จังหวัดมหาสารคาม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม2,610.57820.0068.6 %5.0467.00212.0854.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมหาสารคาม21,725.0611,262.2048.2 %5.0122.73100.9217.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม2,881.501,335.0053.7 %5.0561.23333.3540.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม3,261.331,593.0051.2 %5.0657.151.0099.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม17,626.5715,122.0014.2 %5.03,148.23713.7977.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองมหาสารคาม4,571.161,157.0074.7 %5.0286.060.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบรบือ3,976.64404.0089.8 %5.0267.330.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงยืน4,053.41712.0082.4 %5.0316.3882.1074.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวาปีปทุม4,914.76584.0088.1 %5.0277.8283.2870.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาเชือก3,847.67395.0089.7 %5.0278.869.4096.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาดูน3,857.51308.0092.0 %5.0226.479.7795.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรวิชัย4,010.23393.0090.2 %5.0229.1883.0063.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพยัคฆภูมิพิสัย4,230.81784.0081.5 %5.0377.3299.9573.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโกสุมพิสัย4,413.71664.0085.0 %5.0321.1583.4474.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแกดำ3,867.03314.0091.9 %5.0158.829.7193.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางสีสุราช3,835.95193.0095.0 %5.0289.409.3796.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดรัง3,888.72275.0092.9 %5.0184.6210.7194.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม3,543.174,069.20-14.8 %0.0828.30412.7250.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม สาขาบรบือ2,417.591,279.2047.1 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดมหาสารคาม3,907.491,794.0054.1 %5.0847.32305.2864.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม3,278.191,770.0046.0 %5.0676.15389.9142.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดมหาสารคาม3,163.66846.0073.3 %5.0638.14412.4935.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม8,322.094,095.8150.8 %5.02,899.461,958.5432.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม2,347.993,631.80-54.7 %0.0490.85826.64-68.4 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม5,329.142,463.2453.8 %5.01,493.861,628.12-9.0 %0.0
ส.ป.ก. มหาสารคาม3,944.782,155.0045.4 %5.0915.4747.9694.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดมหาสารคามไม่ครบ13,275.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ179.16ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม4,616.532,494.2046.0 %5.0809.28305.0262.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดมหาสารคาม1,754.98486.0072.3 %5.058.17151.40-160.3 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม3,026.14774.0074.4 %5.0463.9686.9981.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดมหาสารคาม2,979.61646.0078.3 %5.0562.07361.9535.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม3,753.832,895.6022.9 %5.0809.28238.4270.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม6,670.5518,980.00-184.5 %0.01,779.101,021.8842.6 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดมหาสารคาม8,378.947,553.009.9 %4.52,009.88639.9968.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม3,357.872,006.0040.3 %5.0752.23228.0069.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม7,313.2010,914.00-49.2 %0.01,796.20138.1392.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสารคาม1,296.131,300.00-0.3 %0.0420.99534.85-27.0 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคาม3,771.412,229.0040.9 %5.0680.06376.2644.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม4,644.135,486.00-18.1 %0.0904.3670.8892.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม5,237.552,273.0056.6 %5.01,018.440.9599.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมหาสารคาม7,003.943,437.8850.9 %5.01,056.7271.5493.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมหาสารคาม10,956.552,180.0080.1 %5.0695.19410.8840.9 %5.0
เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม 48,540.3853,765.00-10.8 %0.0942.001,092.65-16.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม3,931.563,170.0019.4 %5.0600.11150.0475.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม4,047.613,134.0022.6 %5.0548.75315.6342.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารคาม3,009.631,207.0059.9 %5.0562.08106.8281.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม5,630.575,349.005.0 %2.5923.36335.0463.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม4,824.121,195.0075.2 %5.01,132.55225.8780.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมหาสารคาม3,844.476,539.20-70.1 %0.0866.31452.1547.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (จังหวัดมหาสารคาม)56,291.8412,379.5378.0 %5.01,800.76159.7291.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 355,758.1612,226.9578.1 %5.01,059.699,924.90-836.6 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 144,417.6312,117.6072.7 %5.01,345.66461.8465.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 235,214.2921,960.0037.6 %5.018,713.15716.4096.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม10,730.0139,612.00-269.2 %0.0365.42532.86-45.8 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม82,051.1267,257.0018.0 %5.01,545.651,185.6723.3 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม33,843.1331,519.006.9 %3.0910.653,392.93-272.6 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม28,254.54180.0499.4 %5.0803.97884.21-10.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย40,854.0523,680.0042.0 %5.0803.99903.09-12.3 %0.0
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม65,841.9620,616.0068.7 %5.0732.46ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม10,259.4122,715.00-121.4 %0.01,818.252,569.66-41.3 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม 3,365.332,699.0019.8 %5.0714.21496.7330.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม3,048.95894.0070.7 %5.0581.09377.6935.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม40,907.3314,088.4165.6 %5.06,049.673,293.3545.6 %5.0
รวม 793,254 478,378 39.69 % 72,863 40,040 45.05 %