จังหวัดลำพูน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูนไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0449.2337.7591.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำพูน56,664.0536,695.0035.2 %5.0103.6095.517.8 %3.5
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน2,960.603,921.39-32.5 %0.0544.28127.9576.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน9,586.652,115.0077.9 %5.03,071.8735.0598.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำพูน12,813.8210,477.6018.2 %5.03,092.45489.5684.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลำพูน5,171.602,062.0060.1 %5.0303.340.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ทา3,773.31542.0085.6 %5.0213.870.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านธิ14,546.87268.0098.2 %5.0223.470.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าซาง4,522.34773.0082.9 %5.0193.4635.4381.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโฮ่ง4,000.70840.0079.0 %5.0276.9932.3288.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลี้4,893.67491.0090.0 %5.0548.690.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงหนองล่อง4,639.611.00100.0 %5.0180.9636.3779.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งหัวช้าง4,841.28110.0097.7 %5.0394.5167.3882.9 %5.0
ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 24,949.354,355.9312.0 %5.0436.460.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน5,090.894,629.409.1 %4.51,076.76688.9236.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำพูน3,998.602,911.0027.2 %5.0943.62495.0947.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน3,311.751,523.0054.0 %5.0696.41188.9472.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน3,031.90590.0080.5 %5.0366.85247.3832.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน4,403.092,449.0044.4 %5.0715.45549.8723.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน2,188.653,417.00-56.1 %0.0414.13250.0339.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน4,869.803,130.6335.7 %5.01,323.94664.5949.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน4,336.351,785.0058.8 %5.0943.65211.0677.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน15,312.2212,924.0915.6 %5.01,647.241.0099.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน3,560.141,354.0062.0 %5.0791.52219.0972.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาลำพูน1,893.993,866.00-104.1 %0.050.6653.77-6.1 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน3,234.39919.0071.6 %5.0693.15129.2081.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน2,932.901,246.0057.5 %5.0544.31275.4149.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน4,038.463,630.0010.1 %5.0615.1035.5794.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดลำพูน5,576.842,559.0454.1 %5.01,323.961,675.53-26.6 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูน5,091.162,130.0058.2 %5.01,228.89537.4056.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน4,102.363,754.008.5 %4.0639.35235.1963.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน13,163.0812,065.578.3 %4.01,685.2781.0295.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดลำพูน4,088.051,814.0055.6 %5.0639.36220.4065.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน1,591.303,325.99-109.0 %0.0867.580.9599.9 %5.0
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดลำพูน4,093.263,720.009.1 %4.51,076.76532.0050.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน3,618.352,673.0626.1 %5.0829.37265.2068.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำพูน4,128.853,697.0010.5 %5.0658.4035.0594.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน10,625.933,218.0069.7 %5.0458.37116.8574.5 %5.0
รจจ.ลำพูน 58,933.5964,759.00-9.9 %0.01,061.76729.9431.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน2,980.51134.0095.5 %5.0480.10186.4761.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน4,174.452,902.0030.5 %5.0618.13323.0047.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูน8,316.752,094.0074.8 %5.0601.36210.0265.1 %5.0
สปส.จ.ลำพูน7,799.536,934.0011.1 %5.01,190.85357.2870.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน3,186.832,018.0736.7 %5.0696.430.9599.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำพูน10,893.512,006.0081.6 %5.0772.50453.2441.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 163,155.3716,122.8074.5 %5.01,061.59556.4647.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 253,509.3415,936.6370.2 %5.01,440.64906.8337.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน5,228.013,737.0028.5 %5.0424.47422.560.4 %0.5
วิทยาลัยเทคนิคลำพูน67,381.2355,169.9418.1 %5.01,319.15419.9068.2 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน60,406.3412,623.4179.1 %5.0730.08916.82-25.6 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง 29,869.6310,858.0063.6 %5.0606.57464.4723.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง17,381.9218,613.00-7.1 %0.0595.41553.707.0 %3.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน9,974.2716,117.00-61.6 %0.01,464.70107.0392.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน 4,403.733,998.369.2 %4.5734.47342.5153.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน2,780.80715.0074.3 %5.0468.22219.3553.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน38,034.5512,322.0067.6 %5.04,156.473,168.6323.8 %5.0
รวม 700,057 393,043 43.86 % 48,686 19,011 60.95 %