จังหวัดหนองบัวลำภู
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู2,599.12466.0082.1 %5.0385.76142.5063.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู13,869.189,229.0033.5 %5.0187.5395.0049.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู2,919.791,764.0039.6 %5.0518.87118.0377.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู3,052.622,342.0023.3 %5.0613.9542.7493.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองบัวลำภ�7,810.5314,058.00-80.0 %0.01,879.02481.2674.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองหนองบัวลำภู4,408.611.00100.0 %5.0236.620.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีบุญเรือ�3,894.05367.0090.6 %5.0277.1679.4671.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสัง3,792.06302.0092.0 %5.0280.4879.3271.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานากลาง3,963.94350.0091.2 %5.0268.4987.9867.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาวั�3,778.16170.0095.5 %5.0237.2425.1889.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุวรรณคูหา3,819.32411.0089.2 %5.0344.60114.0066.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภ�3,987.432,182.0045.3 %5.0956.24663.9730.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดหนองบัวลำภูไม่ครบ2,177.19ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ624.92ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู3,061.611,014.0066.9 %5.0575.92320.1544.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู3,160.80770.4075.6 %5.0613.95185.2569.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู3,484.352,524.9127.5 %5.0747.067,623.75-920.5 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู3,315.972,630.0020.7 %5.0772.61402.8747.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู4,561.212,350.2248.5 %5.01,184.43712.5039.8 %5.0
สปก. หนองบัวลำภูไม่ครบ1,527.87ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ190.00ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู11,970.0610,602.8311.4 %5.02,154.25378.1682.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู3,197.671,848.0042.2 %5.0632.9771.6588.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาหนองบัวลำภู1,599.57290.0081.9 %5.047.5423.7550.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู3,238.681,058.0067.3 %5.0651.98139.6578.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู5,833.38643.0089.0 %5.01,561.99437.1472.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู3,403.082,156.0036.6 %5.0709.030.9599.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู4,823.1074,594.67-1,446.6 %0.01,298.53887.5331.7 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองบัวลำภูไม่ครบ5,774.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,006.21ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู3,634.711,966.0045.9 %5.0747.06162.1878.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู5,572.07ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,204.62142.4188.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู10,491.591,269.0087.9 %5.0575.92644.85-12.0 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู3,702.393,836.00-3.6 %0.0709.03382.1346.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู3,760.103,094.0017.7 %5.0861.16712.5017.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู4,447.561,380.0069.0 %5.0728.05108.3685.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู2,888.432,164.0025.1 %5.0480.8451.7489.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดหนองบัวลำภู30,478.131,800.0094.1 %5.0626.36382.2739.0 %5.0
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภ�43,891.5630,700.5130.1 %5.0776.55752.483.1 %1.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู2,604.09961.0063.1 %5.0385.7657.6585.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู3,233.6030,894.00-855.4 %0.0632.97184.3570.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู2,918.55812.0072.2 %5.0518.87143.7672.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู4,049.593,142.0022.4 %5.0728.05349.0652.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู3,940.541,933.0050.9 %5.0937.2269.1492.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองบัวลำภู3,464.603,043.0512.2 %5.0709.03927.18-30.8 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 50,810.4515,032.0070.4 %5.01,024.00594.4741.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 247,873.7712,287.3374.3 %5.01,075.14706.4834.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู2,601.774,333.92-66.6 %0.0291.59266.008.8 %4.0
วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู47,871.7624,500.0048.8 %5.0998.43380.0061.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง89,335.1313,000.0085.4 %5.0639.67456.0028.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู7,546.4813,426.00-77.9 %0.01,581.33171.0089.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 3,208.382,117.0034.0 %5.0632.97406.1235.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู2,737.21841.0069.3 %5.0423.7984.3480.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู17,131.117,703.0055.0 %5.03,925.755,487.63-39.8 %0.0
รวม 502,166 312,359 37.80 % 38,350 26,736 30.29 %