.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ2,849.511,496.0047.5 %5.0319.030.9599.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ7,045.231.00100.0 %5.01,441.00316.3578.0 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ32,646.9060,000.00-83.8 %0.02,322.74323.8686.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ7,056.351.00100.0 %5.0984.590.9599.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ67,184.5846,512.0030.8 %5.05,605.481,530.0072.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ5,480.362,090.0061.9 %5.0908.53180.5080.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรปราการ3,494.254,702.00-34.6 %0.0566.24365.1335.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 120,607.0716,296.0020.9 %5.0856.48918.16-7.2 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 22,653.1610,328.00-289.3 %0.0858.41657.5223.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ10,489.177,330.0030.1 %5.0317.11185.0041.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ86,269.9782,010.004.9 %2.01,396.81713.4648.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ34,259.121.00100.0 %5.0648.181.8599.7 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ89,218.7635,074.0060.7 %5.0451.731,035.50-129.2 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์29,006.3217,000.0041.4 %5.0399.93400.00-0.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ46,893.459,304.8780.2 %5.016,387.101,774.6089.2 %5.0
สถาบันราชประชาสมาสัย367,178.66349,000.005.0 %2.56,831.611,494.1278.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ 4,059.935,000.00-23.2 %0.0832.46406.3251.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ3,430.62790.0077.0 %5.0281.00123.7256.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ46,471.8226,110.0043.8 %5.03,091.935,455.50-76.4 %0.0
รวม 1,357,043 1,198,557 11.68 % 85,018 27,636 67.49 %