จังหวัดกาฬสินธุ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์2,674.62502.0081.2 %5.0551.56143.4574.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0586.9449.9691.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์3,940.914,002.00-1.6 %0.0814.35384.4152.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์3,256.4983.5297.4 %5.0719.30ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาฬสินธุ์25,179.1911,858.6052.9 %5.08,896.25823.9890.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกาฬสินธุ์4,486.88929.0079.3 %5.0312.8536.6988.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสมเด็จ4,029.1110.2399.7 %5.0323.2971.4977.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางตลาด4,677.65865.0081.5 %5.0256.0272.2071.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากมลาไสย3,889.51455.0088.3 %5.0200.6972.4763.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุฉินารายณ์4,148.42348.0091.6 %5.0387.3872.5481.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองกุงศรี4,424.01506.0088.6 %5.0401.5371.1282.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำม่วง3,962.2333.0099.2 %5.0402.0964.1684.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยเม็ก3,676.14440.0088.0 %5.0248.3953.5978.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาวง3,985.30284.0092.9 %5.0377.009.5397.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสหัสขันธ์3,787.92549.0085.5 %5.0147.427.7294.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยผึ้ง3,900.11402.0089.7 %5.0293.7053.7781.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์6,552.224,197.5735.9 %5.01,289.781,108.7014.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์4,143.993,390.0018.2 %5.01,080.58952.5011.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์3,519.463,857.00-9.6 %0.0814.45529.3635.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์2,823.57745.0073.6 %5.0548.13839.59-53.2 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์4,774.432,433.3849.0 %5.01,289.851,258.292.4 %1.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์1,669.475,318.28-218.6 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์5,332.532,876.0546.1 %5.01,574.99127.5591.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์4,561.343,122.0031.6 %5.01,202.5467.8394.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์5,992.5512,253.77-104.5 %0.01,403.9583.1094.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์3,731.591,764.9852.7 %5.0909.43364.2160.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากาฬสินธุ์1,577.75355.0077.5 %5.061.3689.19-45.3 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ไม่ครบ1,165.56ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ158.07ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกาฬสินธุ์3,044.45926.4869.6 %5.011,023.52272.5097.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์3,710.962,722.5026.6 %5.0890.52279.9268.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์5,527.9858,901.00-965.5 %0.01,365.821,957.85-43.3 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์5,444.785,047.007.3 %3.51,251.74186.2085.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์3,737.582,876.0523.1 %5.0852.39406.8052.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์6,241.2311,389.83-82.5 %0.01,403.95248.1382.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์4,047.023,325.3017.8 %5.0890.49464.5547.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์4,062.362,265.5044.2 %5.0890.52567.2736.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์5,103.160.00100.0 %5.01,441.91684.7252.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์5,417.902,173.0059.9 %5.01,143.52709.0238.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์3,246.04ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5700.26ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาฬสินธุ์34,267.372,959.0091.4 %5.0844.29534.0536.7 %5.0
เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ 104,193.3352,270.5449.8 %5.01,263.491,289.95-2.1 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์3,149.481,763.0044.0 %5.0491.08140.8871.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์5,616.492,196.4760.9 %5.0776.42277.6664.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์2,903.18636.9078.1 %5.0527.86316.2740.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์5,846.174,651.2020.4 %5.01,274.17588.5653.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์4,711.722,540.0046.1 %5.01,270.76232.1781.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์5,043.17ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5928.45ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 (จังหวัดกาฬสินธุ์)70,889.588,822.3587.6 %5.02,059.791,068.2748.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 146,304.9716,110.3965.2 %5.02,070.75338.9183.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 230,373.259,531.3968.6 %5.0983.27272.4572.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 350,910.9110,587.0979.2 %5.01,309.22192.8585.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์13,836.279,077.2634.4 %5.0387.99212.9245.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคเขาวง25,853.825,600.0078.3 %5.01,048.96950.009.4 %4.5
วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์30,990.06ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5888.80ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง34,844.732,272.0093.5 %5.0865.80753.4013.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี50,890.6015,597.0069.4 %5.0814.401,060.20-30.2 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง39,541.7514,289.0063.9 %5.0795.01599.6424.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์16,352.3524,014.00-46.9 %0.01,992.852,294.81-15.2 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ 3,247.562,190.0032.6 %5.0757.32599.7520.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์2,889.94182.0093.7 %5.0567.15322.2843.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์48,665.9714,456.4570.3 %5.07,244.854,936.1531.9 %5.0
รวม 761,221 350,953 53.90 % 72,874 30,166 58.61 %