จังหวัดอุดรธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี2,438.30950.0061.0 %5.0535.56143.9473.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี7,974.167,332.008.1 %4.037.49171.53-357.5 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.อุดรธานี7,015.39239,430.00-3,312.9 %0.066.2153.2019.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี118,209.215,781.2095.1 %5.04,604.27301.2093.5 %5.0
สำนักงานคลังเขต 484,774.523,733.0095.6 %5.04,569.8849.8098.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี3,329.631,584.0052.4 %5.0839.82110.3086.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 1018,299.1613,368.2026.9 %5.04,419.36346.2892.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี21,353.0720,642.303.3 %1.54,871.21691.6085.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุดรธานี6,005.194,666.7022.3 %5.0495.86111.0777.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดจับ3,991.92396.0090.1 %5.0251.0074.9670.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุมภวาปี4,332.58974.0077.5 %5.0308.1295.0069.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยวาน3,851.20193.0095.0 %5.0266.0349.4981.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งฝน5,609.95472.0091.6 %5.0879.1510.0098.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานายูงไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำโสม3,461.361.00100.0 %5.0480.2432.3093.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสะอาด3,835.84228.0094.1 %5.0256.5476.0070.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านดุง4,033.22510.0087.4 %5.0413.12114.0072.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านผือ4,101.66335.0091.8 %5.0324.8576.0076.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเพ็ญ3,923.76422.0089.2 %5.0307.8819.0093.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังสามหมอ3,803.74394.0089.6 %5.0442.01103.6476.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีธาตุ3,983.64368.0090.8 %5.0302.7353.3382.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสร้างคอม3,686.72125.0096.6 %5.0298.761.0099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองวัวซอ4,580.74320.0093.0 %5.0282.9976.0073.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแสง3,987.33249.0093.8 %5.0269.4076.0071.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหาน3,959.26545.0086.2 %5.0305.6576.0075.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 45,473.248,701.11-59.0 %0.02,363.371,343.0243.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี4,685.185,114.28-9.2 %0.0991.94496.0150.0 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาเมืองอุดรธานี2,178.411,565.0028.2 %5.0449.48206.1554.1 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขากุมภวาปีไม่ครบ738.50ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ134.90ประเมินไม่ได้0.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาบ้านผือ2,531.72704.0072.2 %5.0477.56197.4558.7 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาพ็ญ2,557.19538.8078.9 %5.0447.08150.0066.4 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานีไม่ครบ2,138.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ283.57ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุดรธานี4,410.582,920.0033.8 %5.01,239.15745.6639.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี3,793.721,741.0054.1 %5.0991.941,209.26-21.9 %0.0
สำนักงานชลประทานที่ 543,222.0237,840.0012.5 %5.07,244.377,721.55-6.6 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี3,657.091,224.0066.5 %5.0687.68421.0238.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี9,520.724,859.0049.0 %5.03,330.911,510.9454.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี2,353.464,263.42-81.2 %0.0584.77432.8026.0 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี3,342.814,186.00-25.2 %0.01,279.82903.2729.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี5,778.336,252.00-8.2 %0.01,410.30104.6692.6 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 34,251.622,215.4447.9 %5.01,722.172,212.49-28.5 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี17,948.5622,809.78-27.1 %0.02,247.000.95100.0 %5.0
ท่าอากาศยานอุดรธานี272,640.41505,856.75-85.5 %0.01,349.20748.6044.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี3,488.681,670.0052.1 %5.0915.8872.5092.1 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 (อุดรธานี)ไม่ครบ4,031.04ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ684.14ประเมินไม่ได้0.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)10,972.9310,429.005.0 %2.54,027.821,958.0551.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 310,139.998,652.9314.7 %5.03,974.392,289.7042.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานีไม่ครบ1,876.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ99.06ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี3,349.171,637.0051.1 %5.0858.83118.8786.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุดรธานี3,110.01945.0069.6 %5.0763.75322.4757.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี4,784.344,667.012.5 %1.0918.95354.2461.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดอุดรธานีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุดรธานี5,649.669,203.00-62.9 %0.01,581.440.9599.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี9,989.3916,894.04-69.1 %0.02,326.79230.0390.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี11,453.002,584.0077.4 %5.0858.83708.0417.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี4,079.934,743.28-16.3 %0.01,087.02399.1763.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี7,238.877,429.00-2.6 %0.01,790.61572.3868.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี4,884.972,270.0053.5 %5.01,391.28467.5266.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี6,951.076,548.005.8 %2.51,125.050.9599.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี14,224.7511,522.0019.0 %5.0518.31515.450.6 %0.5
เรือนจำกลางอุดรธานี 97,811.3258,313.4040.4 %5.01,803.05681.6062.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุดรธานี3,273.811,202.0063.3 %5.0649.65240.4863.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี4,073.694,868.46-19.5 %0.01,144.070.9599.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานี17,367.422,107.0087.9 %5.06,038.45339.0994.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี10,500.0311,580.00-10.3 %0.02,670.36699.3273.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี5,288.892,333.0055.9 %5.01,334.23ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุดรธานี7,068.967,586.45-7.3 %0.01,353.24360.3573.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 (จังหวัดอุดรธานี)6,422.3215,779.00-145.7 %0.02,651.26873.0167.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 132,871.4316,611.2149.5 %5.01,395.78940.3632.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 236,850.8815,047.8559.2 %5.01,480.17801.1645.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 326,153.3720,268.5522.5 %5.01,365.15667.8251.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 464,433.0713,919.3378.4 %5.01,522.51478.1968.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานีไม่ครบ5,596.97ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ197.16ประเมินไม่ได้0.0
โสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี12,878.7511,627.159.7 %4.5463.83339.4926.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี87,851.4592,130.00-4.9 %0.01,821.18204.6688.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี29,599.2140,633.01-37.3 %0.01,079.50391.6463.7 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี172,262.9277,499.0055.0 %5.01,227.43479.8460.9 %5.0
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานีไม่ครบ3,240.70ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ413.20ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานีไม่ครบ27,680.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี36,049.9127,352.0024.1 %5.01,038.86577.6044.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี82,300.0726,906.0067.3 %5.01,012.38418.4058.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ76,887.7217,212.8077.6 %5.01,017.80399.1660.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน103,045.9633,756.0067.2 %5.01,036.98673.7335.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี24,099.0926,600.12-10.4 %0.02,790.352,580.007.5 %3.5
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี6,068.912,480.0059.1 %5.02,387.81133.4394.4 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๘ อุดรธานี52,652.2531,050.0041.0 %5.01,417.50393.7072.2 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 82,699.571,414.1347.6 %5.01,266.34256.7779.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี 4,963.492,282.0054.0 %5.01,169.07568.4051.4 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 (จ.อุดรธานี)5,186.719,264.00-78.6 %0.01,801.58374.0879.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 2 อุดรธานี3,317.451,739.0047.6 %5.01,736.67958.7744.8 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 410,860.653,257.0070.0 %5.02,693.24711.2873.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี1,093.59233.0078.7 %5.0418.82359.1014.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี34,405.2021,561.0037.3 %5.03,299.943,469.69-5.1 %0.0
รวม 1,877,542 1,599,617 14.80 % 124,537 48,698 60.90 %