จังหวัดอุตรดิตถ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์2,704.681,033.0061.8 %5.0493.20128.7373.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.อุตรดิตถ์10,337.686,661.4035.6 %5.066.700.9598.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์4,551.214,820.00-5.9 %0.0759.44123.7183.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุตรดิตถ์3,338.482,094.0037.3 %5.0721.37241.0266.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุตรดิตถ์22,315.7715,500.3030.5 %5.02,185.60638.0270.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิชัย4,051.48603.0085.1 %5.0305.830.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตรอน5,813.60571.0090.2 %5.0211.7738.0082.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลับแล4,118.13691.0083.2 %5.0182.4714.2692.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทองแสนขัน4,036.18514.0087.3 %5.0293.8360.9279.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำปาด4,003.14321.0092.0 %5.0264.4035.7286.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าปลา3,966.82692.0082.6 %5.0323.48107.7966.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฟากท่า3,951.83510.0087.1 %5.0451.51107.9976.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโคก4,038.98286.0092.9 %5.0614.78107.5882.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์13,528.455,395.7060.1 %5.01,634.161,106.3832.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ สาขาน้ำปาด2,751.311,460.5046.9 %5.0617.40220.3964.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุตรดิตถ์5,770.012,891.0049.9 %5.01,044.65663.8136.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 9 3,677.011,294.0064.8 %5.01,524.96514.8566.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์3,285.421,596.0051.4 %5.0721.3765.2491.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์2,556.021,339.0047.6 %5.0436.14392.2810.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์6,166.232,580.0058.2 %5.0798.761,216.30-52.3 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์3,949.502,730.0030.9 %5.0604.05254.0058.0 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์7,541.214,020.0046.7 %5.02,413.801,094.6254.7 %5.0
ส.ป.ก. อุตรดิตถ์6,774.354,060.3240.1 %5.01,158.76338.2070.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์8,561.2713,346.00-55.9 %0.01,559.40102.6093.4 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 9 (อุตรดิตถ์)13,208.378,404.5736.4 %5.02,306.161,738.5024.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์2,510.581,874.0025.4 %5.0797.43266.0066.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาอุตรดิตถ์1,763.30373.0078.8 %5.062.2258.326.3 %3.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์3,226.741,510.0053.2 %5.0805.9818.0697.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุตรดิตถ์2,959.44595.6879.9 %5.0626.31253.8559.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์11,876.162,510.0078.9 %5.0873.52329.3362.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์12,151.234,357.0064.1 %5.01,900.70640.5466.3 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุตรดิตถ์7,276.316,112.0016.0 %5.01,215.80467.9861.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์11,545.982,379.0079.4 %5.0911.55296.9167.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์13,617.039,994.0026.6 %5.01,558.0965.0095.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์4,000.011,496.0062.6 %5.01,006.61700.3830.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์3,935.523,467.0011.9 %5.0968.60411.9457.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์31,111.445,185.0083.3 %5.011,579.54568.3995.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุตรดิตถ์2,605.451,240.0052.4 %5.0892.51213.6576.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์3,156.823,700.00-17.2 %0.0271.5735.7286.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุตรดิตถ์11,089.232,120.0080.9 %5.0740.40285.1361.5 %5.0
เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ 42,288.0534,657.4818.0 %5.0899.67417.3253.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์2,751.63806.0070.7 %5.0512.1942.5091.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์3,409.562,600.0023.7 %5.0759.42198.5973.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์3,023.331,351.5055.3 %5.0607.29167.4572.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุตรดิตถ์4,803.234,976.58-3.6 %0.01,026.95465.2954.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์3,322.181,563.0053.0 %5.0741.6457.3992.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุตรดิตถ์6,743.426,408.075.0 %2.5987.61276.6872.0 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนอุตรดิตถ์16,212.023,525.0078.3 %5.0359.33282.5721.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 132,273.0420,411.7436.8 %5.01,396.05352.4074.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 243,452.839,153.8678.9 %5.01,882.17816.9856.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์6,655.676,054.289.0 %4.5714.41207.6170.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์68,494.8980,736.01-17.9 %0.01,425.88809.4143.2 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์64,386.5339,179.0039.2 %5.0885.46195.1378.0 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์337,732.4725,107.7692.6 %5.0739.51390.8647.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพิชัย29,987.807,808.0074.0 %5.0773.40667.1713.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์196,491.6919,664.9490.0 %5.02,397.781,492.7937.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ 4,825.492,291.0052.5 %5.0778.44205.9573.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์3,317.531,259.0062.1 %5.0422.33227.8646.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์46,525.7611,958.0174.3 %5.07,840.743,831.8851.1 %5.0
รวม 1,194,520 409,838 65.69 % 71,055 25,030 64.77 %