จังหวัดเชียงใหม่
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ3,489.582,990.0014.3 %5.02,119.700.95100.0 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 357,643.2446,033.0420.1 %5.0168.38183.95-9.2 %0.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่2,761.2240.0098.6 %5.0787.19155.9180.2 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่56,700.7146,033.0418.8 %5.0271.37349.67-28.9 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่58,766.618,056.4786.3 %5.0152.53127.4016.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอฝาง เชียงใหม่7,126.007,448.00-4.5 %0.059.6516.0773.1 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่2,702.5415,452.59-471.8 %0.044.310.9597.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่13,754.1419,025.70-38.3 %0.01,699.95434.8074.4 %5.0
สำนักงานคลังเขต 53,355.212,497.7825.6 %5.01,554.2756.5196.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่3,483.562,254.0035.3 %5.01,072.43284.2073.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 836,717.4718,898.8148.5 %5.03,608.00375.2589.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 117,763.7814,101.2720.6 %5.05,267.691,027.8080.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 28,758.733,982.7054.5 %5.02,359.26207.1091.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงใหม่ 19,909.963,520.0064.5 %5.0374.7957.9584.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงใหม่ 26,205.333,842.0038.1 %5.0317.7492.3270.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหางดง4,128.42686.0083.4 %5.0276.9626.9590.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสารภี4,031.62904.0077.6 %5.0210.0740.8580.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันป่าตอง760.421,069.00-40.6 %0.0281.3445.3183.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมทอง3,972.13583.0085.3 %5.0350.9870.1680.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยเต่า3,799.58556.0085.4 %5.0460.8164.3486.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฮอด3,914.36573.0085.4 %5.0384.0195.0075.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอมก๋อย3,988.62109.0097.3 %5.0678.93176.7074.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยหล่อ3,809.59320.0091.6 %5.0330.8285.5074.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่แจ่ม3,871.27310.0092.0 %5.0708.2542.7594.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะเมิง3,805.70431.0088.7 %5.0240.8463.7073.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันกำแพง16,461.431,278.0092.2 %5.0266.1148.3881.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันทราย3,816.541,103.0071.1 %5.0213.2553.4974.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยสะเก็ด3,647.24889.0075.6 %5.0265.2157.2878.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ริม4,174.70993.0076.2 %5.0239.1031.9986.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่แตง4,084.90978.0076.1 %5.0403.9025.6593.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฝาง4,765.351,528.0067.9 %5.0683.6628.5095.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพร้าว1,414.65392.0072.3 %5.0501.640.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงดาว3,925.73320.0091.8 %5.0438.2652.9887.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงแหง3,840.85173.0595.5 %5.0546.49114.0079.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยปราการ3,933.95395.0090.0 %5.0453.490.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่อาย4,051.45384.0090.5 %5.03,989.9453.1098.7 %5.0
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 311,639.214,417.4262.0 %5.01,470.46159.9189.1 %5.0
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่3,262.722,359.5727.7 %5.01,063.22147.3586.1 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงดาว3,108.011,340.0056.9 %5.0761.48122.2483.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 57,624.866,354.6016.7 %5.01,479.26838.8543.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่8,375.0312,338.50-47.3 %0.02,650.752,344.7911.5 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่3,735.303,106.5116.8 %5.01,108.00109.9290.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่5,126.601,700.0066.8 %5.01,252.981,175.736.2 %3.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 911,687.344,071.0065.2 %5.01,953.60500.9874.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่3,550.401.00100.0 %5.0840.86585.9530.3 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 141,101.0652,829.81-28.5 %0.013,128.104,727.6064.0 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,782.46598.0266.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่1,029.09377.0063.4 %5.0939.31634.6632.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่4,848.283,754.0022.6 %5.01,624.793,666.00-125.6 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 55,328.213,932.7126.2 %5.02,429.001,811.0325.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 66,534.2416,009.10-145.0 %0.02,544.53875.2565.6 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 40,818.1227,839.6431.8 %5.02,334.25629.2573.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จ.เชียงใหม่4,977.764,723.965.1 %2.52,702.16236.5591.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่3,799.735,826.24-53.3 %0.0795.521,120.38-40.8 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่10,193.556,859.7432.7 %5.03,392.383,313.082.3 %1.0
