จังหวัดอำนาจเจริญ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ2,590.50353.0086.4 %5.0380.79205.0046.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอำนาจเจริญ19,102.8413,235.3930.7 %5.072.20250.00-246.3 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญ2,938.971,164.0060.4 %5.0494.88158.3468.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอำนาจเจริญ3,039.211,905.0037.3 %5.0532.9258.6089.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อำนาจเจริญ13,998.757,761.1244.6 %5.01,902.07660.0265.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอำนาจเจริญ4,992.091.00100.0 %5.0212.8093.5756.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวตะพาน3,818.97388.0089.8 %5.0258.8971.4872.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสนางคนิคม3,638.30258.0092.9 %5.0356.1450.5285.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมราชวงศา3,491.68533.0084.7 %5.0231.1064.0572.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลืออำนาจ3,665.02343.0090.6 %5.0215.9972.4266.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อำนาจเจริญ5,119.791,435.9872.0 %5.0970.294.7599.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญ3,415.471,098.0067.9 %5.0685.051,055.56-54.1 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ3,052.171,223.0059.9 %5.0532.92373.6729.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ3,282.23658.5079.9 %5.0589.97323.7345.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ4,616.792,535.0045.1 %5.01,179.47794.0432.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ1,911.183,800.00-98.8 %0.0440.72774.46-75.7 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ3,349.081,362.9059.3 %5.0666.03527.2520.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ4,094.122,650.5735.3 %5.0837.18177.9478.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอำนาจเจริญ8,290.186,301.0524.0 %5.01,749.95335.8180.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอำนาจเจริญ3,514.951,278.0063.6 %5.0685.05190.0072.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ3,181.711,318.0058.6 %5.0628.0035.9994.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอำนาจเจริญ2,870.15532.0081.5 %5.0513.91505.721.6 %0.5
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ3,320.611,517.0054.3 %5.0647.02259.7759.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ5,021.122,207.5656.0 %5.01,388.642,152.96-55.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ7,167.65777.0089.2 %5.01,027.341,033.94-0.6 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ3,434.651,595.0053.6 %5.0742.10249.0666.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ15,654.8413,179.9315.8 %5.01,845.0391.4895.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญ3,154.57869.0072.5 %5.0513.91308.8939.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ3,586.172,323.0035.2 %5.0799.15534.8133.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ3,085.601,334.0056.8 %5.0666.03295.9155.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอำนาจเจริญ3,821.522,484.5635.0 %5.0856.19686.8719.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอำนาจเจริญ3,835.832,467.8935.7 %5.0723.0865.8390.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอำนาจเจริญ10,945.811,307.0088.1 %5.0643.58492.8123.4 %5.0
รจจ.อำนาจเจริญ 38,672.0526,609.6331.2 %5.0752.16745.490.9 %0.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ2,543.54825.0067.6 %5.0380.7979.1679.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ2,990.981,531.8048.8 %5.0532.92188.2464.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ2,842.33426.0085.0 %5.0455.41306.2232.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอำนาจเจริญ5,839.253,148.1246.1 %5.0891.67459.5248.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ3,460.96761.0078.0 %5.0589.9798.5183.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอำนาจเจริญ3,515.103,057.0013.0 %5.0666.03235.6064.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ115,288.6911,576.0090.0 %5.01,442.46992.6931.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญ7,943.962,348.5570.4 %5.0310.73144.2553.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ124,899.3262,205.0050.2 %5.0759.972.8599.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน46,106.3610,480.0077.3 %5.0566.59591.40-4.4 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ11,841.7515,349.81-29.6 %0.01,477.962,889.37-95.5 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ 3,174.701,379.0056.6 %5.0589.96320.1945.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ2,648.27429.0083.8 %5.0418.85423.57-1.1 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ16,949.1712,258.3027.7 %5.04,521.172,067.6754.3 %5.0
รวม 559,719 232,581 58.45 % 38,345 22,500 41.32 %