จังหวัดศรีสะเกษ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ499.18863.00-72.9 %0.0506.75356.4829.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ29,248.4647,318.50-61.8 %0.0266.2285.5067.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ1,113.231,367.00-22.8 %0.0762.7072.6790.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ3,226.502,369.0026.6 %5.0800.7442.3094.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ศรีสะเกษ13,147.446,232.0052.6 %5.03,158.72722.9577.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองศรีสะเกษ4,329.021,810.0058.2 %5.0268.7885.5068.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรลักษ์4,148.60573.0086.2 %5.0435.2285.9080.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุขันธ์3,965.04661.0083.3 %5.0323.5586.3373.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนหาญ3,918.81700.0082.1 %5.0356.9084.9976.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำเกลี้ยง3,796.62180.0095.3 %5.0215.140.9099.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนคูณ3,864.52167.0095.7 %5.0264.520.9099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงบูรพ์3,838.91195.0094.9 %5.0195.170.9099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปรางค์กู่3,849.68239.0093.8 %5.0278.2286.8468.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพยุห์3,781.48363.0090.4 %5.0152.460.9099.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไพรบึง3,828.14209.0094.5 %5.0227.890.9099.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูสิงห์3,838.91276.0092.8 %5.0252.8986.1565.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางชุมน้อย3,839.40226.0094.1 %5.0178.220.9099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราษีไศล3,857.32568.0085.3 %5.0264.000.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังหิน3,803.03261.0093.1 %5.0189.660.9099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีรัตนะ3,813.80191.0095.0 %5.0194.627.4296.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยทับทัน3,828.63194.0094.9 %5.0188.789.7494.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุทุมพรพิสัย3,990.15642.0083.9 %5.0256.9178.1969.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรารมย์3,990.65372.0090.7 %5.0246.9586.0565.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ11,224.873,330.0770.3 %5.0971.86438.9054.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ สาขาเมืองไม่ครบ1,110.23ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ57.00ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์2,693.95571.0078.8 %5.0520.72154.8570.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษสาขาขุขันธ์2,597.31660.0074.6 %5.0524.96143.4572.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษสาขาอุทุมพรพิสัย2,713.76758.0072.1 %5.0389.4288.3577.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดศรีสะเกษ5,683.555,063.0810.9 %5.01,295.152,559.50-97.6 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ3,104.121,220.0060.7 %5.0420.99366.7012.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ3,171.931,333.0058.0 %5.0686.64344.9949.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ16,406.624,896.6870.2 %5.03,177.742,827.8411.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ2,487.097,423.84-198.5 %0.0613.57860.43-40.2 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ5,848.276,238.26-6.7 %0.01,599.432,082.99-30.2 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ4,998.833,375.7932.5 %5.01,428.26228.0084.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดศรีสะเกษไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ4,735.682,076.0056.2 %5.0971.88553.8543.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดศรีสะเกษ1,691.70980.0042.1 %5.065.27166.90-155.7 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ1,616.751,135.0029.8 %5.0819.75107.5086.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดศรีสะเกษ2,937.80393.0086.6 %5.0648.61171.7373.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ3,766.09ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5647.65ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ5,226.552,030.3561.2 %5.01,400.50619.6955.8 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ6,210.223,550.0042.8 %5.01,523.370.9599.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ3,532.641,916.3145.8 %5.01,047.94810.7722.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ26,337.1012,005.4054.4 %5.09,661.06156.8798.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ4,098.281,974.0051.8 %5.0705.66755.25-7.0 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ3,154.5615,730.85-398.7 %0.0857.78395.6953.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ4,265.924,686.89-9.9 %0.01,143.021,099.793.8 %1.5
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ8,096.983,178.9660.7 %5.0431.56428.660.7 %0.5
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ3,507.993,240.397.6 %3.5838.7728.5996.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ11,128.752,607.7376.6 %5.0914.83478.4047.7 %5.0
รจจ.ศรีสะเกษ 49,345.0624,684.3050.0 %5.01,040.31479.1253.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ2,782.25974.0065.0 %5.0572.54129.7377.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ3,457.452,652.0023.3 %5.0834.42280.2566.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ2,882.34659.0077.1 %5.0610.58251.0758.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดศรีสะเกษ5,294.734,323.2718.3 %5.01,085.98535.4850.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ4,971.792,393.0051.9 %5.01,447.30603.1558.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดศรีสะเกษ2,311.789,634.22-316.7 %0.01,219.09503.7258.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (จังหวัดศรีสะเกษ และยโสธร)115,081.2617,391.7084.9 %5.02,790.60559.3680.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 173,762.8522,150.7570.0 %5.02,260.31100.8095.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 250,832.268,982.5282.3 %5.01,088.17597.8845.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3156,329.985,871.1296.2 %5.09,719.98712.0592.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 418,341.969,696.1647.1 %5.01,466.29637.7756.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ3,412.165,145.37-50.8 %0.0412.21380.007.8 %3.5
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ216,779.9291,564.0057.8 %5.02,558.993,094.25-20.9 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษไม่ครบ777,910.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2,663.92ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ27,137.2516,989.0037.4 %5.0933.39718.7523.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์104,236.8218,676.1882.1 %5.01,036.131,337.37-29.1 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ49,304.5924,694.0049.9 %5.0882.99282.9668.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ106,838.4231,694.0070.3 %5.0870.46245.9671.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ19,628.5331,179.00-58.8 %0.02,129.001,022.1052.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ 3,182.641,939.0039.1 %5.0743.69508.2631.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ2,919.461,912.0034.5 %5.0686.640.9599.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ32,256.6212,160.0062.3 %5.010,134.313,291.7267.5 %5.0
รวม 1,316,079 501,716 61.88 % 87,167 34,128 60.85 %