จังหวัดลำปาง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง2,509.42695.0072.3 %5.0607.45148.5175.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำปาง18,287.1416,311.0010.8 %5.064.61319.26-394.1 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดลำปาง4,343.163,863.7011.0 %5.071.590.00100.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปาง3,373.76411.0087.8 %5.0968.75285.4570.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง3,141.411,536.0051.1 %5.0816.630.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำปาง18,885.7216,944.0010.3 %5.03,136.58879.7072.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลำปาง4,991.083,070.0038.5 %5.0400.2727.5593.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่เมาะ4,833.34859.0082.2 %5.0335.0024.8692.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะคา4,841.44455.0090.6 %5.0273.060.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้างฉัตร3,926.92425.0089.2 %5.0223.1454.0075.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ทะ3,843.81397.0089.7 %5.0260.460.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเถิน3,845.39522.0086.4 %5.0484.4561.0687.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสบปราบ3,731.09334.0091.0 %5.0239.553.6098.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขางาว3,766.25585.0084.5 %5.0440.500.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแจ้ห่ม3,779.84315.0091.7 %5.0240.7359.2675.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่พริก3,786.33298.0092.1 %5.0449.993.6399.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังเหนือ3,866.59441.0088.6 %5.0478.7525.3794.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง7,035.096,752.614.0 %2.01,634.311,804.05-10.4 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำปาง4,372.492,112.0051.7 %5.01,273.01721.5443.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง3,171.111,797.0043.3 %5.0835.64305.3563.5 %5.0
สำนักชลประทานที่ 212,851.0221,184.00-64.8 %0.05,207.363,855.9526.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง2,743.44843.0069.3 %5.0664.50607.128.6 %4.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง5,884.882,382.0059.5 %5.01,577.253,067.55-94.5 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง2,407.863,490.00-44.9 %0.0558.95209.0062.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง5,449.751,296.0076.2 %5.01,786.44373.9679.1 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำปาง3,810.262,158.8343.3 %5.01,082.85328.6369.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง9,698.0212,934.00-33.4 %0.02,452.00311.6087.3 %5.0
ท่าอากาศยานลำปาง80,329.98122,705.00-52.8 %0.0452.18103.3577.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง4,071.673,017.0025.9 %5.01,196.95533.9055.4 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง3,917.704,273.68-9.1 %0.01,446.5947.5096.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ลำปาง18,204.3112,152.0033.2 %5.07,439.263,117.3558.1 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 1 ลำปาง4,499.744,078.909.4 %4.52,161.5535.6098.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาลำปาง2,964.171,890.0036.2 %5.088.262.8596.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง1,594.90625.0060.8 %5.0892.6969.3592.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดลำปาง2,848.631,148.0059.7 %5.0702.53575.6718.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง3,431.11500.0085.4 %5.0930.72475.0049.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดลำปาง5,838.3539,804.18-581.8 %0.01,615.301,309.1319.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดลำปาง6,171.473,500.0043.3 %5.02,080.30490.6876.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง3,353.113,394.00-1.2 %0.0911.71129.2085.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง5,850.3010,149.88-73.5 %0.01,351.14219.1183.8 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง20,202.2019,528.003.3 %1.52,090.33172.0091.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง3,972.582,931.0026.2 %5.01,158.91347.9170.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำปาง3,948.132,774.0029.7 %5.01,139.90559.2850.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง3,701.612,870.0022.5 %5.01,044.82240.6377.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำปาง5,745.864,878.5615.1 %5.01,482.19498.6166.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำปาง3,778.743,678.002.7 %1.0987.7743.8695.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง34,943.186,350.0081.8 %5.0683.14194.7571.5 %5.0
รจก.ลำปาง 57,654.6040,104.6930.4 %5.01,258.38624.2250.4 %5.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง 35,180.6428,866.5517.9 %5.01,015.73243.0176.1 %5.0
สถานกักขังกลางจังหวัดลำปาง7,893.695,700.0027.8 %5.0507.98370.5527.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง2,740.07914.0066.6 %5.0434.30118.0072.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง3,534.232,270.0035.8 %5.0567.23431.4723.9 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง26,192.6413,767.0047.4 %5.01,858.38418.0077.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปาง3,727.971,497.0059.8 %5.0835.6299.6788.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำปาง5,007.7011,591.00-131.5 %0.01,463.16546.2162.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง4,342.223,017.0030.5 %5.01,253.99288.6477.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง3,785.174,248.00-12.2 %0.01,006.79738.7826.6 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ4,056.297,146.00-76.2 %0.0777.7658.5092.5 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง28,835.065,919.2379.5 %5.01,523.28275.0781.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 131,630.6316,575.9947.6 %5.01,703.80751.8255.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 288,311.419,928.0088.8 %5.0663.96964.91-45.3 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 319,802.8110,596.7846.5 %5.01,785.11600.9266.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง258.87ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5346.24ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเทคนิคลำปางไม่ครบ89,749.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,714.10ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง54,133.2250,881.006.0 %3.01,050.04409.4561.0 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง19,168.5013,539.0029.4 %5.0896.751,083.70-20.8 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา72,265.6415,256.0078.9 %5.0913.7810,726.50-1,073.9 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเถิน19,583.4023,431.17-19.6 %0.01,040.89499.4752.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง6,138.8614,549.00-137.0 %0.02,329.48ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง 3,992.933,494.0012.5 %5.01,120.88512.8154.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง2,763.222,459.0011.0 %5.0702.53281.9659.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง25,256.388,377.7366.8 %5.07,123.026,457.149.3 %4.5
รวม 898,542 646,787 28.02 % 85,852 49,147 42.75 %