จังหวัดมุกดาหาร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร2,639.971,317.0050.1 %5.0420.05100.8476.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดมุกดาหาร28,468.696,177.9978.3 %5.081.05426.13-425.8 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดมุกดาหารไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร3,625.781,746.0051.8 %5.0534.15144.2573.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร3,794.392,650.0030.2 %5.0648.24149.5576.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่มุกดาหาร19,071.7213,600.0028.7 %5.02,892.13380.0086.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองมุกดาหาร6,289.211.00100.0 %5.0394.9438.7790.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานิคมคำสร้อย4,150.89262.0093.7 %5.0207.1869.8266.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนตาล4,033.89297.0092.6 %5.0232.8371.3869.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำชะอี4,176.98314.0092.5 %5.0333.7670.7678.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองสูง3,901.054.0099.9 %5.0266.5031.4988.2 %5.0
ด่านศุลกากรมุกดาหาร33,577.2238,866.62-15.8 %0.04,333.08222.4094.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร4,342.892,842.0034.6 %5.0952.45760.0020.2 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร2,745.891,505.0045.2 %5.0458.0828.5093.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดมุกดาหาร4,000.872,112.0047.2 %5.01,009.55285.0071.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร3,003.061,750.0041.7 %5.0610.21256.4158.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร2,965.801,200.0059.5 %5.0591.20190.0067.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร4,240.532,030.0052.1 %5.01,028.56760.0026.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร2,137.992,444.00-14.3 %0.0521.80427.5018.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร4,838.741,665.0065.6 %5.01,351.81280.2579.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร 4,306.182,010.0053.3 %5.0876.44246.5071.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร4,710.347,780.00-65.2 %0.01,142.66142.5087.5 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร3,104.571,259.0059.4 %5.0648.22380.0041.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยามุกดาหาร2,114.011,163.0045.0 %5.049.6395.00-91.4 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร3,240.52842.0074.0 %5.0667.2355.3291.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดมุกดาหาร2,765.12596.4778.4 %5.0515.13193.2162.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร3,728.503,533.005.2 %2.5838.40481.4542.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร13,160.4828,800.00-118.8 %0.01,332.822,147.69-61.1 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดมุกดาหาร5,290.433,300.0037.6 %5.01,218.7295.0092.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหารไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0762.31190.0075.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร7,806.669,505.01-21.8 %0.01,884.2957.0097.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร3,282.191,560.0052.5 %5.0686.25655.124.5 %2.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร3,566.962,543.0028.7 %5.0800.35661.9417.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร3,393.762,010.0040.8 %5.0762.34142.5081.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร4,049.321,480.0063.5 %5.0971.49352.7463.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร2,717.772,825.61-4.0 %0.0477.0765.8686.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมุกดาหาร30,021.872,404.0092.0 %5.0664.15237.5064.2 %5.0
เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร41,529.8326,027.3437.3 %5.0807.12561.5030.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดมุกดาหาร2,727.311,238.0054.6 %5.0496.1284.7782.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร4,402.814,200.004.6 %2.01,161.65532.0454.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมุกดาหาร2,766.89909.9067.1 %5.0515.13209.0059.4 %5.0
สปส.จ.มุกดาหาร3,606.412,082.3342.3 %5.0838.41595.8428.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร3,192.401,194.0062.6 %5.0686.280.00100.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมุกดาหาร9,759.0510,423.00-6.8 %0.03,141.85429.5486.3 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนมุกดาหาร10,686.262,093.0080.4 %5.01,347.14372.6972.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร33,221.449,466.0871.5 %5.01,660.36956.4442.4 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร31,704.8314,041.9055.7 %5.0382.97235.6038.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหาร151,324.595,916.0096.1 %5.0310.73215.6930.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร89,273.8630,120.0066.3 %5.0777.82285.0063.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย23,288.1710,880.0053.3 %5.0605.617,491.10-1,137.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร6,244.8714,368.65-130.1 %0.01,623.582,110.28-30.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร 3,354.472,208.0034.2 %5.0667.23171.0074.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร3,868.971,085.5571.9 %5.0458.09178.0861.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร24,851.9011,100.1155.3 %5.015,180.113,920.0074.2 %5.0
รวม 685,068 299,749 56.25 % 61,139 29,241 52.17 %