จังหวัดขอนแก่น
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ3,270.271,534.0853.1 %5.02,051.5335.7298.3 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 17,010.028,529.45-21.7 %0.01,280.05759.0240.7 %5.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น3,715.07991.0073.3 %5.0576.4672.9487.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น29,619.0826,166.6011.7 %5.0176.78297.34-68.2 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอชุมแพ 6,500.235,700.1012.3 %5.049.05160.45-227.1 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอนแก่น 114,767.4440,295.0064.9 %5.01,887.561.8599.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น4,234.5017,620.00-316.1 %0.01,146.94618.6746.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น3,288.552,609.0020.7 %5.0823.6771.3591.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ขอนแก่น20,450.9219,557.004.4 %2.05,180.511,123.0178.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองขอนแก่น 14,959.461,326.0073.3 %5.0429.81165.1661.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองขอนแก่น 24,961.251,409.0071.6 %5.0314.47155.1250.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านฝาง4,514.29431.0090.5 %5.0168.269.0094.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระยืน4,770.67300.0093.7 %5.0167.609.0094.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองเรือ4,593.92392.0091.5 %5.0295.9876.0074.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมแพ4,537.58910.0079.9 %5.0490.45107.3978.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสีชมพู4,457.02218.0095.1 %5.0421.259.0097.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำพอง4,792.161,025.0078.6 %5.0340.3995.0072.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุบลรัตน์4,485.44451.0089.9 %5.0273.9276.0072.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระนวน4,189.34402.0090.4 %5.0300.8476.0074.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านไผ่4,811.561,213.0074.8 %5.0371.84123.5066.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพล33,338.69848.0097.5 %5.015,521.0025.1999.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแวงน้อย4,481.42368.0091.8 %5.0350.469.0097.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองสองห้อง4,528.68470.0089.6 %5.0411.299.0097.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเวียง4,496.25409.0090.9 %5.0330.6976.0077.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามัญจาคีรี4,163.14386.0090.7 %5.0333.7585.5074.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชนบท4,069.49283.0093.0 %5.0259.569.0096.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาสวนกวาง4,094.69202.0095.1 %5.0255.429.0096.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูผาม่าน4,117.12470.0088.6 %5.0402.569.0097.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแฮด4,141.52400.0090.3 %5.0180.0676.0057.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น3,923.074,957.20-26.4 %0.01,070.88752.8529.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาน้ำพอง2,657.19531.0080.0 %5.0447.10161.9763.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาบ้านไผ่2,595.19701.0073.0 %5.0467.61212.1154.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาชุมแพ2,567.67426.0083.4 %5.0414.30178.0757.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาพล2,676.83755.0071.8 %5.0531.58143.9172.9 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น3,251.521.00100.0 %5.0671.540.9599.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดขอนแก่น5,075.201.00100.0 %5.01,451.20658.5254.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 63,759.279,536.53-153.7 %0.01,046.38412.2160.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น3,947.751,575.0060.1 %5.01,255.41490.0161.0 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 619,509.3362,330.00-219.5 %0.06,731.0016,848.65-150.3 %0.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 53,782.781,633.0056.8 %5.01,609.12195.9387.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น3,104.36797.0074.3 %5.0747.61695.856.9 %3.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น10,032.593,410.0066.0 %5.03,619.022,090.0042.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 45,266.523,437.6834.7 %5.01,622.343,105.08-91.4 %0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 520,807.1320,241.902.7 %1.02,784.961,303.5053.2 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ขอนแก่น26,607.9917,597.2933.9 %5.0972.54383.0860.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จ.ขอนแก่น 4,466.756,511.18-45.8 %0.02,526.93773.4769.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น6,883.534,968.3427.8 %5.02,287.901,246.3645.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น (ส.ป.ก.ขอนแก่น)4,631.201.00100.0 %5.01,318.090.9599.9 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 44,070.721,728.0057.6 %5.01,527.851,715.30-12.3 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ท่าอากาศยานขอนแก่นไม่ครบ257,629.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ773.90ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)11,959.8110,543.0011.8 %5.03,847.212,487.5035.3 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น)16,185.789,485.1341.4 %5.02,444.01137.7594.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น11,378.352,748.0075.8 %5.01,070.8864.3494.0 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 (จ.