จังหวัดสกลนคร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนคร2,591.55537.0079.3 %5.0531.72112.3978.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนคร16,869.665,520.0067.3 %5.0191.57179.466.3 %3.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสกลนคร6,448.567,254.00-12.5 %0.0110.0830.7072.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สกลนคร3,305.251,742.0047.3 %5.0816.96316.4161.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร3,227.70570.0082.3 %5.0466.0235.1292.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร15,578.0513,200.0015.3 %5.02,851.67759.7373.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำตากล้า4,615.52381.0091.7 %5.0401.080.9099.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูพาน3,760.35264.0093.0 %5.0251.3972.4471.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสกลนคร3,904.08988.0074.7 %5.0320.2496.7369.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างแดนดิน4,082.30998.0075.6 %5.0473.22131.8972.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพังโคน3,996.66498.0087.5 %5.0317.1276.9775.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรรณานิคม4,298.24430.0090.0 %5.0280.6778.3672.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกศรีสุพรรณ4,488.56258.0094.3 %5.0153.1516.1089.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวานรนิวาส3,870.87557.0085.6 %5.0414.6079.2580.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนนาแก้ว4,530.751.00100.0 %5.053.0416.0769.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเจิรญศิลป์3,780.59286.0092.4 %5.0348.1616.0695.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุสุมาลย์3,796.90334.0091.2 %5.0191.2216.1591.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวาริชภูมิ4,073.94380.0090.7 %5.0255.3878.9369.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านม่วง3,809.78320.0091.6 %5.0420.0686.6979.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาส่องดาว3,703.00143.0096.1 %5.0398.2561.1084.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอากาศอำนวย768.29451.0041.3 %5.0319.2771.1977.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเต่างอย3,950.05281.0092.9 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร3,297.683,210.972.6 %1.0797.92968.71-21.4 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสกลนคร4,030.552,162.0046.4 %5.01,102.20935.9615.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร3,386.831,036.0069.4 %5.0854.99475.0744.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร3,368.89490.0085.5 %5.0639.941,437.21-124.6 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร3,391.892,753.0018.8 %5.0969.072,260.25-133.2 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร3,937.231,684.0057.2 %5.0738.43427.5042.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร5,305.323,880.0026.9 %5.01,634.672,176.32-33.1 %0.0
ส.ป.ก. สกลนคร4,471.723,002.1732.9 %5.01,292.36176.9386.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร8,275.1510,146.62-22.6 %0.01,100.22421.4461.7 %5.0
ท่าอากาศยานสกลนคร58,485.9664,081.49-9.6 %0.0520.62500.603.8 %1.5
สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร)10,652.8514,572.06-36.8 %0.04,025.115,267.40-30.9 %0.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร6,018.181,877.3068.8 %5.0912.04369.5559.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร5,130.237,348.50-43.2 %0.089.21104.23-16.8 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,067.51381.0064.3 %5.063.140.9098.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสกลนคร3,320.25905.0072.7 %5.0632.7052.1691.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสกลนคร3,197.58816.0074.5 %5.0664.83495.9925.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร3,436.892,004.0041.7 %5.0874.00431.9850.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดสกลนคร7,916.605,994.0024.3 %5.01,597.592,215.03-38.6 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร5,394.427,890.00-46.3 %0.01,383.86740.7546.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร3,991.451,793.0055.1 %5.01,101.83475.0056.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร4,665.609,735.00-108.7 %0.0893.7535.3896.0 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 7 สกลนคร14,929.9713,704.598.2 %4.02,806.206,246.35-122.6 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนคร10,804.822,957.0072.6 %5.0835.95330.3260.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร3,941.902,629.8933.3 %5.0950.07389.2759.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร3,739.555,445.00-45.6 %0.01,083.06507.3053.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนคร6,128.493,110.9949.2 %5.01,577.58216.4186.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร4,254.752,902.5631.8 %5.0556.8026.2995.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสกลนคร11,481.853,770.7367.2 %5.0931.05534.5742.6 %5.0
รจจ.สกลนคร 77,466.80103,285.01-33.3 %0.01,255.12722.7442.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสกลนคร2,976.75753.0074.7 %5.0569.75158.9572.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสกลนคร4,868.631,898.4261.0 %5.01,026.11463.7654.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนคร10,530.72902.0091.4 %5.0683.84263.6361.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสกลนคร5,227.753,851.9326.3 %5.0909.78697.0223.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร5,292.853,111.7141.2 %5.01,330.39832.2837.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสกลนคร5,003.736,256.94-25.0 %0.01,051.39365.7565.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2349,564.444,387.5391.1 %5.02,402.91152.3293.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 133,730.7815,156.0055.1 %5.01,528.74669.4056.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 253,245.5618,079.8066.0 %5.02,619.08733.6072.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3164,050.1413,956.0091.5 %5.02,618.04516.5280.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร4,547.373,561.3321.7 %5.0395.50735.95-86.1 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร95,804.8491,933.004.0 %2.01,895.541,169.6738.3 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร81,729.1216,765.0079.5 %5.0800.111,469.04-83.6 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม17,828.4071,656.63-301.9 %0.0884.312,815.60-218.4 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน141,033.8039,273.0072.2 %5.01,165.011,318.15-13.1 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร10,249.6616,328.98-59.3 %0.02,151.612,586.75-20.2 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร 3,386.642,963.0012.5 %5.0854.99732.0414.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร3,238.60960.0070.4 %5.0702.86508.1927.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร44,300.3311,862.1273.2 %5.05,823.694,657.5920.0 %5.0
รวม 1,131,552 642,617 43.21 % 70,863 52,120 26.45 %