จังหวัดน่าน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน488.621.0099.8 %5.0587.7499.1983.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน26,408.5322,660.0014.2 %5.079.47125.21-57.6 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน9,128.59ไม่ครบประเมินไม่ได้0.576.370.00100.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่าน4,995.503,112.0037.7 %5.0796.91274.0365.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดน่าน3,201.841,752.0045.3 %5.0796.9139.8695.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่น่าน13,722.218,345.3039.2 %5.01,880.87399.1978.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองน่าน4,430.52987.0077.7 %5.0299.97110.5963.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงสา15,975.32960.0094.0 %5.0316.6370.8777.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาน้อย4,705.52280.0094.0 %5.0381.1488.0276.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหมื่น15,816.57429.0097.3 %5.0379.60105.8572.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่จริม3,631.28538.0085.2 %5.0288.3768.2376.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหลวง4,076.00363.0091.1 %5.0195.8085.9156.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าวังผา3,936.38844.0078.6 %5.0329.4914.0295.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปัว3,991.56266.0093.3 %5.0394.1587.8277.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงกลาง3,904.28407.0089.6 %5.0330.470.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งช้าง5,414.89536.0090.1 %5.0451.51104.5476.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อเกลือ3,343.97185.0094.5 %5.0422.71104.9375.2 %5.0
ด่านศุลกากรทุ่งช้าง5,507.693,094.5043.8 %5.01,026.90449.0556.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่าน4,903.774,984.90-1.7 %0.01,462.471,236.3215.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดน่าน5,329.832,660.0050.1 %5.01,158.20919.1320.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน3,338.451,770.0047.0 %5.0853.96442.6948.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดน่าน3,000.581,293.0056.9 %5.0719.71548.6623.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน5,779.422,118.0063.4 %5.01,448.541,573.45-8.6 %0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 75,201.344,095.8021.3 %5.01,348.5269.0094.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน28,032.684,047.9085.6 %5.06,082.621,422.7776.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน5,714.883,767.6834.1 %5.01,638.700.9599.9 %5.0
ส.ป.ก. น่าน3,374.782,064.2038.8 %5.01,426.661,086.7823.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน7,122.5610,468.07-47.0 %0.01,576.57300.7780.9 %5.0
ท่าอากาศยานน่านนคร82,678.8978,540.205.0 %2.5971.70503.4548.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน4,413.222,203.0050.1 %5.01,177.23326.8772.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาน่าน1,608.44709.0055.9 %5.072.5465.559.6 %4.5
สำนักงานสถิติจังหวัดน่าน3,372.521,409.0058.2 %5.0872.9731.9296.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดน่าน2,971.60596.0079.9 %5.0701.83519.0226.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน3,960.622,313.5941.6 %5.0987.553.4799.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดน่าน5,535.2512,085.62-118.3 %0.01,557.5383.3294.7 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดน่าน9,345.484,947.3847.1 %5.03,002.75335.8988.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่านไม่ครบ1,277.79ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ403.62ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดน่าน5,810.646,936.00-19.4 %0.01,386.3950.6996.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน11,009.841,823.4083.4 %5.0777.89627.3919.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน4,552.293,115.3731.6 %5.0699.85828.40-18.4 %0.0
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดน่าน5,703.012,869.0049.7 %5.0968.03360.2762.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดน่าน3,788.512,402.0036.6 %5.01,006.09282.4971.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดน่าน2,900.891,836.0036.7 %5.0644.8061.9790.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดน่าน10,785.711,701.0084.2 %5.01,043.03244.7476.5 %5.0
รจจ.น่าน 36,017.7821,048.6841.6 %5.0953.67978.91-2.6 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดน่าน2,716.07986.0063.7 %5.0606.75149.4575.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดน่าน3,316.131,901.0042.7 %5.0461.66289.7437.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดน่าน2,862.601,107.0061.3 %5.0663.80140.9478.8 %5.0
สปส.จ.น่าน5,723.335,504.293.8 %1.51,291.31201.1584.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน4,020.482,082.0048.2 %5.01,139.20472.4858.5 %5.0
กลุ่มโบราณคดีและอนุรักษ์โบราณสถานสาขาน่าน2,769.481,029.0062.8 %5.01,161.03374.9767.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดน่าน4,918.315,352.48-8.8 %0.01,006.09335.0466.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 134,950.4518,384.4847.4 %5.02,663.03883.5566.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2309,451.3114,060.0695.5 %5.02,178.521,150.0647.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่าน5,990.241,933.0067.7 %5.0373.62535.77-43.4 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคน่าน74,882.5869,106.007.7 %3.51,631.58929.1043.1 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน29,580.33ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,027.0630,676.00-2,886.8 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคปัว54,128.491.00100.0 %5.01,005.35677.3132.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสาไม่ครบ18,292.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ247.00ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน5,934.3519,349.55-226.1 %0.02,211.292,200.000.5 %0.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน 3,182.461,747.0045.1 %5.0782.98173.8577.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน2,791.832,157.0022.7 %5.0682.79197.0671.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดน่าน 20,946.869,096.0056.6 %5.04,548.811,750.3261.5 %5.0
รวม 928,389 380,360 59.03 % 66,933 56,270 15.93 %