จังหวัดเลย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย2,495.25526.0078.9 %5.0570.36116.8979.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเลย22,789.7819,727.6113.4 %5.077.61209.78-170.3 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย9,939.6510,052.10-1.1 %0.066.57126.37-89.8 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเลย4,795.134,767.000.6 %0.5105.8553.1949.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เลย3,588.672,249.0037.3 %5.0741.50186.5374.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเลย3,228.461,800.0044.2 %5.0396.3551.7686.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เลย20,043.309,140.3054.4 %5.02,928.35968.0566.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าลี่4,219.86761.0082.0 %5.0300.0157.0081.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงคาน4,637.66916.0080.2 %5.0320.0457.0082.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากชม3,818.37463.0087.9 %5.0416.6057.0086.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเรือ3,899.84497.0087.3 %5.0321.2257.0082.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านซ้าย3,775.25713.0081.1 %5.0472.7090.2580.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาแห้ว3,546.6040.0098.9 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังสะพุง5,171.381,218.0076.4 %5.0377.6890.2576.1 %5.0
สำนักงานสรรากรพื้นที่สาขาเอราวัณ4,220.78483.0088.6 %5.0234.4957.0075.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาผาขาว3,646.54111.0097.0 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูกระดึง3,828.37609.0084.1 %5.0372.3957.0084.7 %5.0
ด่านศุลกากรท่าลี่10,494.0515,935.00-51.8 %0.01,536.23532.0665.4 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงคาน5,937.285,422.388.7 %4.0816.00285.7765.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เลย4,807.615,157.80-7.3 %0.01,464.121,048.2328.4 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย2,679.961,871.0030.2 %5.01,529.33533.9565.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเลย3,948.03ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,121.83ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย2,965.68731.0075.4 %5.0722.49277.3061.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเลย3,848.45341.8091.1 %5.01,624.41698.2557.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย4,663.731,636.0064.9 %5.01,007.94500.7050.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย2,069.451,840.0211.1 %5.0562.52776.29-38.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย5,238.023,051.2841.7 %5.01,635.25673.1258.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย5,446.322,958.0045.7 %5.01,273.95390.1069.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเลย10,373.1514,952.21-44.1 %0.01,330.99199.5085.0 %5.0
ท่าอากาศยานเลย51,392.8630,972.8639.7 %5.0585.03768.54-31.4 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย11,095.942,004.3081.9 %5.0969.690.9599.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดเลยไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเลย(กลุ่มงานอากาศเกษตร)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเลย3,088.991,056.0065.8 %5.0817.1061.3992.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเลย2,807.41556.0080.2 %5.0703.47173.7075.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลย3,618.972,852.2121.2 %5.0969.69460.1652.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดเลย5,768.253,360.0041.8 %5.01,825.413,024.96-65.7 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเลย3,905.923,009.0023.0 %5.01,102.79896.4418.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย3,383.761,669.0050.7 %5.01,007.73138.6286.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเลย13,229.729,099.2331.2 %5.01,654.27165.1590.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย10,744.802,222.0079.3 %5.0855.41125.2485.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย3,589.492,936.0018.2 %5.0950.68239.7974.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย4,632.236,437.00-39.0 %0.01,140.84324.5171.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเลย4,768.422,646.3944.5 %5.01,254.96353.0771.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเลย2,607.072,079.0020.3 %5.0684.4649.3092.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเลย10,850.022,802.0074.2 %5.0874.61468.7146.4 %5.0
เรือนจำจังหวัดเลย42,728.0626,263.3338.5 %5.01,069.48309.4771.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเลย2,219.87439.0080.2 %5.0570.3652.8290.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเลย3,386.92801.0076.4 %5.0836.57199.7476.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเลย796.29507.0036.3 %5.0703.47163.5076.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเลย (สปส.จ.เลย)4,700.254,177.4111.1 %5.0950.69468.3150.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย3,581.073,036.0015.2 %5.01,007.73932.967.4 %3.5
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย7,458.322,879.2261.4 %5.01,958.53891.6054.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (จังหวัดเลย และหนองบัวลำภู)27,995.508,942.5568.1 %5.01,568.38530.9566.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 328,466.388,839.3268.9 %5.01,618.391,137.5529.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 147,090.1917,785.2362.2 %5.02,641.86519.9780.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 216,990.0716,125.655.1 %2.51,574.63907.9442.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย29,969.871,460.8395.1 %5.0329.28254.5322.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเลย77,457.9266,903.0013.6 %5.01,657.291,553.026.3 %3.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย89,230.5555,098.2638.3 %5.0985.18293.7270.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย64,102.8815,890.9975.2 %5.01,173.651,056.969.9 %4.5
วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง17,897.2711,412.0036.2 %5.0848.72508.1140.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย9,294.648,924.404.0 %2.02,145.801,818.4815.3 %5.0
โรงพยาบาลเลย454,792.44479,640.00-5.5 %0.03,891.881,723.0955.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย 4,274.122,866.0032.9 %5.01,007.73430.5357.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย2,893.981,835.0036.6 %5.0646.41301.2553.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเลย 17,223.937,021.1559.2 %5.04,326.692,650.7938.7 %5.0
รวม 1,254,203 922,518 26.45 % 68,114 32,106 52.86 %