จังหวัดอุบลราชธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 239,886.9529,741.0525.4 %5.0231.83426.38-83.9 %0.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี3,104.491,439.0053.6 %5.0662.4553.4791.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี18,397.8824,289.34-32.0 %0.073.81106.55-44.4 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไท� จังหวัดอุบลราชธานี79,211.071,000.0098.7 %5.0363.9295.0073.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี310,837.5921,964.7892.9 %5.01,372.69319.6276.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี3,389.462,989.0011.8 %5.0947.6995.0090.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุบลราชธานี28,859.7121,900.0024.1 %5.03,552.88588.1483.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุบลราชธานี4,555.272,508.5044.9 %5.0272.1199.8463.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวารินชำราบ4,783.79743.0084.5 %5.0294.6078.2973.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเดชอุดม4,127.05582.0085.9 %5.0384.114.4898.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโขงเจียม3,910.10239.0093.9 %5.0344.821.0099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบุณฑริก3,902.13657.0083.2 %5.0449.4763.4985.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาม่วงสามสิบ3,805.67293.0092.3 %5.0266.6054.9379.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิบูลมังสาหาร4,644.55406.0091.3 %5.0354.9362.5582.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขมราฐ3,853.25408.0089.4 %5.0373.5063.7682.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขื่องใน3,912.69500.0087.2 %5.0286.4163.5077.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตระการพืชผล3,935.43563.0085.7 %5.0369.1164.2982.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเมืองใหม่4,069.75335.0091.8 %5.0415.1559.8585.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำยืน3,926.26484.0087.7 %5.0498.3361.2387.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดข้าวปุ้น3,824.57295.0092.3 %5.0303.9063.7179.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาจะหลวย3,892.77443.0088.6 %5.0415.0010.5697.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตาลสุม3,811.46330.0091.3 %5.0190.0210.0094.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ไทร3,964.58340.0091.4 %5.0360.151.0099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนมดแดง3,905.02296.0092.4 %5.0208.201.0099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิรินธร3,856.46491.0087.3 %5.0357.5762.5282.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสำโรง4,032.66174.0095.7 %5.0211.151.0099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างวีระวงศ์387.65198.0048.9 %5.0148.4062.6257.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเหล่าเสือโก้ก3,751.13393.0089.5 %5.0175.188.3395.2 %5.0
ด่านศุลกากรช่องเม็ก18,560.8830,000.00-61.6 %0.01,500.40950.0036.7 %5.0
ด่านศุลกากรเขมราฐ5,348.324,000.0025.2 %5.01,165.07475.0059.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี4,979.9112,518.74-151.4 %0.01,461.121,494.24-2.3 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาเมืองอุบลราชธานี5,349.551,569.0070.7 %5.01,651.7551.2396.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาวารินชำราบ4,425.662,000.0054.8 %5.01,314.55475.0063.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาตระการพืชผล4,163.833,000.0028.0 %5.01,303.40285.0078.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาเขมราฐ4,487.151,357.1069.8 %5.01,545.86190.0087.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาเดชอุดม4,148.412,462.7040.6 %5.01,271.68334.4073.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาพิบูลมังสาหาร3,849.721,000.0074.0 %5.01,176.60475.0059.6 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี3,304.672,278.1731.1 %5.0895.73119.8686.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุบลราชธานี4,475.062,819.7237.0 %5.01,404.552,103.85-49.8 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี3,411.103,248.094.8 %2.0966.701,076.08-11.3 %0.0
สำนักงานชลประทานที่ 714,275.1324,986.00-75.0 %0.04,702.114,795.00-2.0 %0.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 44,910.04812.5083.5 %5.01,536.49581.1362.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี3,663.171,000.0072.7 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี8,510.983,309.0061.1 %5.01,080.801,045.003.3 %1.5
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 44,398.024,060.007.7 %3.51,861.033,566.67-91.7 %0.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี29,821.6430,819.58-3.3 %0.02,490.931,970.8920.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี2,214.585,493.00-148.0 %0.0560.99448.1120.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี6,860.006,000.0012.5 %5.02,188.81475.0078.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี5,010.681,000.0080.0 %5.01,461.1295.0093.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี18,900.4820,000.00-5.8 %0.02,316.84532.2877.0 %5.0
ท่าอากาศยานอุบลราชธานี267,151.50280,896.88-5.1 %0.01,459.891,325.759.2 %4.5
สำนักงานทางหลวงที่ 9 12,220.8420,000.00-63.7 %0.03,878.9211,527.10-197.2 %0.0
