จังหวัดนครพนม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนม2,646.58589.0077.7 %5.0454.54116.7274.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครพนม320,225.9418,013.0094.4 %5.02,190.53249.6488.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครพนม3,153.862,291.0027.4 %5.0360.61157.1956.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครพนม3,550.561,864.0047.5 %5.0701.3136.0494.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครพนม21,608.437,537.6065.1 %5.02,393.731,015.0557.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าอุเทน6,249.49248.0096.0 %5.0219.3677.9064.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธาตุพนม4,965.81232.0095.3 %5.0285.1280.5771.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาแก4,265.00312.2492.7 %5.0514.87102.9580.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหว้า3,700.97165.0095.5 %5.0313.7024.3492.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลาปาก4,071.90239.0094.1 %5.0300.640.9099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแพง4,516.33565.0087.5 %5.0399.13123.0869.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเรณูนคร4,072.76319.0092.2 %5.0270.47119.2755.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสงคราม4,665.23324.0093.1 %5.0351.7491.4574.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนสวรรค์3,665.39163.0095.6 %5.0261.4221.8091.7 %5.0
ด่านศุลกากรนครพนม17,859.1727,127.00-51.9 %0.02,013.82234.6588.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม 4,346.104,528.80-4.2 %0.01,024.58687.8032.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาเมืองนครพนม2,798.161.00100.0 %5.0416.04228.0045.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาธาตุพนม2,772.59996.5064.1 %5.0382.62105.5372.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาศรีสงคราม2,846.02826.0071.0 %5.0563.24220.4060.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม4,346.991,053.0075.8 %5.01,138.67728.9536.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม4,915.891,356.0072.4 %5.0644.26192.7870.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม5,164.971,163.0077.5 %5.0342.76384.82-12.3 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม7,155.252,801.0460.9 %5.01,842.271,115.4339.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม3,117.482,687.0013.8 %5.0718.61347.9851.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม4,548.923,209.3829.4 %5.01,195.701,104.937.6 %3.5
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครพนม4,589.741,648.0064.1 %5.0717.0052.5292.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครพนมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ท่าอากาศยานนครพนม91,167.1673,710.0319.1 %5.0498.85640.33-28.4 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม3,453.171,020.0070.5 %5.0777.37448.4042.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดนครพนม1,593.52723.0054.6 %5.054.2887.15-60.6 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครพนม(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,034.131.0099.9 %5.024.9134.74-39.5 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครพนม3,016.04557.0081.5 %5.0667.90111.6483.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครพนม3,656.401,260.0065.5 %5.0568.20283.1050.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนม4,253.702,598.0038.9 %5.0815.41485.1740.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครพนมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครพนม4,139.183,624.0012.4 %5.01,100.64210.9080.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม4,770.491,322.0072.3 %5.0826.62311.8862.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม14,394.159,287.1035.5 %5.01,975.38105.7894.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม10,832.981,339.0087.6 %5.0644.26489.8724.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม3,781.142,720.0028.1 %5.0853.41563.3534.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม4,801.581,274.0073.5 %5.0861.86712.5017.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครพนม5,070.951,476.1470.9 %5.0986.55120.6587.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครพนม2,797.923,686.33-31.8 %0.0549.18114.2679.2 %5.0
สพ.นครพนม49,697.798,184.0083.5 %5.0770.04515.1233.1 %5.0
รจก.นครพนม 92,745.3668,906.0025.7 %5.01,479.341,433.033.1 %1.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครพนมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครพนม4,164.363,559.0014.5 %5.0910.49550.9039.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครพนม3,398.971,392.0059.0 %5.0568.20290.6348.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครพนม4,728.673,754.6220.6 %5.0815.41634.5022.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม1,598.782,158.00-35.0 %0.0815.41171.3179.0 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม3,763.7227,861.58-640.3 %0.0680.07448.4034.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 (จังหวัดนครพนม และมุกดาหาร)3,258.369,867.27-202.8 %0.0441.13640.45-45.2 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 132,616.4513,890.3257.4 %5.01,322.14960.0327.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 219,640.8311,797.3239.9 %5.01,487.60953.2035.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนม12,775.92ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5215.62ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม54,827.2365,487.00-19.4 %0.01,147.68458.2360.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง27,215.6119,208.0029.4 %5.0885.891,119.87-26.4 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครพนมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม13,089.1715,886.00-21.4 %0.01,756.362,226.25-26.8 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม 3,183.312,140.0032.8 %5.0663.25355.9746.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม3,911.521,562.0060.1 %5.0549.18164.5270.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครพนมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 932,422 440,509 52.76 % 45,514 23,263 48.89 %