จังหวัดยโสธร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร4,147.77739.0082.2 %5.0509.58473.597.1 %3.5
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดยโสธร13,766.8715,844.00-15.1 %0.0189.34166.2512.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธร3,175.681,130.0064.4 %5.0585.64112.9180.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร3,522.421,297.0063.2 %5.0585.6495.9883.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยโสธร14,697.688,836.0039.9 %5.01,707.57648.8562.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองยโสธร4,835.501,311.0072.9 %5.0365.8586.3676.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำเขื่อนแก้ว4,042.08268.0093.4 %5.0174.2674.8057.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเลิงนกทา4,516.52504.0088.8 %5.0360.4482.2377.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามหาชนะชัย5,176.18233.0095.5 %5.0302.5544.3085.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดชุม4,510.79478.0089.4 %5.0262.2918.7592.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าติ้ว4,579.06283.0093.8 %5.0218.5914.2593.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาค้อวัง5,034.48187.0096.3 %5.0290.9820.6092.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร3,321.173,519.51-6.0 %0.0680.70264.7161.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร สาขาเมืองยโสธรไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0252.5650.0080.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธรสาขาไทยเจริญ2,639.19416.0084.2 %5.0479.99159.6066.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธรสาขามหาชนะชัย2,666.28352.5086.8 %5.0399.73151.0562.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดยโสธร3,907.392,673.0031.6 %5.0851.85803.815.6 %2.5
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร3,070.181,186.0061.4 %5.0497.78700.36-40.7 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร3,331.73964.0071.1 %5.0566.61293.2848.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร3,791.792,603.0031.4 %5.0813.821,165.43-43.2 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร2,358.873,518.92-49.2 %0.0530.15844.39-59.3 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร4,951.282,612.9447.2 %5.01,327.24477.8264.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร5,522.704,091.2225.9 %5.01,022.99367.6164.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดยโสธร14,482.6112,761.4311.9 %5.05,016.38110.3897.8 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร4,487.741,720.0061.7 %5.0737.77159.6078.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดยโสธร3,864.27739.0080.9 %5.0680.7183.8087.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดยโสธร3,748.761,299.0065.3 %5.0509.56329.5435.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร3,657.022,278.0037.7 %5.0699.71271.0461.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดยโสธรไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,308.231,829.69-39.9 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดยโสธร2,322.522,290.001.4 %0.51,118.07627.4043.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร6,540.83ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,859.70ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร4,626.888,816.00-90.5 %0.01,001.4388.4391.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร4,258.722,592.0039.1 %5.0642.69720.57-12.1 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร3,677.822,156.0041.4 %5.0832.83207.3275.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร4,698.383,268.1830.4 %5.0748.33352.0353.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร5,036.082,739.5045.6 %5.0965.96479.4150.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยโสธร3,105.822,495.0019.7 %5.0509.5836.0192.9 %5.0
สถานพินิจฯจังหวัดยโสธร10,645.392,097.0080.3 %5.0623.66181.6870.9 %5.0
รจ.จ.ยโสธร38,388.8224,766.8435.5 %5.0769.72588.3323.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดยโสธร2,650.95947.0064.3 %5.0414.50173.2458.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดยโสธร3,516.821,665.0052.7 %5.0661.70302.8454.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยโสธร2,760.06790.0071.4 %5.0471.54336.6228.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยโสธร3,772.344,775.00-26.6 %0.0813.82152.8081.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร4,176.271.00100.0 %5.01,003.980.9599.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจ.ยโสธร11,949.414,087.4665.8 %5.03,837.32286.6592.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 120,512.7615,761.7523.2 %5.03,751.42782.3779.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 212,689.3997.4399.2 %5.01,303.36608.6653.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธร3,203.30ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5324.10ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร37,182.01ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5803.55ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร9,008.68718.0092.0 %5.0526.94344.0734.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา58,921.6916,760.0071.6 %5.0786.521,015.55-29.1 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร7,596.6918,944.00-149.4 %0.01,555.431,102.8529.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร 3,133.24100.4096.8 %5.0604.64901.76-49.1 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธร2,678.56654.0075.6 %5.0433.50233.0246.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร37,332.0613,971.0062.6 %5.04,043.096,581.59-62.8 %0.0
รวม 395,265 202,337 48.81 % 49,349 26,005 47.30 %