จังหวัดชัยภูมิ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ4,302.95730.0083.0 %5.0592.8564.9989.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชัยภูมิ8,402.437,540.0410.3 %5.057.0596.81-69.7 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิ3,199.626,556.05-104.9 %0.0802.03281.8364.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชัยภูมิ3,331.632,220.0033.4 %5.0670.192.8599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยภูมิ13,733.368,041.6041.4 %5.03,064.92970.9068.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชัยภูมิ4,510.861,763.0060.9 %5.0375.1353.3585.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจัตุรัส4,060.37395.0090.3 %5.0327.9136.3288.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบำเหน็จณรงค์3,957.15343.0091.3 %5.0338.7389.8473.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทพสถิต3,887.86237.0093.9 %5.0444.1671.6683.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเขียว3,902.44670.0082.8 %5.0422.3762.5585.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก้งคร้อ3,967.04617.0084.4 %5.0288.52111.9861.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านเขว้า3,938.29326.0091.7 %5.0203.9837.2781.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแท่น3,901.27321.0091.8 %5.0381.2942.6488.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกษตรสมบูรณ์3,923.80383.0090.2 %5.0461.9471.7884.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบัวระเหว5,072.27567.0088.8 %5.0334.7653.8783.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคอนสาร3,876.74393.0089.9 %5.0507.4347.5090.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคอนสวรรค์3,868.73285.0092.6 %5.0260.610.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบัวแดง4,835.60285.0094.1 %5.0411.0236.5691.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิ4,318.884,556.55-5.5 %0.0859.07790.168.0 %4.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาเมืองชัยภูมิ2,674.501.00100.0 %5.0512.332.8599.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาจัตุรัส2,629.691,032.0060.8 %5.0452.73297.3534.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาภูเขียว2,869.811,092.0061.9 %5.0714.72285.0060.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชัยภูมิ4,108.6327,443.37-567.9 %0.01,049.230.9599.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ4,282.911,379.0067.8 %5.0859.07196.4177.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชัยภูมิ3,162.671,616.0048.9 %5.0649.89380.0041.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ7,382.336,017.0018.5 %5.02,513.471,521.9039.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ2,292.146,418.84-180.0 %0.0625.16913.81-46.2 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ5,130.025,028.922.0 %1.01,355.32675.2650.2 %5.0
ส.ป.ก.ชัยภูมิ3,816.315,055.12-32.5 %0.0973.16279.0271.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ8,392.6013,203.00-57.3 %0.01,620.2271.8295.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยภูมิ5,834.422,032.3465.2 %5.0973.17340.0465.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดชัยภูมิ1,624.47656.0059.6 %5.075.832.8596.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ3,225.351,716.0046.8 %5.0878.0848.4694.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยภูมิ3,129.62834.0073.4 %5.0745.16457.4238.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ11,357.243,050.0073.1 %5.0641.340.9599.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดชัยภูมิ6,115.95ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,600.70ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยภูมิไม่ครบ4,895.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,065.63ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ3,743.97ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,030.22ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ3,867.2211,318.43-192.7 %0.01,011.20177.9982.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ3,632.471,585.0056.4 %5.0992.19925.586.7 %3.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยภูมิ3,957.86ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,125.30ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ5,015.731,151.0077.1 %5.01,524.63442.0371.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ4,013.993,805.725.2 %2.5935.10405.9456.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ4,462.902,394.9646.3 %5.0725.9663.9591.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชัยภูมิ4,314.773,244.0024.8 %5.0859.07723.6515.8 %5.0
เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ55,809.042,343.0095.8 %5.01,232.23669.4145.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยภูมิ2,300.29911.9160.4 %5.0611.87161.4373.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ3,847.452,126.6344.7 %5.01,030.21290.4271.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยภูมิ3,150.501,066.4166.2 %5.0725.9664.8191.1 %5.0
สปส.จ.ชัยภูมิ5,646.954,840.3014.3 %5.01,353.48534.6460.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ3,471.254,096.00-18.0 %0.0725.96888.73-22.4 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยภูมิ6,445.695,811.009.8 %4.51,315.45318.2575.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 158,239.2617,576.0069.8 %5.01,862.94728.7860.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 29,155.5015,680.46-71.3 %0.01,770.081,000.7543.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 332,882.1911,834.4564.0 %5.01,557.66488.6268.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยภูมิ2,494.403,085.67-23.7 %0.0250.57472.73-88.7 %0.0
โสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้
วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ76,328.3988,597.00-16.1 %0.01,720.721,488.8113.5 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ42,500.3524,937.0041.3 %5.01,029.841,080.00-4.9 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ24,365.0216,880.0030.7 %5.0968.88765.8321.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ78,889.881,477.9698.1 %5.0945.30577.2938.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์38,092.6014,965.6460.7 %5.0996.90752.2524.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ 3,185.831,869.4141.3 %5.0859.07348.5959.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ43.72ประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ46,186.9334,523.0025.3 %5.05,256.501,037.4080.3 %5.0
รวม 681,203 388,925 42.91 % 55,705 22,806 59.06 %