ส.ป.ก. เชียงใหม่4,237.281,500.0064.6 %5.01,357.67398.5470.6 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 14,488.312,810.6137.4 %5.02,158.921,573.2527.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่18,531.2771,577.30-286.3 %0.03,620.57322.5691.1 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 1 15,099.6923,417.00-55.1 %0.05,682.134,220.0025.7 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 10 (เชียงใหม่)6,658.219,107.00-36.8 %0.02,523.74983.2561.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่3,445.58988.0071.3 %5.01,015.38230.8577.3 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่) 11,686.384,161.0064.4 %5.01,680.990.9599.9 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)15,155.7923,530.00-55.3 %0.03,918.61244.4793.8 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ21,016.3413,167.4137.3 %5.0397.00136.9065.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงใหม่(กลุ่มงานอากาศเกษตร)2,909.731,934.9933.5 %5.036.801.0097.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่3,229.591,716.0046.9 %5.0641.0158.7190.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่4,753.741,888.0060.3 %5.01,034.39379.9563.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่4,247.07350.0091.8 %5.0882.27261.2570.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่17,596.4478,199.00-344.4 %0.02,289.452,190.794.3 %2.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ไม่ครบ21,445.84ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ582.48ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่6,706.263,270.0051.2 %5.01,262.59178.5585.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่16,735.4516,620.000.7 %0.54,158.97118.7597.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงใหม่15,569.922,944.0081.1 %5.01,433.731,063.8825.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่5,269.834,796.709.0 %4.51,319.631,052.0520.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่5,484.262,711.0050.6 %5.01,936.59357.9681.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่6,647.755,701.2914.2 %5.02,214.29847.2461.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่4,385.859,372.00-113.7 %0.01,413.03245.0682.7 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 จังหวัดเชียงใหม่41,246.5119,299.6553.2 %5.01,220.45568.2653.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่17,937.0011,113.0038.0 %5.0847.65442.9047.7 %5.0
เรือนจำกลางเชียงใหม่ 150,771.34146,987.002.5 %1.02,685.563,333.82-24.1 %0.0
ทัญฑสถานหญิงเชียงใหม่ 56,647.1646,471.5918.0 %5.01,622.91708.8856.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 515,371.9816,829.10-9.5 %0.03,336.701,499.2655.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่2,851.481,060.0062.8 %5.0825.22155.9481.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่4,895.271,700.0065.3 %5.01,357.67891.0734.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่3,729.28720.0080.7 %5.01,129.47498.7555.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่9,313.807,020.0024.6 %5.02,821.901,257.8055.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่4,202.12ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,263.49490.4461.2 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่5,024.2621,703.30-332.0 %0.01,699.95832.8551.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่11,759.6812,053.45-2.5 %0.0953.98243.5374.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (จังหวัดเชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน)8,223.934,255.0048.3 %5.04,338.85281.3593.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 133,001.576,990.0078.8 %5.02,626.46423.5283.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 245,728.16225.2199.5 %5.0348.221,710.40-391.2 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 312,770.899,319.5427.0 %5.0457.20998.65-118.4 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 487,772.7118,311.5579.1 %5.01,026.41757.3826.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 563,046.0814,980.7776.2 %5.02,933.652,362.4019.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 693,329.098,516.5890.9 %5.01,719.82730.3457.5 %5.0
โสตศึกษาอนุสารสุนทร17,260.2023,004.00-33.3 %0.0471.01284.8639.5 %5.0
โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่32,951.5931,940.003.1 %1.5474.95266.6643.9 %5.0
โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์11,632.1514,332.35-23.2 %0.0457.34380.5216.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8ไม่ครบ8,368.08ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ69.36ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่89,689.6898,436.00-9.8 %0.02,077.22664.3468.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง23,776.145,496.0076.9 %5.01,038.15563.6945.7 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่92,781.4073,000.0021.3 %5.01,396.45ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่57,322.0040,857.0028.7 %5.01,377.631,355.651.6 %0.5
วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่20,849.8966.0099.7 %5.01,122.18289.7574.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง33,096.8521,109.0136.2 %5.01,163.15446.0761.6 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคเหนือ2,884.741,228.0057.4 %5.0807.10315.8060.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพฝาง87,938.4122,825.0774.0 %5.01,568.50634.8859.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่35,331.8226,103.0126.1 %5.01,134.331,374.80-21.2 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่13,960.855,387.2461.4 %5.02,885.391,065.2863.1 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่43,510.3937,176.0014.6 %5.02,119.63388.0081.7 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 3,315.581,389.0058.1 %5.01,611.29177.0089.0 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่96,403.0660,223.6737.5 %5.04,121.001,774.5056.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ 5,375.256,885.00-28.1 %0.01,338.65807.7539.7 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 (จ.เชียงใหม่)6,139.8227,793.98-352.7 %0.02,448.02463.7181.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 3 เชียงใหม่4,308.145,619.00-30.4 %0.01,921.91302.1084.3 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (เชียงใหม่)2,765.79680.0075.4 %5.01,718.2956.3896.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่3,300.111,320.0060.0 %5.0939.31571.7139.1 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 564,748.6145,596.0029.6 %5.021,006.989,001.2057.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่87,114.0525,534.9870.7 %5.017,198.4021,083.29-22.6 %0.0
รวม 2,249,808 1,569,309 30.25 % 219,228 103,468 52.80 %