จังหวัดร้อยเอ็ด
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด3,054.651.00100.0 %5.0503.617,362.12-1,361.9 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดร้อยเอ็ด13,875.105,604.1059.6 %5.0145.9278.2846.4 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดร้อยเอ็ด1,077.071.0099.9 %5.020.742.8586.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ด4,491.03969.0078.4 %5.0488.79302.7538.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดร้อยเอ็ด2,933.562,136.0027.2 %5.0490.2853.5189.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด24,023.238,739.2363.6 %5.03,222.91926.3771.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนทราย1,897.51149.0092.1 %5.0287.0119.7693.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนทอง4,054.49524.0087.1 %5.0254.36256.45-0.8 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสรวง3,969.7464.0098.4 %5.0180.0515.7391.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสมเด็จ4,404.42311.0092.9 %5.0185.6652.2571.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุวรรณภูมิ3,761.04896.0076.2 %5.0193.2571.7562.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสลภูมิ3,975.56390.0090.2 %5.0290.8772.0575.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองพอก4,257.66109.0097.4 %5.0265.6249.4381.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอาจสามารถ4,384.89430.0090.2 %5.0230.1425.4289.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมยวดี3,767.4994.0097.5 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองร้อยเอ็ด4,619.431,584.0065.7 %5.0231.4751.7377.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกษตรวิสัย4,131.03400.0090.3 %5.0331.3072.6978.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจตุรพักตรพิมาน3,913.63331.0091.5 %5.0234.9653.5177.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจังหาร3,795.52235.0093.8 %5.0237.1716.1393.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธวัชบุรี3,888.64226.0094.2 %5.0123.8146.8762.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมรัตต์4,232.37534.0087.4 %5.0346.0170.1779.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมไพร4,989.36362.0092.7 %5.0349.7326.8892.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ชัย3,580.13259.0092.8 %5.0239.2154.1977.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด4,343.295,019.93-15.6 %0.01,036.061,210.30-16.8 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด สาขาเมืองร้อยเอ็ด0.061.00-1,566.7 %0.0ไม่ครบ2.85ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ดสาขาโพนทอง2,871.311,007.1064.9 %5.0320.59382.11-19.2 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ดสาขาสุวรรณภูมิ2,581.151,023.0060.4 %5.0524.3947.8090.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นทึ่ร้อยเอ็ดสาขาอาจสามารถ2,650.81749.0071.7 %5.0517.16178.6065.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดร้อยเอ็ด2,087.912,059.001.4 %0.5841.98861.92-2.4 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด3,318.831,809.0045.5 %5.0769.85536.9130.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด4,396.85847.0080.7 %5.0826.88548.1233.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด7,329.334,205.0042.6 %5.02,462.263,832.02-55.6 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด2,478.144,058.07-63.8 %0.0639.031,098.20-71.9 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด5,455.724,254.0022.0 %5.0928.991,621.97-74.6 %0.0
ส.ป.ก. ร้อยเอ็ด4,316.473,911.759.4 %4.51,058.01166.4784.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด(รวมสาขา)17,652.1419,454.86-10.2 %0.01,781.35174.8090.2 %5.0
ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด68,934.4274,292.00-7.8 %0.0289.550.00100.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด3,757.421,299.0065.4 %5.0990.50260.9773.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด1,574.341,110.0029.5 %5.063.6435.6743.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,727.79715.0058.6 %5.043.4042.811.4 %0.5
สำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด3,138.251,037.0067.0 %5.0712.8057.8691.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดร้อยเอ็ด3,166.34481.0084.8 %5.0643.36209.0067.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด3,591.262,374.0033.9 %5.0845.90321.3862.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด7,192.6239,800.00-453.3 %0.02,852.4042.7598.5 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด5,255.904,262.0018.9 %5.01,226.23664.2445.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด9,405.372,589.0072.5 %5.03,165.851,840.4641.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด5,953.405,351.0010.1 %5.01,128.22209.4781.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด11,590.381,797.0084.5 %5.01,093.11897.8317.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด4,299.452,746.6036.1 %5.01,169.18705.5439.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด5,068.133,546.0030.0 %5.0818.16581.5428.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดร้อยเอ็ด4,814.883,322.6231.0 %5.01,283.24914.3728.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด3,777.353,791.00-0.4 %0.0648.53131.9079.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดร้อยเอ็ด7,704.2011,421.00-48.2 %0.0494.07469.305.0 %2.5
รจจ.ร้อยเอ็ด 70,507.7640,061.8743.2 %5.01,174.691,066.169.2 %4.5
สถานกักขังกลางจังหวัดร้อยเอ็ด2,734.094,550.00-66.4 %0.0386.5857.0085.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด611.57397.0035.1 %5.0238.9671.2570.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด3,232.061,581.0051.1 %5.0788.86451.3442.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด4,102.141,785.0056.5 %5.0693.78370.4846.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดร้อยเอ็ด4,839.535,858.88-21.1 %0.01,167.46582.0650.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด4,453.372,802.0037.1 %5.01,188.20478.3459.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดร้อยเอ็ด10,148.1010,085.760.6 %0.5919.6059.5193.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 (จังหวัดร้อยเอ็ด)54,935.948,930.9283.7 %5.02,272.66638.5571.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 182,612.6516,848.0079.6 %5.01,197.48455.0662.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 214,870.2215,041.00-1.1 %0.01,170.731,047.4910.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 320,996.2112,382.8041.0 %5.0941.08459.8351.1 %5.0
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด6,514.2812,322.45-89.2 %0.0436.32820.61-88.1 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด2,420.854,917.00-103.1 %0.0291.74486.47-66.7 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด141,599.6685,746.0039.4 %5.01,567.26811.7748.2 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด137,482.0617,120.0087.5 %5.0876.94536.7538.8 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด40,733.1737,596.007.7 %3.51,133.803,250.00-186.6 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย23,029.019,408.0059.1 %5.0905.30844.776.7 %3.0
วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร19,180.595,323.0072.2 %5.0808.56942.10-16.5 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง189,315.0229,471.0084.4 %5.0916.67454.1050.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด72,808.873,296.0095.5 %5.0760.18782.05-2.9 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด9,136.3220,792.00-127.6 %0.02,007.201,900.715.3 %2.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด 3,384.551,600.0052.7 %5.0731.80292.0960.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด3,228.681,133.0064.9 %5.0655.74268.6159.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด46,147.5612,000.0074.0 %5.08,588.885,123.0040.4 %5.0
รวม 1,296,535 593,730 54.21 % 69,558 49,975 28.15 %