ขอนแก่น)4,237.947,495.00-76.9 %0.01,552.60529.8565.9 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)12,415.8511,164.7710.1 %5.04,644.87665.0085.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 412,469.2012,960.27-3.9 %0.04,087.821,759.7457.0 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 4 ขอนแก่น8,013.813,887.6551.5 %5.03,115.962,396.9523.1 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน.21,278.2712,515.0041.2 %5.0323.08152.2752.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาขอนแก่น(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,592.48580.0063.6 %5.071.0047.6932.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น3,565.161,544.0056.7 %5.0899.730.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดขอนแก่น3,060.721,197.0060.9 %5.0728.59234.6567.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น4,175.625,493.21-31.6 %0.01,184.97582.8750.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดขอนแก่น8,203.9338,421.00-368.3 %0.02,154.791,555.9227.8 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น5,973.519,633.50-61.3 %0.01,850.530.9599.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น11,530.9521,474.00-86.2 %0.02,554.13116.4295.4 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 6 ขอนแก่น7,562.901.00100.0 %5.02,516.090.95100.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่น3,856.201.00100.0 %5.01,051.860.9599.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น2,710.695,869.92-116.5 %0.01,337.100.9599.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น6,038.224,037.9833.1 %5.01,605.27536.0266.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น4,107.335,640.00-37.3 %0.012,226.6535.8199.7 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 4 จังหวัดขอนแก่น15,966.431,566.0090.2 %5.0817.75702.6114.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่น17,155.3012,972.0024.4 %5.0537.70253.8952.8 %5.0
รจก.ขอนแก่น ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ทสบ.ขอนแก่น 44,291.076,014.0086.4 %5.0975.33302.2069.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 410,945.668,083.3026.2 %5.03,279.07831.4974.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดขอนแก่น2,808.261,217.0056.7 %5.0633.51130.9979.3 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น25,488.8518,690.0026.7 %5.01,101.55520.3452.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น3,511.632,300.0034.5 %5.0918.750.9599.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น 7,709.094,934.0036.0 %5.01,508.25505.8366.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น3,927.943,480.0011.4 %5.01,089.89171.3884.3 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 8 ขอนแก่น4,725.512,931.0038.0 %5.01,741.84207.9588.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดขอนแก่น4,342.737,326.97-68.7 %0.01,184.97498.6857.9 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น22,140.632,775.2187.5 %5.0104,739.18360.4199.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 (จังหวัดขอนแก่น)29,954.778,606.3571.3 %5.02,570.701,389.5645.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 162,062.9917,262.0172.2 %5.01,004.39812.2519.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 210,523.5114,487.27-37.7 %0.0729.21964.12-32.2 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 320,529.0712,649.5338.4 %5.01,346.52538.6560.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 445,978.3712,028.5773.8 %5.01,668.90313.6481.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 554,701.1422,733.0058.4 %5.01,624.681,283.2521.0 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น6,336.9520,600.00-225.1 %0.0409.14722.00-76.5 %0.0
ศรีสังวาลย์ขอนแก่น40,519.1323,145.0042.9 %5.0365.42891.28-143.9 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นไม่ครบ126,540.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ501.51ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคน้ำพองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพกระนวนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคชุมแพไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่50,401.7617,632.0065.0 %5.0942.20751.4620.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพลไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น9,003.9329,280.00-225.2 %0.02,570.601,267.4550.7 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น29,267.9417,002.3941.9 %5.03,630.112,461.2432.2 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๗ ขอนแก่น40,610.0136,564.0010.0 %5.01,826.55375.5279.4 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 73,129.17799.0074.5 %5.01,087.30147.2886.5 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น146,700.0570,226.9952.1 %5.02,152.11977.5554.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น 3,601.713,381.006.1 %3.0994.81692.8830.4 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 (จ.ขอนแก่น)5,988.7711,361.00-89.7 %0.02,343.60118.7594.9 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 (จังหวัดขอนแก่น)2,759.55878.0068.2 %5.01,378.7354.3096.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น3,212.272,020.3937.1 %5.0747.61322.2556.9 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 4ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 1,339,587 833,692 37.77 % 263,083 65,596 75.07 %