จังหวัดปทุมธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี3,357.10797.0076.3 %5.0294.7385.2371.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปทุมธานี4,919.215,249.43-6.7 %0.0922.05227.1575.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดปทุมธานี3,735.861,815.0051.4 %5.0503.91254.1349.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 115,015.4413,880.297.6 %3.52,557.43517.8479.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 226,864.9324,742.707.9 %3.56,014.651,261.7179.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหลวง 16,514.006,097.506.4 %3.0461.9895.0079.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหลวง 24,720.083,244.0031.3 %5.0277.8471.2574.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธัญบุรี5,125.802,573.1049.8 %5.0473.4576.0083.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำลูกกา5,820.671,561.0073.2 %5.0506.40109.2578.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองเสือ4,945.29725.0085.3 %5.0236.1676.0067.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปทุมธานี5,376.232,427.0054.9 %5.0380.3859.9684.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดหลุมแก้ว5,711.321,844.0067.7 %5.0351.6557.0683.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามโคก4,731.681,435.0069.7 %5.0304.64133.3656.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 14,797.276,520.16-35.9 %0.01,017.13370.3563.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 25,157.827,529.14-46.0 %0.01,276.08607.6252.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี5,346.392,478.0053.7 %5.0903.04508.8043.7 %5.0
สำนักส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 16,211.413,237.9947.9 %5.0862.59513.9140.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี3,825.031,242.0067.5 %5.0503.81406.6919.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี2,879.08844.0070.7 %5.0370.59570.09-53.8 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี4,239.934,145.282.2 %1.0845.99740.2512.5 %5.0
สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์16,883.188,356.0050.5 %5.01,917.671,447.1224.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 15,348.266,707.06-25.4 %0.01,723.111,088.5636.8 %5.0
สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 18,160.75179,116.00-886.3 %0.06,045.511,695.8971.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 15,713.965,802.56-1.6 %0.06,365.231,793.7771.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี1,823.822,756.00-51.1 %0.0380.40838.01-120.3 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี5,255.075,781.36-10.0 %0.0975.41319.3567.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี4,397.102,498.0043.2 %5.0751.11410.7345.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดปทุมธานี9,273.2022,096.28-138.3 %0.01,188.27200.9383.1 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 1 (ปทุมธานี)7,022.815,895.5016.1 %5.02,229.87180.5291.9 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี4,017.413,754.006.6 %3.0807.96411.1549.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี4,059.991,555.0061.7 %5.0617.7572.2088.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดปทุมธานี3,787.782,550.0032.7 %5.0557.06450.7819.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี3,733.226,156.72-64.9 %0.0674.84266.3360.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดปทุมธานี5,756.9325,697.99-346.4 %0.01,125.89180.4484.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดปทุมธานี10,561.603,644.9365.5 %5.03,203.97450.0286.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี3,637.001,989.0045.3 %5.0446.65189.1157.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี6,542.6618,989.14-190.2 %0.01,647.9670.9495.7 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี12,938.6112,300.004.9 %2.01,494.59870.2041.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี11,011.38483.0095.6 %5.0541.73661.22-22.1 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี3,783.683,087.0018.4 %5.0712.88294.5058.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี4,628.182,421.0047.7 %5.0731.89145.6280.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี4,977.702,556.0248.7 %5.0750.91211.8571.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี5,603.184,725.0015.7 %5.0655.8374.1288.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานี13,311.817,972.0040.1 %5.0579.46414.2028.5 %5.0
รจจ.ปทุมธานี 51,992.0555,878.40-7.5 %0.0727.46544.7725.1 %5.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี 129,537.5288,922.6031.4 %5.01,213.529,675.85-697.3 %0.0
สถานกักขังกลางจังหวัดปทุมธานี20,977.7018,230.1613.1 %5.0413.12388.506.0 %3.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง44,312.5527,224.0038.6 %5.0805.77340.0557.8 %5.0
ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง 26,336.02112,972.80-329.0 %0.01,048.31415.1060.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 110,606.2516,116.00-51.9 %0.02,414.161,952.0419.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดปทุมธานี5,737.801,234.0078.5 %5.01,112.37164.5385.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี6,940.238,690.40-25.2 %0.01,321.39421.3368.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี5,401.713,699.5431.5 %5.0769.92623.6619.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี18,985.3818,485.002.6 %1.02,443.33646.0073.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี6,129.663,205.5047.7 %5.0807.96282.6965.0 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต33,342.2996,390.00-189.1 %0.01,937.18589.8869.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปทุมธานี2,514.004,303.38-71.2 %0.0617.75194.7368.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 143,113.5513,556.0068.6 %5.0999.71219.0078.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 221,821.0512,693.3941.8 %5.01,073.64716.5833.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (จังหวัดปทุมธานี และสระบุรี)32,375.0313,484.6258.3 %5.01,766.18843.2152.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปทุมธานี2,514.514,540.00-80.6 %0.0317.58398.19-25.4 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี144,518.6621,660.0085.0 %5.01,287.82632.4150.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี 78,353.53102,960.00-31.4 %0.01,419.38697.5650.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี17,559.767,858.1055.2 %5.0439.26334.4023.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี3,928.6921,096.00-437.0 %0.01,241.59852.0031.4 %5.0
สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี366,022.34190,620.0047.9 %5.09,475.681.85100.0 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 (นนทบุุรี)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0484.21113.9276.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี 4,115.323,864.016.1 %3.0731.89520.3928.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี3,344.80846.0074.7 %5.0313.54138.0456.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี26,606.267,601.0471.4 %5.06,051.653,328.3045.0 %5.0
รวม 1,408,611 1,285,408 8.75 % 96,425 44,514 53.84 %