จังหวัดพะเยา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา2,482.99373.0085.0 %5.0445.43112.2774.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดพะเยา7,982.205,679.0028.9 %5.046.38124.60-168.7 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา3,077.981,891.0038.6 %5.0394.03172.9056.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา3,104.961,314.0057.7 %5.0692.6366.1990.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พะเยา11,210.089,714.0013.3 %5.01,833.59265.8885.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพะเยา4,315.571,424.0067.0 %5.0309.67111.1864.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงคำ3,933.671,084.0072.4 %5.0440.1053.3187.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอกคำใต้3,859.02583.0084.9 %5.0201.6117.8891.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจุน3,790.35339.0091.1 %5.0295.2253.0382.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปง3,774.42553.0085.3 %5.0448.5335.3192.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ใจ3,866.76489.0087.4 %5.0226.6271.4368.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงม่วน3,824.09258.0093.3 %5.0486.3656.2588.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูซาง3,760.93363.0090.3 %5.0479.0577.8183.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเย�6,977.802,792.4360.0 %5.01,263.111,416.45-12.1 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพะเยา3,969.021,730.0056.4 %5.01,053.941,107.11-5.0 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา3,067.781,006.0067.2 %5.0692.63196.7571.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา2,741.041,462.0046.7 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา3,468.222,052.0040.8 %5.0901.811,090.10-20.9 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา2,424.804,694.90-93.6 %0.0625.63506.9419.0 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา8,990.515,557.2038.2 %5.01,472.291,037.0829.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพะเยา4,222.943,255.0022.9 %5.0996.89331.2066.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา13,132.0655,107.41-319.6 %0.01,434.26454.1068.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา4,153.522,960.2028.7 %5.01,088.22334.4069.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพะเยา1,545.02883.0042.8 %5.0455.73111.4175.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา3,276.271,372.0058.1 %5.0787.7198.3987.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยา2,976.05991.0066.7 %5.0635.59236.3362.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา3,449.791,582.7054.1 %5.0844.76299.2164.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดพะเยา4,417.8633,701.02-662.8 %0.01,263.111,675.06-32.6 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพะเยา3,873.464,652.00-20.1 %0.01,072.95361.1366.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา3,225.35178.0094.5 %5.0749.68188.7474.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา6,046.478,542.91-41.3 %0.01,263.1174.9994.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา3,119.701,097.0064.8 %5.0445.03172.2161.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา3,432.633,462.02-0.9 %0.0939.84558.2740.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา3,697.692,580.0030.2 %5.0787.71420.0146.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา3,771.772,534.0032.8 %5.0863.77320.0163.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา2,928.561,822.0037.8 %5.0571.2844.9392.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพะเยา11,282.982,187.0080.6 %5.0943.27379.4659.8 %5.0
เรือนจำจังหวัดพะเยา29,228.9937,928.12-29.8 %0.0841.08408.8851.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยา2,697.24780.0071.1 %5.0459.22155.1766.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา3,112.053,079.581.0 %0.5692.63145.2979.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา2,965.81756.0074.5 %5.0597.55184.8569.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา5,297.914,040.7323.7 %5.01,187.05846.0928.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา3,552.672,594.0027.0 %5.0901.8178.8891.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพะเยา3,345.803,096.007.5 %3.5768.70459.4940.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 133,176.7610,145.0069.4 %5.01,193.82771.4335.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 231,924.3312,076.2862.2 %5.02,079.95588.4671.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยา3,522.834,293.00-21.9 %0.0300.1322.2392.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา148,160.2711,519.4892.2 %5.01,263.59774.3838.7 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา23,570.6026,968.00-14.4 %0.0857.19218.5074.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ23,440.071,360.0094.2 %5.0837.95327.8060.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้23,924.7313,178.0044.9 %5.0642.051,553.49-142.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา3,294.91957.0071.0 %5.01,385.002,173.36-56.9 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา 3,168.921,773.0044.1 %5.0730.67899.04-23.0 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา2,745.90759.0072.4 %5.0540.51175.6167.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา14,623.3610,012.9631.5 %5.03,969.003,939.350.7 %0.5
รวม 530,927 315,582 40.56 % 46,699 26,355 43.57 %