จังหวัดเชียงราย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย2,745.42865.0068.5 %5.0648.68164.5974.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย19,833.9214,854.0025.1 %5.073.96248.79-236.4 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย7,215.7711,930.73-65.3 %0.0104.140.9599.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงราย3,650.303,938.00-7.9 %0.01,009.99248.1575.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย3,252.333,185.002.1 %1.0857.89103.6587.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงราย23,217.1313,606.6041.4 %5.03,196.83680.1178.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงราย4,735.972,571.0045.7 %5.0389.0348.1287.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่จัน5,313.79991.0081.4 %5.0335.11104.6168.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สาย4,162.261,184.0071.6 %5.0399.8970.3082.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพาน4,018.65933.0076.8 %5.0418.1197.7176.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงป่าเป้า4,035.33506.0087.5 %5.0544.2569.7487.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงของ3,942.59535.0086.4 %5.0571.0250.0891.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สรวย3,849.98514.0086.6 %5.0344.9835.4689.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงแสน4,035.33599.0085.2 %5.0419.3369.0483.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทิง3,929.61864.0078.0 %5.0393.25141.3464.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าแดด3,769.50597.0084.2 %5.0263.43105.2960.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงชัย4,035.33655.0083.8 %5.0267.0641.1084.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพญาเม็งราย3,738.37400.0089.3 %5.0599.5166.5088.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงแก่น4,002.39400.0090.0 %5.0484.5166.5086.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนตาล3,845.23595.0084.5 %5.0252.7117.2593.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ฟ้าหลวง4,035.33240.0094.1 %5.0439.3116.1596.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ลาว3,558.06513.0085.6 %5.0177.1160.0966.1 %5.0
ด่านศุลกากรแม่สาย75,814.1054,203.6028.5 %5.02,380.62336.7285.9 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงแสน13,388.917,697.0042.5 %5.01,390.52410.6670.5 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงของ12,187.5027,369.69-124.6 %0.01,550.97285.2881.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย8,960.227,788.5013.1 %5.02,112.922,428.64-14.9 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย5,881.611,353.5077.0 %5.0667.70306.7254.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงราย4,485.344,318.303.7 %1.51,314.24951.4127.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย4,356.872,236.0048.7 %5.0914.90447.5651.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย3,261.642,814.3813.7 %5.0857.86169.1880.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย10,364.022,848.0072.5 %5.03,805.346,329.94-66.3 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย3,024.764,653.89-53.9 %0.0723.732,157.37-198.1 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย5,393.132,936.0045.6 %5.01,728.091,394.6719.3 %5.0
ส.ป.ก. เชียงราย4,773.933,789.8120.6 %5.01,485.39475.0868.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย 5,593.8316,968.00-203.3 %0.01,390.31837.5739.8 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย3,216.012,890.5010.1 %5.0819.822,012.97-145.5 %0.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)10,611.9913,546.07-27.6 %0.03,968.73522.5086.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงราย3,808.456,719.87-76.4 %0.090.4535.2661.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงราย (กลุ่มงานอากาศเกษตร)9,698.40426.0095.6 %5.0496.5567.8486.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงราย3,244.781,013.0068.8 %5.0857.86127.1785.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงราย2,955.521,058.0064.2 %5.0724.75215.3370.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย4,047.005,166.00-27.7 %0.01,124.08261.1676.8 %5.0
สำน้กงานจังหวัดเชียงราย7,127.9748,372.57-578.6 %0.02,341.111,820.1022.3 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย5,967.59ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,979.80ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย3,616.452,560.0029.2 %5.01,009.99269.8073.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย18,016.2711,507.4236.1 %5.03,130.29273.6791.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงราย10,648.8985,379.00-701.8 %0.0838.8491.6689.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย4,250.913,045.6028.4 %5.01,143.09416.8763.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย4,200.713,175.0024.4 %5.01,238.18570.6653.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย10,945.125,541.4049.4 %5.02,246.03392.4882.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย3,230.853,757.07-16.3 %0.0876.87117.8086.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย13,779.968,476.0038.5 %5.0542.44363.5033.0 %5.0
เรือนจำกลางเชียงราย3,049,097.00116,283.0096.2 %5.027,965.05742.6597.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงราย3,721.9984.6297.7 %5.0629.83154.2375.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย7,126.70310.6195.6 %5.01,485.39579.5061.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงราย4,534.691,550.0065.8 %5.0800.81460.2842.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงราย6,417.367,972.01-24.2 %0.01,517.74727.7752.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย4,370.042,132.2051.2 %5.01,333.26182.5786.3 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย9,051.924,749.3047.5 %5.01,276.21503.0660.6 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนเชียงราย9,126.812,433.9073.3 %5.01,567.36190.0087.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (จังหวัดเชียงราย และพะเยา)64,568.792,366.0096.3 %5.03,266.351,195.7163.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 130,956.5518,776.1539.3 %5.02,674.45906.8666.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 227,566.5516,144.0541.4 %5.02,695.77984.0963.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 327,120.6112,271.5654.8 %5.02,715.961,040.2161.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 472,306.2212,535.9082.7 %5.02,154.811,977.248.2 %4.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงราย17,441.774,629.8273.5 %5.0406.44556.26-36.9 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย15,778.4584,096.00-433.0 %0.0808.91520.5735.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย34,047.0640,260.00-18.2 %0.01,032.43543.5247.4 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย145,372.5559,820.0058.9 %5.01,120.96823.6326.5 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย22,479.2630,000.00-33.5 %0.0981.632,030.00-106.8 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย33,712.8418,447.0145.3 %5.0831.981,239.20-48.9 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเทิง22,600.7816,224.0128.2 %5.0851.18757.1511.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง101,065.968,700.0091.4 %5.0866.19807.506.8 %3.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย17,551.8219,390.80-10.5 %0.02,420.842,098.7213.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย 3,387.223,413.00-0.8 %0.0914.91592.6535.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย2,966.432,160.5427.2 %5.0743.7681.2989.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย 57,212.6311,412.0080.1 %5.04,880.414,248.9312.9 %5.0
รวม 4,185,390 898,249 78.54 % 119,904 50,539 57.85 %