จังหวัดนนทบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี3,366.191,101.0067.3 %5.0272.570.9599.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี3,600.362,054.0043.0 %5.0494.4270.7185.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนนทบุรี3,141.772,305.0026.6 %5.0443.720.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 421,609.8422,442.00-3.9 %0.04,832.61612.4087.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 227,684.2328,649.00-3.5 %0.02,670.59456.0082.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 131,710.4131,000.002.2 %1.03,475.28451.2587.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนนทบุรี 18,820.371,854.0079.0 %5.0314.3557.9581.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนนทบุรี 26,688.752,339.0065.0 %5.0329.6276.0076.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากเกร็ด 16,476.953,163.0051.2 %5.0347.25114.0067.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากเกร็ด 29,326.814,030.0056.8 %5.0356.9247.5086.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกรวย4,236.77780.0081.6 %5.0236.1595.0059.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบัวทอง6,581.943,557.0046.0 %5.0319.7247.5085.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางใหญ่5,740.812,200.0061.7 %5.0258.7057.0078.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรน้อย3,995.32861.0078.4 %5.0259.7647.5081.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 16,382.4411,000.00-72.3 %0.01,432.551,297.839.4 %4.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นนทบุรี2,701.842,777.00-2.8 %0.01,072.92753.6529.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนนทบุรี4,397.476,043.00-37.4 %0.0862.10456.0047.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี3,094.741,600.0048.3 %5.0386.67123.3468.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี2,927.111,262.0056.9 %5.0355.73153.7656.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี4,046.362,198.0045.7 %5.0713.80802.24-12.4 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี4,091.712,564.0037.3 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี4,506.122,191.0051.4 %5.0957.15635.3333.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนนทบุรี14,693.9526,061.00-77.4 %0.01,679.79186.0888.9 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 นนทบุรี4,288.707,535.00-75.7 %0.01,031.39355.6165.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี3,553.931,592.0055.2 %5.0493.59154.8568.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี3,469.691,193.0065.6 %5.0591.3856.2390.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนนทบุรี2,732.25856.0068.7 %5.0253.56193.9423.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนนทบุรี4,692.064,166.0011.2 %5.0715.87184.6574.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดนนทบุรี12,633.1927,405.00-116.9 %0.02,345.341,436.0838.8 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนนทบุรี4,919.874,655.005.4 %2.5786.03556.1029.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี17,466.532,002.0088.5 %5.06,034.42339.9194.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี6,756.8115,123.00-123.8 %0.01,337.47137.0989.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี11,420.681,177.0089.7 %5.0571.03125.0278.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี3,505.662,364.0032.6 %5.0463.43246.3446.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี5,578.653,155.0043.4 %5.0633.88108.8282.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี5,496.515,119.006.9 %3.0976.14254.1674.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี6,613.0112,488.00-88.8 %0.01,413.53120.8191.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี11,937.478,000.0033.0 %5.01,040.38499.8052.0 %5.0
รจก.บางขวาง 176,011.95188,081.00-6.9 %0.01,965.82316.4283.9 %5.0
เรือนจำจังหวัดนนทบุรี56,028.0351,183.008.6 %4.0837.07475.8043.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี2,783.64956.0065.7 %5.0222.5980.9963.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี4,781.791,908.0060.1 %5.0976.17452.8953.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนนทบุรี3,612.081,627.0055.0 %5.0538.80391.2327.4 %5.0
สปส.จ.นนทบุรี11,327.0012,038.00-6.3 %0.01,926.97456.0076.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี3,116.071,505.0051.7 %5.0405.7343.6189.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนนทบุรี4,464.111,250.0072.0 %5.0525.06185.2564.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (นนทบุรี และพระนครศรีอยุธยา)25,365.8216,732.0034.0 %5.0662.50360.9045.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 168,329.1513,421.0080.4 %5.0339.29277.3418.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 217,528.9715,756.0010.1 %5.0610.22432.7429.1 %5.0
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี6,775.9015,548.00-129.5 %0.0343.81559.55-62.7 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรี4,202.193,955.005.9 %2.5308.27273.9711.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี56,616.9925,831.0054.4 %5.0436.12580.54-33.1 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี14,954.7218,295.00-22.3 %0.02,347.66580.5675.3 %5.0
สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ256,715.4414,000.0094.5 %5.0366.34635.95-73.6 %0.0
สถาบันทันตกรรม108,019.2183,000.0023.2 %5.0205.13184.809.9 %4.5
สถาบันโรคทรวงอก726,549.75563,613.0022.4 %5.011,786.53937.1992.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี 3,718.522,648.0028.8 %5.0656.77457.9130.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรี2,787.20510.0081.7 %5.0272.57118.4756.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี112,491.7832,734.2770.9 %5.051,168.645,658.5088.9 %5.0
รวม 1,961,068 1,323,452 32.51 % 117,662 24,773 78.95 %