สำนักทางหลวงชนบทที่ 7 (อุบลราชธานี)5,258.381,000.0081.0 %5.01,764.2095.0094.6 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12(จ.อุบลราชธานี)4,163.776,567.17-57.7 %0.01,440.93216.2685.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี3,689.671,000.0072.9 %5.01,061.79190.0082.1 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)11,586.2311,350.872.0 %1.04,540.54806.3382.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 117,235.987,436.60-2.8 %0.02,631.95120.1695.4 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง18,207.36ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5380.34285.0025.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดอุบลราชธานี22,909.441,000.0095.6 %5.0203.9395.0053.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี3,455.642,307.7633.2 %5.0985.72123.8787.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุบลราชธานี3,335.453,000.0010.1 %5.0895.73475.0047.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี3,809.801,000.0073.8 %5.01,118.8495.0091.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี20,990.4410,000.0052.4 %5.06,215.12950.0084.7 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี3,687.791,000.0072.9 %5.0890.6495.0089.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี4,365.213,000.0031.3 %5.01,080.80285.0073.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี5,550.9314,650.06-163.9 %0.01,556.20268.3782.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี12,838.332,892.5877.5 %5.01,461.12475.0067.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี3,735.872,000.0046.5 %5.01,080.80450.0058.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี6,437.176,531.77-1.5 %0.01,461.12597.4759.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี7,946.245,000.0037.1 %5.02,354.88475.0079.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี3,686.321,000.0072.9 %5.0890.6495.0089.3 %5.0
ศูนย์ฝึกฯ เขต 5 จ.อุบลราชธานี25,706.4615,063.6741.4 %5.0904.34247.4572.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี69,947.8223,538.0066.3 %5.0668.12317.8952.4 %5.0
เรือนจำกลางอุบลราชธานี 96,679.6592,806.004.0 %2.01,979.46971.7550.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี3,243.121,000.0069.2 %5.0890.64393.0255.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี4,120.684,000.002.9 %1.01,137.85950.0016.5 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี21,086.0413,514.0035.9 %5.01,443.98705.7151.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี3,283.162,000.0039.1 %5.0909.66380.0058.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี6,670.165,489.6417.7 %5.01,537.19363.8576.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี3,692.784,000.00-8.3 %0.01,080.80190.0082.4 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 9 อุบลราชธานี3,506.335,191.90-48.1 %0.01,268.721,069.1815.7 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี9,939.6816,506.11-66.1 %0.03,362.721,079.5467.9 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ10,032.0210,000.000.3 %0.53,362.72282.0191.6 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี20,459.533,000.0085.3 %5.0797.83285.0064.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1291,265.843,000.0099.0 %5.03,092.091,301.5057.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธาน� เข� 241,407.3818,749.9854.7 %5.01,369.17527.2561.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3104,735.0515,211.2585.5 %5.03,186.08717.2577.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 431,765.5410,000.0068.5 %5.03,075.00285.0090.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 564,143.6613,480.0079.0 %5.03,151.45242.9992.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม24,675.2630,000.00-21.6 %0.01,027.28950.007.5 %3.5
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี46,976.322,000.0095.7 %5.01,262.111,900.00-50.5 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี152,590.5510,000.0093.4 %5.01,075.67950.0011.7 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี38,424.345,000.0087.0 %5.01,180.83950.0019.5 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี29,673.345,000.0083.1 %5.01,084.31475.0056.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ62,008.795,000.0091.9 %5.01,153.68475.0058.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล61,895.453,000.0095.2 %5.01,035.02475.0054.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ64,783.023,000.0095.4 %5.0893.65475.0046.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี20,136.051,000.0095.0 %5.02,163.64475.0078.0 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี11,033.9928,912.85-162.0 %0.04,292.271,370.0368.1 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ อุบลราชธานี18,505.7925,000.00-35.1 %0.0835.26475.0043.1 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 (จังหวัดอุบลราชธานี)3,384.851,895.0044.0 %5.0644.00234.3563.6 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี38,364.9034,940.008.9 %4.02,938.791,676.1543.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี 3,971.811,911.0051.9 %5.01,194.90521.5556.4 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 (จ.อุบลราชธานี) 4,894.849,402.00-92.1 %0.01,461.12107.1092.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี3,267.742,000.0038.8 %5.0890.64475.0046.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี51,675.1220,278.3460.8 %5.06,640.865,711.4014.0 %5.0
รวม 2,591,611 1,104,259 57.39 % 148,086 71,171 51.94 %