จังหวัดสุรินทร์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0251.44188.1025.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุรินทร์31,897.6816,903.5047.0 %5.0102.71174.07-69.5 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสุรินทร์8,541.896,146.5028.0 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์3,576.833,820.41-6.8 %0.0882.03217.1675.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์2,790.691,242.0055.5 %5.0727.880.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุรินทร์18,632.977,657.0158.9 %5.02,192.51980.1655.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาบเชิง3,889.70599.0084.6 %5.0283.0213.5295.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุรินทร์4,207.851,431.0066.0 %5.0293.7065.5577.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปราสาท4,101.35748.0081.8 %5.0307.8010.8896.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศีขรภูมิ3,950.53596.0084.9 %5.0234.690.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสำโรงทาบ3,915.03358.0090.9 %5.0246.3810.5995.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสนม3,950.5352.0098.7 %5.0242.0413.4694.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมพระ3,922.04409.0089.6 %5.0195.1810.2794.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าตูม3,986.03492.0087.7 %5.0311.3254.1682.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมพลบุรี3,915.03666.0083.0 %5.0364.5512.7396.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตนบุรี3,950.53699.0082.3 %5.0331.2582.9575.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำดวน3,915.03494.0087.4 %5.0172.1213.7992.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังขะ4,050.02850.0079.0 %5.0348.7854.3884.4 %5.0
ด่านศุลกากรช่องจอม7,849.861.00100.0 %5.0922.030.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์3,725.705,013.35-34.6 %0.0918.04494.0046.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาเมืองสุรินทร์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0482.10191.9060.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาท่าตูม3,096.08533.0082.8 %5.0602.94380.0037.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาปราสาท2,953.54799.0072.9 %5.0546.69494.009.6 %4.5
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุรินทร์4,304.814,774.11-10.9 %0.0792.521,277.16-61.2 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์3,184.181,099.0065.5 %5.0784.92320.9159.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์3,335.46750.0077.5 %5.0651.81463.6328.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์7,542.265,460.0027.6 %5.02,302.741,255.7045.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์2,931.802,541.0013.3 %5.0692.590.9599.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์5,633.713,379.7740.0 %5.01,754.741,334.4424.0 %5.0
ส.ป.ก. สุรินทร์4,724.983,642.2422.9 %5.01,355.4095.8192.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุรินทร์5,167.7013,217.00-155.8 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์3,506.161,616.4053.9 %5.0860.99196.5177.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสุรินทร์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.067.4534.6448.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์(กลุ่มงานอากาศเกษตร)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.063.102.8595.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์(กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกท่าตูม)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.071.8949.4531.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์3,386.731,105.0067.4 %5.0819.7790.2589.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุรินทร์2,760.61257.0090.7 %5.0575.75356.4138.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์3,571.133,048.0714.6 %5.0899.02451.0749.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุรินทร์7,733.2017,305.85-123.8 %0.01,692.822,147.33-26.8 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุรินทร์3,759.713,835.00-2.0 %0.0570.480.9599.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์3,655.9510.0099.7 %5.0937.059.5099.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์11,823.4310,989.897.0 %3.53,694.37436.9088.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์10,743.914,700.0056.3 %5.01,577.551,201.1823.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุรินทร์5,081.032,296.0854.8 %5.0956.07717.8724.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์591.844,547.00-668.3 %0.0203.02405.48-99.7 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุรินทร์5,980.606,530.00-9.2 %0.01,735.72663.5361.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์3,019.473,550.00-17.6 %0.0624.9961.1390.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุรินทร์10,769.112,439.0077.4 %5.0822.96507.5138.3 %5.0
เรือนจำกลางสุรินทร์51,257.841.00100.0 %5.0976.041.8599.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุรินทร์2,736.32860.0068.6 %5.0230.68219.524.8 %2.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์3,747.071,995.1246.8 %5.0880.00106.7387.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุรินทร์3,408.65772.0077.4 %5.0291.76192.3834.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุรินทร์5,223.995,958.21-14.1 %0.0766.03315.8858.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์3,594.0010.0099.7 %5.0956.079.0099.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุรินทร์5,714.424,558.2220.2 %5.0937.05171.4381.7 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนจังหวัดสุรินทร์9,709.594,242.0056.3 %5.01,373.50123.5091.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 135,579.8114,726.0058.6 %5.01,295.38443.1865.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 219,560.6211,226.8642.6 %5.01,250.542,470.55-97.6 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 36,795.314,560.0132.9 %5.01,597.44257.8583.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 (จังหวัดสุรินทร์)9,925.93128,311.00-1,192.7 %0.01,084.00821.5424.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุรินทร์6,409.634,209.1234.3 %5.0379.09358.065.5 %2.5
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์11,743.991.00100.0 %5.0385.102.8599.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์72,908.7498,131.99-34.6 %0.01,221.480.00100.0 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์146,939.9444,575.9969.7 %5.01,250.81791.7436.7 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์52,189.4120,108.0061.5 %5.0699.12733.62-4.9 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม81,226.7623,470.0071.1 %5.0943.50408.0456.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพปราสาท66,272.2818,165.0072.6 %5.0821.73384.1353.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ94,934.601.00100.0 %5.0854.670.9599.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสังขะไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0907.111,060.86-16.9 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์12,869.9031,539.18-145.1 %0.02,558.651,819.1228.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ 3,386.412,172.7235.8 %5.0765.91423.1744.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์3,076.051,134.0063.1 %5.0632.8050.0292.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์32,421.9611,173.0065.5 %5.08,983.866,288.9130.0 %5.0
รวม 985,660 578,504 41.31 % 66,288 33,001 50.22 %