จังหวัดแพร่
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่2,721.90400.0085.3 %5.0461.9842.6990.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดแพร่160,487.193,496.2997.8 %5.084.53155.59-84.1 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ (ระบบดิจิทัล)4,404.3511,342.10-157.5 %0.093.450.9599.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แพร่3,124.161,685.0046.1 %5.0488.9354.8188.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดแพร่3,326.731,762.0047.0 %5.0748.350.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่แพร่15,735.378,603.9045.3 %5.01,907.19360.4181.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองแพร่942.141,155.00-22.6 %0.0253.802.8598.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสูงเม่น3,848.76691.0082.0 %5.0180.420.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเด่นชัย4,002.74317.0092.1 %5.0241.3543.7081.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสอง5,554.25769.0086.2 %5.0419.0042.7589.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลอง3,976.98347.0091.3 %5.0332.410.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาร้องกวาง3,892.86513.0086.8 %5.0251.950.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังชิ้น3,878.47459.0088.2 %5.0323.3849.4084.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองม่วงไข่3,591.88246.0093.2 %5.0149.310.9599.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่7,170.025,435.5824.2 %5.01,184.591,883.85-59.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดแพร่3,912.733,053.0022.0 %5.0994.41583.2541.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแพร่3,322.59818.0075.4 %5.0777.51249.8267.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดแพร่2,647.493,806.63-43.8 %0.0519.01190.9563.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่8,132.432,684.0067.0 %5.01,317.68648.2450.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่2,174.052,958.00-36.1 %0.0513.73510.240.7 %0.5
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดแพร่112,393.183,084.0097.3 %5.04,610.52806.5582.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดแพร่11,883.458,590.1127.7 %5.01,393.761,390.340.2 %0.5
ท่าอากาศยานแพร่51,217.2427,076.9147.1 %5.0490.69342.0030.3 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)10,082.2722,907.52-127.2 %0.04,232.836,723.15-58.8 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่3,809.162,100.6944.9 %5.0937.38412.9855.9 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)11,905.3819,540.00-64.1 %0.04,132.06766.4081.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่3,164.57264.0091.7 %5.070.990.9598.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่2,838.53585.0079.4 %5.0671.160.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดแพร่2,795.54423.0084.9 %5.0576.0727.5595.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่3,472.871.00100.0 %5.0804.26145.0382.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดแพร่ไม่ครบ23,439.18ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,898.47ประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดแพร่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่6,748.771,499.0077.8 %5.0861.31375.6956.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่5,063.968,347.17-64.8 %0.01,298.67132.4189.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่11,401.151,027.0091.0 %5.0861.31787.788.5 %4.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่ไม่ครบ3,103.50ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ884.21ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่5,349.371,597.0070.1 %5.0809.35455.6043.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแพร่4,152.703,580.0013.8 %5.01,051.47347.8666.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแพร่3,203.612,811.0012.3 %5.0382.9643.8088.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดแพร่10,954.562,288.0079.1 %5.0823.29316.8061.5 %5.0
รจจ.แพร่ 38,588.0724,766.4235.8 %5.0887.46484.1045.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่3,074.62386.0087.4 %5.0519.0296.1881.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่3,225.481,294.0059.9 %5.0747.21215.1671.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแพร่3,464.16937.0073.0 %5.0576.0793.7683.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแพร่5,172.075,847.15-13.1 %0.01,184.58449.3562.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่4,129.233,125.0024.3 %5.01,088.53138.5187.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแพร่7,158.0753,862.61-652.5 %0.03,181.26475.8885.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 (จังหวัดแพร่ และน่าน)9,679.7610,931.00-12.9 %0.03,265.02536.2483.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต1 99,773.2114,893.6485.1 %5.01,457.98348.9276.1 %5.0
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 237,799.468,600.2577.2 %5.01,576.511,000.6036.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่2,318.114,271.00-84.2 %0.0308.002.8599.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคแพร่93,426.6364,607.0030.8 %5.01,418.43804.6043.3 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่101,347.6337,998.0162.5 %5.0881.96598.4232.1 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่26,960.081.00100.0 %5.0891.872.8599.7 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่28,527.0714,168.0050.3 %5.0770.05552.2028.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพลอง28,635.2913,488.0052.9 %5.0709.33383.0946.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสอง41,467.8015,041.0063.7 %5.0748.95ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่12,283.434,501.0063.4 %5.01,876.601,160.1438.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ 3,547.743,186.3810.2 %5.0823.290.9599.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่7,385.69570.0092.3 %5.0614.102.8599.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่56,546.6317,488.9969.1 %5.07,481.093,704.2850.5 %5.0
รวม 1,121,794 456,226 59.33 % 65,509 28,951 55.81 %