จังหวัดหนองคาย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย3,983.41110.2397.2 %5.0356.87105.3970.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองคาย25,042.7625,440.49-1.6 %0.085.06119.99-41.1 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองคาย3,477.583,813.78-9.7 %0.0629.66209.3866.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดหนองคาย3,229.091,578.0051.1 %5.0553.6035.5393.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองคาย19,221.149,717.6049.4 %5.02,600.76432.2583.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าบ่อ5,081.54418.0091.8 %5.0306.4472.3976.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเชียงใหม่4,627.05613.0086.8 %5.0343.4571.2579.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังคม4,585.42378.0091.8 %5.0430.6871.0483.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนพิสัย4,996.60705.0085.9 %5.0303.6270.8476.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฝ้าไร่4,381.74434.0090.1 %5.0355.0868.0280.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตนวาปี4,406.78311.0092.9 %5.0442.2035.4392.0 %5.0
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 25,734.65ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,334.86ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ด่านศุลกากรหนองคาย58,554.8066,840.46-14.2 %0.02,553.03613.0976.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย5,531.333,262.3641.0 %5.01,181.13937.6220.6 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย4,566.983,819.9116.4 %5.0435.49226.9047.9 %5.0
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย4,649.253,319.0028.6 %5.01,079.48838.1622.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย3,411.21990.0071.0 %5.0877.77849.723.2 %1.5
สำนักงานประมงจังหวัดหนองคาย4,900.611,146.0076.6 %5.0420.49231.2345.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย7,872.863,206.0059.3 %5.01,783.081,626.678.8 %4.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย4,415.731,650.0062.6 %5.01,008.291,662.50-64.9 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย4,115.973,897.305.3 %2.5889.32128.4685.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองคาย4,865.814,244.2212.8 %5.0815.20180.1277.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองคาย4,649.2510,766.00-131.6 %0.01,079.48304.4871.8 %5.0
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย3,815.141,151.0069.8 %5.0775.2228.4296.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดหนองคาย24,811.92618.0097.5 %5.0226.070.9599.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดหนองคาย3,419.451,800.0047.4 %5.0623.06136.2778.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองคาย4,084.84452.0088.9 %5.0394.90509.52-29.0 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองคาย4,649.255,446.40-17.1 %0.01,079.48434.6359.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดหนองคาย4,349.03509.0088.3 %5.0451.95349.2622.7 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองคาย5,971.4920,475.22-242.9 %0.01,174.59516.8056.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย6,269.485,062.0019.3 %5.02,036.721,033.5549.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองคาย5,516.482,322.2257.9 %5.01,079.4853.8995.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองคาย3,385.812,059.0039.2 %5.0528.01355.3032.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองคาย3,667.982,872.3221.7 %5.0718.17593.8417.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย5,240.013,152.0039.8 %5.0851.29107.5287.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย6,004.102,903.0851.6 %5.0870.30380.8556.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองคาย4,649.252,089.9855.0 %5.01,079.4857.6294.7 %5.0
สถานพินิจฯหนองคาย11,336.702,951.0074.0 %5.0667.69389.8641.6 %5.0
รจจ.หนองคาย 67,033.8533,853.4449.5 %5.0751.65251.3866.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย2,830.241,402.0050.5 %5.0394.90149.2562.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย4,311.673,747.8813.1 %5.01,032.59885.7114.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคาย3,090.931,452.0053.0 %5.0489.98229.5753.1 %5.0
สปส.จ.หนองคาย4,649.255,186.40-11.6 %0.01,079.48780.6427.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย4,649.253,945.0015.1 %5.01,079.48134.3087.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองคาย2,982.30509.0082.9 %5.0458.51349.2623.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 (จังหวัดหนองคาย)13,339.791,815.5786.4 %5.01,381.43304.1578.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 144,471.4816,555.8662.8 %5.01,437.16590.6458.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 235,186.45452.0098.7 %5.01,490.43797.5646.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองคาย5,190.233,097.0040.3 %5.0256.3529.4988.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย80,912.0874,779.997.6 %3.51,273.59791.3137.9 %5.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมและการต่อเรือหนองคาย21,305.0319,136.0010.2 %5.0628.43475.0024.4 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย70,393.6820,659.0070.7 %5.0607.06356.2041.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย11,668.9918,112.48-55.2 %0.01,635.961,041.5736.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย 3,274.422,105.0035.7 %5.0604.08447.0326.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองคาย4,649.25941.0079.8 %5.01,079.48266.9575.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย6,624.12509.0092.3 %5.04,334.604,593.02-6.0 %0.0
รวม 674,301 408,782 39.38 % 51,102 26,312 48.51 %