จังหวัดบุรีรัมย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์3,811.17971.4174.5 %5.0603.38279.3953.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดบุรีรัมย์17,096.449,263.5945.8 %5.080.50269.59-234.9 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์2,946.55886.0069.9 %5.0698.46390.8144.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์3,223.552,009.0037.7 %5.0812.5578.8390.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่บุรีรัมย์20,350.428,328.0059.1 %5.02,619.07741.0071.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองบุรีรัมย์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0348.0972.2479.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคูเมือง3,787.42501.0086.8 %5.0228.9517.5892.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระสัง3,794.64541.0085.7 %5.0237.1835.9784.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานางรอง3,910.45921.0076.4 %5.0423.7439.8190.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองกี่3,878.12498.0087.2 %5.0403.4670.8782.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละหานทราย3,867.89317.0091.8 %5.0437.8853.8287.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประโคนชัย4,000.85563.0085.9 %5.0367.3882.2577.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านกรวด3,832.19454.0088.2 %5.0342.0535.8589.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุทไธสง3,836.68451.0088.2 %5.0293.5536.5487.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำปลายมาศ4,119.45593.0085.6 %5.0308.0850.0183.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสตึก3,791.55417.0089.0 %5.0350.6853.1584.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะคำ3,554.64421.0088.2 %5.0268.7747.1982.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาโพธิ์4,091.88326.0092.0 %5.0306.2653.7782.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหงส์3,557.43491.0086.2 %5.0264.939.7596.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยราช4,223.55283.0093.3 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชำนิ3,535.77180.0094.9 %5.0177.675.6396.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านใหม่ไชยพจน์3,535.77246.0093.0 %5.0295.5712.9395.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนดินแดง4,137.83362.0091.3 %5.0376.9032.9991.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์3,775.53502.0086.7 %5.0308.437.2097.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์3,549.492,354.0633.7 %5.0945.66560.5040.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาเมืองบุรีรัมย์2,757.211,569.3743.1 %5.0428.69112.1073.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาพุทไธสง3,077.53606.0080.3 %5.0581.00209.0064.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์สาขานางรอง2,893.221,035.0064.2 %5.0539.88237.5056.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาประโคนชัย2,614.25515.0080.3 %5.0482.14237.5050.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดบุรีรัมย์4,042.553,034.2524.9 %5.01,116.81657.6741.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์3,349.921,060.3868.3 %5.0698.46366.9647.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์3,224.83535.0083.4 %5.0812.53493.9639.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์5,029.214,400.9112.5 %5.01,325.982,913.08-119.7 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์2,541.993,151.77-24.0 %0.0669.63288.7956.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์6,271.693,396.9845.8 %5.02,067.59735.7764.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์4,448.183,601.0019.0 %5.01,364.02187.5586.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์12,031.6613,610.99-13.1 %0.01,972.53445.6977.4 %5.0
ท่าอากาศยานบุรีรัมย์1,078,393.9074,656.5593.1 %5.08,109.361,097.5586.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์3,358.021,770.2447.3 %5.0869.58161.5081.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์2,098.461,024.0051.2 %5.083.31103.23-23.9 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์ (สตึก)5,306.211,024.0080.7 %5.0106.65103.233.2 %1.5
สำนักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์2,882.67540.0081.3 %5.0831.5754.4893.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดบุรีรัมย์2,908.421,015.0065.1 %5.0679.44337.2550.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์3,375.043,086.008.6 %4.0926.63255.6172.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์3,176.023,475.84-9.4 %0.0793.543,228.13-306.8 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์6,292.982,899.7353.9 %5.02,005.26541.8873.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์2,541.511,448.5043.0 %5.0527.31161.5069.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์12,216.939,280.4924.0 %5.01,554.18243.9084.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์11,168.132,014.6582.0 %5.0907.63701.1622.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์4,804.803,490.0027.4 %5.01,173.86312.1373.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์7,456.724,873.1534.6 %5.01,554.17268.1982.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์4,888.133,080.0037.0 %5.01,059.76486.9954.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์3,062.154,294.00-40.2 %0.0717.47107.8185.0 %5.0
สพ.บุรีรัมย์58,323.729,805.0083.2 %5.0845.43721.3214.7 %5.0
รจจ.บุรีรัมย์ 17,243.1234,080.69-97.6 %0.0497.54567.25-14.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์2,668.581,355.7649.2 %5.0584.36292.3350.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์3,158.461,400.0055.7 %5.0698.46317.4454.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์7,270.2329,419.37-304.7 %0.01,097.77418.2861.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์3,606.691,191.3267.0 %5.0983.70420.2157.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบุรีรัมย์2,489.467,197.18-189.1 %0.01,059.76519.7851.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (จังหวัดบุรีรัมย์)31,233.409,824.5768.5 %5.02,491.82650.5773.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 162,477.4013,200.0078.9 %5.01,106.10492.0055.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 224,927.1812,656.0049.2 %5.01,404.65454.1067.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 324,153.9611,616.0051.9 %5.01,609.01652.4059.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 420,688.276,980.0266.3 %5.02,647.981,003.0062.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์2,024.28886.0056.2 %5.0264.21352.22-33.3 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง9,760.1627,400.00-180.7 %0.0723.95520.7228.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์18,484.8390,555.00-389.9 %0.0721.881,760.50-143.9 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์13,650.0078,802.67-477.3 %0.0671.084,636.58-590.9 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์29,899.8127,400.008.4 %4.01,011.44520.7248.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนางรอง82,917.4727,400.0067.0 %5.0748.44520.7230.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสตึก104,406.39132,968.48-27.4 %0.0948.91602.7736.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์17,603.261,437.0091.8 %5.02,225.65161.5092.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ 3,447.631,437.0058.3 %5.0907.65161.5082.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์2,908.94550.0081.1 %5.0622.39477.5723.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์15,176.533,080.0079.7 %5.05,467.24390.8192.9 %5.0
รวม 1,884,941 717,010 61.96 % 74,798 34,702 53.61 %